Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Vydání rozhodnutí v samostatném správním řízení resp. závazného stanoviska v některých případech kácení v souvislosti se stavbou, viz bod 22.

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  PVZ_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (vydání rozhodnutí v samostatném správním řízení resp. závazného stanoviska v některých případech kácení v souvislosti se stavbou, viz bod 22).
 4. Základní informace k životní situaci
  Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydávají v rámci Brna na svém území jednotlivé úřady městských částí (ÚMČ) jako orgány ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel (např. správce) se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  K získání povolení je třeba podat písemnou žádost.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním písemné žádosti o povolení kácení ÚMČ Brno-střed, odbor životního prostředí, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
  Žádost o povolení kácení musí obsahovat:
  • jednoznačnou identifikaci žadatele, tj. jméno a adresu, datum narození (fyzická osoba), název a sídlo firmy, IČ (právnická osoba), příp. doručovací adresu, číslo telefonu,
  • v případě více spoluvlastníků jejich souhlas s případným kácením a náhradní výsadbou,
  • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům, na kterých dřeviny rostou, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí,
  • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh popř. rod, počet, včetně situačního nákresu se zakreslením polohy dřevin určených ke kácení,
  • udání obvodů kmene stromů ve výšce 130 cm nad zemí nebo plochy zapojených porostů dřevin,
  • zdůvodnění žádosti,
  • u právnických osob platný výpis z obchodního rejstříku,
  • plná moc v případě zastupování,
  • projektová dokumentace v případě žádosti o vydání závazného stanoviska (viz bod 22).
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Žádost o povolení kácení vyřizuje Odbor životního prostředí ÚMČ Brno-střed.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, příp. na Odbor životního prostředí ÚMČ Brno-střed, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno
  • doručit elektronicky na adresu podatelna.stred@brno.cz s elektronicky ověřeným podpisem
  • doručit na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 nebo Měnínská 4, Brno, případně na ÚMČ Brno-střed, Odbor životního prostředí, Měnínská 4, Brno
  • datovou schránkou ID: qykbwe7
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  V případě místního šetření doklad totožnosti.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář není právním předpisem stanoven. Můžete však využít žádost, kterou naleznete na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro vyřízení je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění až do 90 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění může být účastníkem řízení občanské sdružení, jehož hlavním posláním je dle jeho stanov ochrana přírody a krajiny, za předpokladu, že se přihlásí k účasti do osmi dnů od obdržení oznámení o zahájení správního řízení v dané věci.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žadatel musí umožnit přístup na pozemek. V případě kácení většího rozsahu v souvislosti s výstavbou se požaduje studie náhradní výsadby s vyčíslením hodnoty nově zakládané zeleně.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na elektronické adrese podatelna.stred@brno.cz.
  Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.
  Datovou schránkou ID: qykbwe7
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
 18. Jaké jsou související předpisy
  • vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., v platném znění
  • zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád), v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno, a to podáním učiněným prostřednictvím Odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Brno.
  Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5, 6 a 7 správního řádu.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  Za nesplnění ohlašovací povinnosti nebo neprovedení náhradní výsadby je možné uložení pokuty fyzické osobě až do výše 10 000 Kč (dle § 87 odst. 1 písm. e) g) a odst. 4 zák. č. 114/1992 Sb.), právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 000 000 Kč (dle § 88 odst. 1 písm. h) a odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb.).
  Za poškození nebo pokácení bez povolení dřeviny rostoucí mimo les je možné fyzické osobě uložit pokutu až do výše 20 000 Kč (§ 87 odst. 2 písm. e) odst. 4 zák. č. 114/1992 Sb.).
  Za závažné poškození nebo pokácení skupiny dřevin rostoucích mimo les bez povolení je možné fyzické osobě uložit pokutu až do výše 100 000 Kč (dle § 87 odst. 3 písm. d) odst. 4 zák. č. 114/1992 Sb.).
  Za poškození nebo zničení dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les bez povolení je možné právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč (dle  § 88 odst. 1 písm. c) a odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb.).  Další přestupky a z nich vyplývající sankce jsou uvedeny v z. č. 114/1992 Sb. v § 87 a § 88.
 21. Nejčastější dotazy
  Jak postupovat pokud mi sousedův strom stíní (padají z něj plody, větve apod.)?
  Pokud Vám z nějakého důvodu vadí strom na cizím pozemku, je nutno se dohodnout na řešení situace s jeho vlastníkem, orgán ochrany přírody nemůže nařídit jeho skácení (výjimkou je nákaza epidemickou chorobou).
 22. Další informace
  Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze, a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně (z. č. 114/1992 Sb.) stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

  Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

  Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení.

  Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, se nevyžaduje pro:
  a) dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
  b) zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
  c) porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,
  d) ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území  evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

  Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (obvykle od 1. 11. do 31. 3.).

  Orgán ochrany přírody je oprávněn uložit žadateli o kácení přiměřenou náhradní výsadbu, zpravidla odpovídající ekologické hodnotě asanovaných dřevin stanovené znaleckým posudkem.

  Od 1. 1. 2018 s nabytím účinnosti zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a další související zákony, došlo ke změně postupu při povolování kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. V těchto případech je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírodyPovolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, odbor životního prostředí, tel.: +420 542 526 154.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor životního prostředí ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Jaroslav Prudík, referent odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Brno.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2018
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  13. 11. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------