Ochrana zvířat proti týrání – podněty, projednávání přestupků a správních deliktů

 1. Název úkonu
  Ochrana zvířat proti týrání – podněty, projednávání přestupků a správních deliktů.
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Při podezření, že dochází k týrání zvířat.
 3. Charakteristika úkonu
  Oznámení o podezření z týrání zvířete, které se děje na území městské části Brna-střed. Jedná se o vztah mezi člověkem a zvířetem v městském prostředí, který buď je, a nebo není v souladu s platnými právními předpisy (např. bezdůvodné zraňování nebo usmrcování zvířat, nedostatečná výživa, pravidelné a dlouhodobé neuspokojování základních životních potřeb zvířete apod.).
 4. Výsledek úkonu
  Prověření příslušného oznámení nebo podnětu a jeho následné řešení.
 5. Kdy věc řešit
  Při podezření z týrání zvířete, které se děje na území městské části Brna-střed.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Podnět na prošetření, zda dochází k týrání zvířat či oznámení o týrání zvířat lze učinit na elektronické adrese podatelna.stred@brno.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutné podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Dále elektronicky na Krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj na epodatelna.kvsb@svscr.cz s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Podnět (písemně, telefonicky, osobně) na prošetření, zda dochází k týrání zvířat či oznámení o týrání zvířat lze podat na Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, odbor životního prostředí, pracoviště Měnínská 4, Brno, nebo i na Krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj. V akutních případech nahlásit podezření z týrání Městské policii Brno na linku 156.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Elektronicky na adresu podatelna.stred@brno.cz s elektronickým podpisem.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  • Na odboru životního prostředí, Měnínská 4, Brno, II. patro dv. č. 205, Pavel Bylinský, tel.: +420 542 526 158,
  • poštou na Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, odbor životního prostředí, pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno,
  • doručit na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, nebo Měnínská 4, Brno,
  • doručit na podatelnu na Krajskou veterinární správu SVS pro Jihomoravský kraj, Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Odvoláním prostřednictvím Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, odboru životního prostředí, pracoviště Měnínská 4, Brno, 601 92 u Magistrátu města Brna, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Pachateli může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč a spolu s ní zákaz činnosti, propadnutí zvířete nebo zákaz chovu až na 5 let. V případě týrání zvířete s následky na jeho zdraví hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč.
 16. Působnost
  Přenesená působnost.

 17. Oblast
  Životní prostředí
 18. Klíčová slova
  Týrání zvířete, podnět, oznámení.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  17. 6. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy