Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

 1. Název úkonu
  Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel (např. správce) se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.
 3. Charakteristika úkonu
  Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydávají v rámci Brna na svém území jednotlivé úřady městských částí (ÚMČ) jako orgány ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
 4. Výsledek úkonu
  Rozhodnutí o povolení kácení.
 5. Kdy věc řešit
  K získání povolení je třeba podat písemnou žádost, která musí obsahovat:
  • jednoznačnou identifikaci žadatele, tj. jméno a adresu, datum narození (fyzická osoba), název a sídlo firmy, IČ (právnická osoba), příp. doručovací adresu, číslo telefonu,
  • v případě více spoluvlastníků jejich souhlas s případným kácením a náhradní výsadbou,
  • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům, na kterých dřeviny rostou, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí,
  • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh popř. rod, počet, včetně situačního nákresu se zakreslením polohy dřevin určených ke kácení,
  • udání obvodů kmene stromů ve výšce 130 cm nad zemí nebo plochy zapojených porostů dřevin,
  • zdůvodnění žádosti,
  • u právnických osob platný výpis z obchodního rejstříku,
  • plná moc v případě zastupování,
  • projektová dokumentace v případě žádosti o vydání závazného stanoviska.
  Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze, a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně (z. č. 114/1992 Sb.) stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
  Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
  Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení.
  Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, se nevyžaduje pro:
  • dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
  • zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
  • porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,
  • ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území  evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.
  Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (obvykle od 1. 11. do 31. 3.).
  Orgán ochrany přírody je oprávněn uložit žadateli o kácení přiměřenou náhradní výsadbu, zpravidla odpovídající ekologické hodnotě asanovaných dřevin stanovené znaleckým posudkem.
  Od 1. 1. 2018 s nabytím účinnosti zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a další související zákony, došlo ke změně postupu při povolování kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. V těchto případech je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírodyPovolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Žádost s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy. Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách městské části.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Písemnou žádost včetně požadovaných příloh. Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách městské části.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na elektronické adrese podatelna.stred@brno.cz, případně doručit prostřednictvím datové schránky, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  • osobně v úřední dny pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin na ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, Brno, Odbor životního prostředí, II. patro dveře č. 206, Ing. Zdeňka Ševčíková, tel.: +420 542 526 154,
  • poštou na Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, Odbor životního prostředí, pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno,
  • doručit na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, nebo Měnínská 4, Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno, a to podáním učiněným prostřednictvím Odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Brno. Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5, 6 a 7 správního řádu.
 14. Časté dotazy
  Jak postupovat pokud mi sousedův strom stíní (padají z něj plody, větve apod.)?
  Pokud vám z nějakého důvodu vadí strom na cizím pozemku, je nutno se dohodnout na řešení situace s jeho vlastníkem, orgán ochrany přírody nemůže nařídit jeho skácení (výjimkou je nákaza epidemickou chorobou).
 15. Sankce
  Za nesplnění ohlašovací povinnosti nebo neprovedení náhradní výsadby je možné uložení pokuty fyzické osobě až do výše 10 000 Kč (dle § 87 odst. 1 písm. e) g) a odst. 4 zák. č. 114/1992 Sb.), právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 000 000 Kč (dle § 88 odst. 1 písm. h) a odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb.). Za poškození nebo pokácení bez povolení dřeviny rostoucí mimo les je možné fyzické osobě uložit pokutu až do výše 20 000 Kč (§ 87 odst. 2 písm. e) zák. č. 114/1992 Sb. Za závažné poškození nebo pokácení skupiny dřevin rostoucích mimo les bez povolení je možné fyzické osobě uložit pokutu až do výše 100 000 Kč (dle § 87 odst. 3 písm. d) odst. 4 zák. č. 114/1992 Sb.).
 16. Působnost
  Přenesená
 17. Oblast
  Životní prostředí
 18. Klíčová slova
  Povolení kácení dřevin, kácení, dřeviny, povolení.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  15. 11. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy