Evidence zemědělského podnikatele

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  ZEM_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Evidence zemědělského podnikatele
  • Zápis do evidence zemědělského podnikatele (FO/PO) (viz bod 1–6),
  • Změna v evidenci zemědělského podnikatele (FO/PO) (viz bod 6, 15, 22),
  • Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele (FO/PO) (viz bod 24),
  • Oznámení právního nástupce o pokračování v podnikání (viz bod 24),
  • Žádost o výpis z Infosystému evidence zemědělského podnikatele (viz bod 24).

   

 4. Základní informace k životní situaci
  Podnikání v zemědělství se řídí zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Evidence zemědělských podnikatelů (EZP) je vedena na základě ustanovení § 2 e až § 2 ha zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství obecními úřady s rozšířenou působností, které jsou provozovateli informačního systému evidence zemědělského podnikatele, správcem informačního systému je Ministerstvo zemědělství.

  Kdo je zemědělským podnikatelem?
  Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, tedy hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, je povinna se zaevidovat jako zemědělský podnikatel na jakémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností.

  Podmínky stanovené pro zápis do EZP
  Podmínkou stanovené pro FO je plná svéprávnost a pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana ČR nebo členského státu EU. Fyzická osoba, která není občanem ČR nebo občanem členského státu EU prokáže základní znalost českého jazyka pohovorem před obecním úřadem s rozšířenou působností tím, že je schopna plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání, plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy sdělit jeho obsah.
  Podmínky stanovené pro PO je ustavení (založení) PO zakladatelským právním jednáním, zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci (Výpis z obchodního rejstříku, písemná forma zakládacího aktu notářským zápisem).

  Osoby nepodléhající evidenci
  Fyzická osoba provozující dočasně nebo příležitostně drobné pěstitelské a chovatelské činnosti anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, poskytující dočasně nebo příležitostně služby související se zemědělskou výrobou nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle zákona o zemědělství. Osoby poskytující dočasně nebo příležitostně služby související se zemědělskou výrobou (Smlouva o fungování EU, zákon o volném pohybu služeb). Občané členských států EU se nemusejí zapisovat a dočasně mohou poskytovat služby na základě oprávnění svého členského státu.

  Místní příslušnost pro zápis do EZP, žádost o provedení změny v EZP, žádost o vyřazení z EZP není stanovena (§ 2 ha ZemZ)
  Evidence ZP je veřejná v části, v níž se u FO zapisuje osobní jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, trvalý pobyt nebo sídlo, u zahraniční FO též bydliště mimo ČR, identifikační číslo, datum zápisu do EZP, a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo a datum zápisu do EZP.

  Povinnosti zemědělského podnikatele:
  • zaevidovat se do EZP,
  • uvést v žádosti o zápis do EZP údaje stanovené ZemZ,
  • oznámit změny údajů zapisovaných do EZP,
  • oznámit přerušení provozování ZV na více než 6 měsíců,
  • oznámit pokračování v provozování ZV v průběhu přerušení,
  • vytvořit podmínky pro kontrolu a poskytnout součinnost.


  Kde je možné podat žádost o zápis, změnu, vyřazení z EZP:
  Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (žádost o změnu v evidenci zemědělského podnikatele, žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele) – řádně vyplněný a podepsaný formulář – lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v JmK svěřeno OŽÚ, ve statutárním městě Brně úřadům městských částí).
  V případě ÚMČ Brno-střed osobně na podatelně ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, prostřednictvím poštovního přepravce, na adresu ÚMČ Brno-střed, datovou schránkou, nebo elektronicky, s elektronicky zaručeným podpisem na adresu podatelna.stred@brno.cz.

  Zemědělskou výrobou včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách se, ve smyslu zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozd. předpisů, rozumí:

  • rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních i pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
  • živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních dostihových koní,
  • produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v druhé odrážce,
  • výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
  • úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,
  • chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
  • hospodaření v lesích na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
  • hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
  • hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.


  Dále se za zemědělskou výrobu považuje zemědělská činnost stanovená podle přímo použitelného předpisu EU upravujícího pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.
  Zemědělský podnikatel je oprávněn podle zákona o zemědělství poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.
  Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky (od 1. 1. 2017 „prodej rostlinných výrobků a nezpracovaných živočišných výrobků“), nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle zákona o zemědělství.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel – plně svéprávná fyzická osoba, za právnickou osobu podává žádost (vyplněný a podepsaný formulář) osoba, vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista (viz Podmínky stanovené pro zápis do EZP, s.1 a bod 6). Žádost může podat zplnomocněný zástupce/zmocněnec, na základě plné moci. Plná moc se předkládá v originále nebo úředně ověřené kopii.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Zápis do evidence:
  Zemědělským podnikatelem je podle zákona o zemědělství fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem, a která, pokud jde o fyzickou osobu, je plně svéprávná, má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana členského státu Evropské unie, pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého. Základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, že je schopna plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života v podnikání, plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.
  Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.
  Splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o tomto zápisu mu vydá osvědčení.
  Ve věci vyřazení zemědělského podnikatele z EZP rozhoduje příslušný správní orgán usnesením.
  FO – v žádosti o zápis fyzické osoby do EZP (celostátně platný tiskopis) se uvede: identifikační údaje – jméno, příjmení, obchodní firma, číslo občanského průkazu (ID dokladu), IČ, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, adresu sídla (popřípadě jinou adresu určenou pro doručování), a prohlášení o tom, zda soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, předpokládané datum zahájení zemědělské výroby, datum ukončení (pokud hodlá provozovat na dobu určitou), číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu (pokud jím disponuje a nemá přiděleno IČ), sídlo.
  Zahraniční fyzická osoba rovněž adresu bydliště mimo území ČR; adresu místa pobytu na území České republiky, pokud jí byl povolen trvalý pobyt, sídlo v České republice – u osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území ČR organizační složku, adresu jejího umístění, obsahující obec, její část, název ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, popřípadě číslo orientační, bylo-li přiděleno, PSČ, údaje o vedoucím této organizační složky – identifikační údaje viz výše, dále dtto viz výše – IČ, předpokládané datum zahájení, ukončení, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou, číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu, pokud jím fyzická osoba disponuje, nemá-li přiděleno IČ.
  PO - v žádosti o zápis právnické osoby do EZP (celostátně platný tiskopis) se uvede: obchodní firma nebo název, identifikační číslo (bylo-li přiděleno), adresa sídla, případně uvedení adresy pro doručování, dále jméno nebo jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo bylo-li přiděleno, datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, nejedná-li se o občana ČR nebo občana jiného členského státu Evropské unie, je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, uvede se název nebo obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, dále jméno, případně jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo trvalého pobytu osoby, nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem, nebo jeho členem, nejedná-li se o občana ČR nebo občana jiného členského státu EU a údaj, zda jim soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti, týkající se zemědělské výroby, předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby, datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou.
  U zahraniční právnické osoby, která za účelem podnikání zřizuje na zemí České republiky organizační složku, její umístění v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky, uvedené v bodu 1, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby, datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou.
  Oznámení změn a doplnění uvede: název, adresu, IČ, (fyzická osoba rodné číslo), datum narození, číslo dokladu totožnosti, typ dokladu. Původní údaj, nový údaj, datum, kdy nastala změna. V případě přerušení provozování zemědělské výroby od:, do:. V případě oznámení opětovného zahájení výroby od: (viz formulář).
  žádosti o vyřazení z evidence – PO i FO uvedou identifikační údaje – obchodní název, jméno, adresu, IČ, datum ukončení provozování zemědělské výroby.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Písemným podáním žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádosti o změnu v evidenci zemědělského podnikatele nebo žádosti o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele. Podání lze učinit osobně (nebo v zastoupení), na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností (viz výše). V případě ÚMČ Brno-střed osobně na podatelně ÚMČ Brno-střed, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Zemědělského podnikatele zaeviduje, provede změny v EZP, případně vyřadí z evidence jakýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Odbor životního prostředí, pracoviště Měnínská 4, Brno, Bc. Tereza Chytilová, 2. patro, kancelář č. 203, tel.: +420 542 526 165
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Fyzická osoba – řádně vyplněný a podepsaný celostátní formulář (Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – FO; žádost o změnu v EZP, žádost o vyřazení z EZP), doklad totožnosti, v případě úkonu, který podléhá zaplacení správního poplatku doklad o jeho zaplacení.
  Právnická osoba – řádně vyplněný a podepsaný celostátní formulář (Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – PO; žádost o změnu v EZP, žádost o vyřazení z EZP), doklad totožnosti osoby oprávněné jednat jménem společnosti, doklad o existenci právnické osoby – výpis z obchodního rejstříku (již vzniklá právnická osoba), notářský zápis, zřizovací listina (nová právnická osoba), doklad o uhrazení správního poplatku, v případě požadavku na provedení úkonu, který zaplacení správního poplatku podléhá.
  Zmocněná osoba – řádně vyplněný a podepsaný celostátní formulář (Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – FO nebo PO, žádost o změnu v EZP, žádost o vyřazení z EZP), plná moc k zastupování v originále nebo s úředně ověřeným podpisem, doklad totožnosti pověřené osoby, doklad o uhrazení správního poplatku (viz výše).
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře lze získat na odboru životního prostředí, ÚMČ Brno-střed, pracoviště Měnínská 4, Brno, nebo v elektronické podobě na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed a 
  http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/.
  Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – fyzická osoba
  Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – právnická osoba
  Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele (FO)
  Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele (PO)
  Žádost o výpis/potvrzení z informačního systému evidence zemědělského podnikatele
  Oznámení změn a doplnění v evidenci zemědělského podnikatele
  Oznámení právního nástupce o pokračování v podnikání
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  • Zápis zemědělského podnikatele do evidence: 1.000 Kč
  • Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci: 500 Kč
  • Změna zápisu identifikačních údajů v EZP: 100 Kč
  • Výpis z IS EZP: 15 Kč za 1. stranu, 5 Kč za následující strany

  Identifikačním údajem je rovněž sídlo (dříve místo podnikání) podnikatele – fyzické osoby. Správní poplatek za tuto změnu tak činí 100 Kč.

  Předmětem poplatku není:
  • změna, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo registru obyvatel,
  • oznámení právního nástupce o pokračování v podnikání.

  Správní poplatek, dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je nutné uhradit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-střed, nebo bankovním převodem před provedením zápisu do EZP a vydáním „Osvědčení“ (před vydáním výpisu z EZP). Pokud správní poplatek nebude uhrazen, správní orgán úkon neprovede a řízení zastaví.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Splňuje-li žadatel podmínky pro zápis do EZP, obecní úřad s rozšířenou působností jej dle ustanovení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti, zapíše do EZP a o zápisu mu vydá Osvědčení. V případě změn se vydává nové Osvědčení, případně potvrzení o přerušení zemědělské činnosti. V případě vyřazení z evidence rozhoduje správní úřad usnesením. Po nabytí právní moci usnesení o vyřazení z evidence obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně provede výmaz z evidence.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Povinnost oznámit změny údajů. 
  Zemědělský podnikatel je povinen oznámit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změnu údajů zapisovaných v centrální evidenci obyvatel, v obchodním rejstříku a agendovém informačním systému cizinců.
  Na základě oznámení změny podnikatelem, nebo na základě informace poskytnuté obchodním rejstříkem nebo centrální evidencí obyvatel, týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností změnový zápis do EZP a vydá osvědčení o zápisu do EZP s provedenými změnami. Zemědělskému podnikateli se změnové osvědčení zasílá pouze na vyžádání.          
  Povinnost oznámit přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců bez zbytečného odkladu oznámit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnosti. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení, nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení.
  Na základě oznámení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu.
  Povinnost oznámit pokračování v provozování zemědělské výroby u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, neuplynula-li doba přerušení. Pokračování je možné nejdříve dnem doručením oznámení, nebo pozdějším.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Kontakty na obecní úřady obce s rozšířenou působností lze získat na serveru www.statnisprava.cz. V případě ÚMČ Brno-střed lze žádost (oznámení změn, přerušení řízení, pokračování v provozování) podat prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, na adresu podatelna.stred@brno.cz.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 179/2014 Sb.
 18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád)
  • zákon č. 251/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem do EZP s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat u orgánu, který zápis provedl.  
  V případě vyřazení z EZP lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení usnesení prostřednictvím správního úřadu, který usnesení vydal.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  V souladu s ustanovením § 5 a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství lze uložit pokutu za porušení povinností stanovených zákonem. Pokuty ukládá ministerstvo zemědělství, obecní úřad obce s rozšířenou působností, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Fyzická, právnická osoba nebo podnikající osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 2f provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování, uvede nepravdivé nebo nesprávné údaje v žádosti podle § 2f odst. 3 nebo 4. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele podle § 2fa odst. Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.     
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  Zemědělský podnikatel je povinen u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností oznámit změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo (nejde-li o změny údajů zapisovaných do centrální evidence obyvatel nebo obchodního či jiného rejstříku). V případě porušení povinnosti hrozí zemědělci pokuta až do výše 50 000 Kč. Dále je zemědělský podnikatel povinen oznámit písemně příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností přerušení provozování zemědělské výroby delší než 6 měsíců.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, odbor životního prostředí, tel.: +420 542 526 165.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Oznámení právního nástupce o pokračování v podnikání v zemědělství lze podat osobně (nebo v zastoupení) na podatelně ÚMČ Brno-střed, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Podává jej právní nástupce zemědělského podnikatele. Oznámení právního nástupce o pokračování v podnikání se podává na formuláři, ve kterém se uvede jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, státní občanství, trvalý pobyt, adresa bydliště mimo území (vyplňuje pouze zahraniční osoba). U odpovědného zástupce se uvádí jméno, příjmení, rodné číslo odpovědného zástupce, datum narození, státní příslušnost, dokládá se plnou mocí k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie) – viz formulář.
  Pokud zemědělský podnikatel (nástupce) chce pokračovat v podnikání, oznámí tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 3 měsíců ode dne úmrtí zemědělského podnikatele. Nesplňuje-li právní nástupce do doby skončení řízení o dědictví podmínky uvedené v § 2 e odst. 1 zákona o zemědělství, musí pro dobu tohoto řízení o dědictví neprodleně ustanovit zástupce. Po skončení řízení o dědictví platí pro právního nástupce ustanovení upravující podnikání v zemědělství obdobně.

  Výpis z IS EZP – EZP je veřejným seznamem a o ověřený výpis může požádat kdokoliv, aniž by musel prokazovat právní zájem. Z veřejných částí těchto evidencí lze na žádost jakékoliv osoby vydat výpis, potvrzení o určitém zápisu nebo potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Z neveřejné části lze vydat výpis ze zápisu pouze osobě evidované v evidenci zemědělského podnikatele nebo na základě ověřené plné moci i zmocněnci této osoby. Nepožaduje-li zájemce výpis z EZP jako ověřený výstup z informačního systému (tedy s úředním razítkem obecního úřadu) je možné informace o zemědělských podnikatelích vyhledat na adrese: http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP.

  Vyřazení z EZP upravuje ust. § 2 g odst. 1 zákona o zemědělství a jedná se o případy:
  • podnikatel neprovozuje zemědělskou výrobu více než 24 měsíců a neoznámil její přerušení,
  • nesplňuje podmínky dle § 2 e odst. 1 (svéprávnost, trvalý pobyt u třetí osoby),
  • podnikatel zemřel – jde-li o fyzickou osobu,
  • zemědělský podnikatel zanikl – jde-li o právnickou osobu,
  • na žádost zemědělského podnikatele,
  • zákazem činnosti.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor životního prostředí, ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, Brno. 
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Tereza Chytilová, Odbor životního prostředí, pracoviště Měnínská 4, 2. patro Brno, kancelář č. 203,  tel.: +420 542 526 165.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 7. 2017
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  24. 1. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  ----------
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------