Evidence zemědělského podnikatele

 1. Název úkonu
  Evidence zemědělského podnikatele
 2. V jakém případě ve věci jednat
  • Zápis do evidence zemědělského podnikatele,
  • změna v evidenci zemědělského podnikatele,
  • vyřazení z evidence zemědělského podnikatele,
  • oznámení právního nástupce o pokračování v podnikání,
  • žádost o výpis z infosystému evidence zemědělského podnikatele.
 3. Charakteristika úkonu
  Podnikání v zemědělství se řídí zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Evidence zemědělských podnikatelů (EZP) je vedena na základě ustanovení § 2 e až § 2 ha zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství obecními úřady s rozšířenou působností, které jsou provozovateli informačního systému evidence zemědělského podnikatele, správcem informačního systému je Ministerstvo zemědělství. Žadatel je plně svéprávná fyzická osoba, za právnickou osobu podává žádost (vyplněný a podepsaný formulář) osoba, vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista. Žádost může podat zplnomocněný zástupce/zmocněnec, na základě plné moci. Plná moc se předkládá v originále nebo úředně ověřené kopii.
 4. Výsledek úkonu
  Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
 5. Kdy věc řešit
  Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, tedy hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, je povinna se zaevidovat jako zemědělský podnikatel na jakémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností. Evidenci nepodléhá fyzická osoba, která provozuje drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodává nezpracované rostlinné a živočišné výrobky.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Fyzická osoba doloží vyplněný formulář, doklad totožnosti, v případu úkonu, který podléhá zaplacení správního poplatku doklad o jeho zaplacení. 
  Právnická osoba doloží vyplněný formulář, doklad totožnosti osoby oprávněné jednat jménem společnosti, notářský zápis, zřizovací listina (nová právnická osoba), doklad o uhrazení správního poplatku, v případě požadavku na provedení úkonu, který zaplacení správního poplatku podléhá.
  Zmocněná osoba doloží plnou moc k zastupování v originále nebo s úředně ověřeným podpisem.
  Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách městské části.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Fyzická osoba doloží vyplněný formulář, doklad totožnosti, v případě úkonu, který podléhá zaplacení správního poplatku doklad o jeho zaplacení. 
  Právnická osoba doloží vyplněný formulář, doklad totožnosti osoby oprávněné jednat jménem společnosti, notářský zápis, zřizovací listinu (nová právnická osoba), doklad o uhrazení správního poplatku, v případě požadavku na provedení úkonu, který zaplacení správního poplatku podléhá.
  Zmocněná osoba doloží plnou moc k zastupování v originále nebo s úředně ověřeným podpisem.
  Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách městské části.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na elektronické adrese: podatelna.stred@brno.cz nebo datovou schránkou, ID: qykbwe7. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutné podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobním podáním žádosti v úřední dny, v pondělí a ve středu od 08.00 do 17.00 hodin na Úřad městské části Brno-střed, Měnínská 4, Brno, odbor životního prostředí, II. patro, dveře č. 203, Tereza Chytilová, tel.: +420 542 526 165.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  • Zápis zemědělského podnikatele do evidence: 1 000 Kč,
  • změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci: 500 Kč,
  • změna zápisu identifikačních údajů v EZP: 100 Kč,
  • výpis z IS EZP: 15 Kč za 1. stranu, 5 Kč za následující strany.
  • Identifikačním údajem je rovněž sídlo (dříve místo podnikání) podnikatele – fyzické osoby. Správní poplatek za tuto změnu tak činí 100 Kč.
  Předmětem poplatku není:
  • změna, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo registru obyvatel,
  • oznámení právního nástupce o pokračování v podnikání.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  • Zápis zemědělského podnikatele do evidence: 1 000 Kč,
  • změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci: 500 Kč,
  • změna zápisu identifikačních údajů v EZP: 100 Kč,
  • výpis z IS EZP: 15 Kč za 1. stranu, 5 Kč za následující strany.
  • Identifikačním údajem je rovněž sídlo (dříve místo podnikání) podnikatele – fyzické osoby. Správní poplatek za tuto změnu tak činí 100 Kč.
  Předmětem poplatku není:
  • změna, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo registru obyvatel,
  • oznámení právního nástupce o pokračování v podnikání.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem do EZP s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat u orgánu, který zápis provedl.  
  V případě vyřazení z EZP lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení usnesení prostřednictvím správního úřadu, který usnesení vydal.
 14. Časté dotazy
  Lze podat žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele na kterémkoliv úřadě?
  Ano, žádost lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností.
 15. Sankce
  Fyzická osoba
  , která provozuje zemědělskou výrobu dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění bez zaevidování nebo uvede nepravdivé údaje v žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele se dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.
  Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění bez zaevidování nebo uvede nepravdivé údaje v žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele se dopustí správního deliktu, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.
 16. Působnost
  Přenesená.
 17. Oblast
  Životní prostředí.
 18. Klíčová slova
  Zemědělský podnikatel, osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.  
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  23. 9. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy