Kam s odpadem, který nelze odložit do běžných popelnic u domů

 1. Název úkonu
  Kam s odpadem, který nelze odložit do běžných popelnic u domů
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Občan se potřebuje zbavit objemného (nevejde se do popelnice), nebezpečného odpadu z domácnosti či vytříděných složek (papír, sklo, plasty, textil).
 3. Charakteristika úkonu
  Občan může odvézt objemný odpad (např. koberce, textil, nábytek, zeleň ze zahrad, dřevo, atd.) do sběrných středisek odpadů. Nebezpečný odpad (např. barvy, baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů, čisticí prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, atd.) může občan uložit ve sběrných střediscích odpadů. Sběrná střediska odpadů nabízí rovněž možnost zdarma odevzdat kompletní elektrozařízení (lednice, mrazáky, sporáky, televizory, videa, monitory, počítače, vysavače, zářivky a výbojky a ostatní elektrozařízení). Vytříděné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plasty) lze odložit do volně rozmístěných kontejnerů na příslušnou komoditu (https://www.sako.cz/sberna-strediska-a-kontejnery/cz/) nebo do sběrných středisek odpadů. Seznam SSO je na stránkách www.sako.cz/sso/seznam.
 4. Výsledek úkonu
  ----------
 5. Kdy věc řešit
  Občan si může vybrat k uložení odpadu jakékoliv sběrné středisko odpadů nebo volně rozmístěný kontejner na příslušnou komoditu.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  ----------
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  ----------
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Dotazy lze podávat podáním s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze je učinit na elektronické adrese podatelna.stred@brno.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.
  Dále elektronicky na Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie na adresu: posta@brno.cz, s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Úřad městské části Brno-střed, odbor životního prostředí, Měnínská 4, 601 92, Brno:
  • odpadkové koše na území MČ Brno-střed, Petr Mazálek, kancelář č. 201, tel. : +420 542 526 159,
  • černé skládky na území MČ Brno-střed, Ing. Radka Pazourková, kancelář č. 202, tel. : +420 542 526 163.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  ----------
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Platí se pouze za uložení sutě a pneumatik na sběrném středisku.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Nejsou.
 14. Časté dotazy
  Kam mám odpad odvézt a je potřeba ho nějak předem zpracovat?
  Odpad může být odvezen do kteréhokoliv sběrného střediska odpadů v Brně. Občan provede u odpadu odevzdávaného do sběrných středisek odpadů objemovou úpravu (např. rozložení skříně na desky) a roztřídění odpadů dle pokynů pracovníka obsluhy. Není povoleno ukládat odpady u volně rozmístěných kontejnerů nebo odpadkových košů na zem vedle nich.
 15. Sankce
  Každý, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa, se dopouští přestupku podle zákona o odpadech.
 16. Působnost
  Samostatná, přenesená.
 17. Oblast
  Životní prostředí.
 18. Klíčová slova
  Životní prostředí, odpad, objemný odpad, sběrné středisko.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  7. 9. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy