Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Žádost o vydání rybářského lístku

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  RYB_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o vydání rybářského lístku
 4. Základní informace k životní situaci
  Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 30 dní, 1 roku, 3 let, 10 let nebo na dobu neurčitou ode dne jeho vydání.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Občané s trvalým pobytem na území MČ Brno-střed nebo cizinci, kteří se na území MČ Brno-střed zdržují, se prokáží:
  • dříve vydaným rybářským lístkem,
  • jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl,
  • osvědčením o získané kvalifikaci, nebo
  • rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti:
  • z poznání ryb a vodních organismů,
  • z biologie ryb a vodních organismů,
  • způsobů lovu ryb,
  • o rybářském hospodaření v rybářských revírech,
  • zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky,

  prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku.
  Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

  Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:

  • dříve vydaným rybářským lístkem,
  • popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

  Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:

  • dříve vydaným rybářským lístkem,
  • popř. jiným dokladem osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl, osvědčením o získané kvalifikaci, nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Žádost je nutné podat na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu. Cizinci podávají žádost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu se zdržují.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Úřad městské části Brno-střed, Odbor životního prostředí, pracoviště Měnínská 4, Brno,  Bc. Tereza Chytilová, 2. patro, kancelář č. 203, tel.: +420 542 526 165.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz, osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku nebo dříve vydaný rybářský lístek. Cizinec předloží platný cestovní pas, u osob mladších 15 let platný cestovní pas nebo přítomnost zákonného zástupce.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „Žádost o vydání rybářského lístku“ lze získat na Odboru životního prostředí, ÚMČ Brno-střed, pracoviště Měnínská 4, Brno nebo v elektronické podobě na internetových stránkách stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Žádost o vydání rybářského lístku
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Vydání rybářského lístku s dobou platnosti
  30 dní    200 Kč
  1 rok    100 Kč
  1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 30 dní      50 Kč
  3 roky    200 Kč
  3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce    100 Kč
  10 let    500 Kč
  10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce    250 Kč
  na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let 1 000 Kč
  na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce    500 Kč

  V případě jeho znehodnocení či ztráty je nutno požádat o vydání nového rybářského lístku. Duplikát vydat nelze.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se žádost o vydání rybářského lístku vyřizuje obratem.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb. Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním návrhu elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 14
  • Zákon č. 251/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Jestliže Vám bude vydání rybářského lístku odepřeno, můžete se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí odvolat k Magistrátu města Brna, Odbor lesního a vodního hospodářství, a to prostřednictvím ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Kdo neoprávněně chytá ryby, dopouští se: přestupku podle § 30 odst. 1 písm. i) zákona o rybářství a hrozí mu pokuta až do výše 8 000 Kč, za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do 1 roku. Další sankce, v případě nedodržení jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, Odbor životního prostředí, tel.: +420 542 526 165.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor životního prostředí, ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 69 Brno
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Tereza Chytilová, Odbor životního prostředí, pracoviště Měnínská 4, Brno, 2. patro, kancelář č. 203,  tel.: +420 542 526 165.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 7. 2017
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  24. 1. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------