Žádost o vydání rybářského lístku

 1. Název úkonu
  Žádost o vydání rybářského lístku
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě zájmu o vydání rybářského lístku.
 3. Charakteristika úkonu
  Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10a vyhlášky 292/2023 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 30 dní, 10 let nebo na dobu neurčitou ode dne jeho vydání.
 4. Výsledek úkonu
  Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru.
 5. Kdy věc řešit
  Pro získání prvního rybářského lístku nebo dalšího rybářského lístku.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Žádost o vydání rybářského lístku nelze provést elektronicky.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Občané s trvalým pobytem na území městské části Brno-střed nebo cizinci, kteří se zdržují na území městské části Brno-střed se prokáží:
  • pro vydání prvního rybářského lístku je nutné se prokázat osvědčením o získané kvalifikaci vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalosti žadatelů pro vydání prvního rybářskou lístku,
  • další rybářský lístek se žadateli vydá, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl. Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem popř. jiným dokladem osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl, osvědčením o získané kvalifikaci, nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost o vydání rybářského lístku nelze provést elektronicky.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Žadatel musí podat písemnou žádost osobně v úřední dny, v pondělí a ve středu od 08.00 do 17.00 hodin na Úřadu městské části Brno-střed, Měnínská 4, Brno, odbor životního prostředí, II. patro, dv. č. 203, Chytilová Tereza, tel.: +420 542 526 165. Žádost je ke stažení na webových stránkách městské části.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  ----------
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Správní poplatek dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Vydání rybářského lístku s dobou platnosti
  30 dní    200 Kč
  10 let    500 Kč
  10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce    250 Kč
  na dobu neurčitou 1 000 Kč
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Jestliže vám bude vydání rybářského lístku odepřeno, je možné se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí odvolat k Magistrátu města Brna, odbor lesního a vodního hospodářství, a to prostřednictvím Úřadu městské části Brno-střed.
 14. Časté dotazy
  Od kdy platí rybářský lístek?
  Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (30 dní, 10 let, na dobu neurčitou).
  Lze vydat náhradní rybářský lístek při jeho znehodnocení či ztrátě?
  Duplikát rybářského lístku vydat nelze, při jeho znehodnocení nebo ztrátě je nutno požádat o vydání nového rybářského lístku.
 15. Sankce
  Ten, kdo neoprávněně chytá ryby, dopouští se přestupku podle § 30 odst. 1 písm. i) zákona o rybářství a hrozí mu pokuta až do výše 8 000 Kč, za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti až do 1 roku. Další sankce, v případě nedodržení jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.
 16. Působnost
  Přenesená.
 17. Oblast
  Životní prostředí.
 18. Klíčová slova
  Rybářský lístek, správní poplatek.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  18. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru nebo agendovém informačním systému.

Důležité odkazy