Zápis občana jiného členského státu Evropské unie do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

1. Název úkonu
Zápis občana jiného členského státu Evropské unie do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

2. V jakém případě ve věci jednat
Pokud chce občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky a není veden v dodatku stálého seznamu voličů hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky.

Pokud chce občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky a je veden v dodatku stálého seznamu voličů, ale doposud nepožádal o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky.

3. Charakteristika úkonu
Občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky a není veden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Občan jiného členského státu Evropské unie, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Žádost o zápis do seznamu voličů nebo přenesení údajů podává občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu.

Žadatel podává žádost písemně nebo osobně a musí z ní být patrno, že se domáhá zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, nebo přenesení údajů z dodatku seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Ke své žádosti přiloží čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky. To neplatí v případě, pokud požádal o zápis do seznamu voličů již při minulých volbách do Evropského parlamentu na území České republiky a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu.

Formu ani náležitosti žádosti zákon neupravuje, ale žadatel musí uvést minimálně: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství a adresu trvalého nebo přechodného pobytu.

4. Výsledek úkonu
Zapsání občana jiného členského státu Evropské unie do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, při splnění všech náležitostí ze strany žadatele.

5. Kdy věc řešit
Kdykoliv, nejméně však 40 dnů pře volbami do Evropského parlamentu.

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Písemnou žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, s čestným prohlášením žadatele.

Formu ani náležitosti žádosti o zápis do dodatku zákon o volbách do zastupitelstev obcí neupravuje, ale žadatel musí uvést minimálně: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství a adresu trvalého nebo přechodného pobytu.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Písemnou žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, s čestným prohlášením žadatele.

Formu ani náležitosti žádosti o zápis do dodatku zákon o volbách do zastupitelstev obcí neupravuje, ale žadatel musí uvést minimálně: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství a adresu trvalého nebo přechodného pobytu.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Zasláním žádosti a dalších výše uvedených dokumentů na adresu elektronické podatelny podatelna.stred@brno.cz, nebo prostřednictvím datové schránky: ID qykbwe7.

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Osobně na Úřadu městské části Brno-střed, odbor informatika, Dominikánská 2, Brno.
Písemnou žádost a další výše uvedené dokumenty je možné rovněž zaslat:

  • poštou na Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 60169 Brno,
  • doručit osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
-----

13. Opravné prostředky
Nejsou.

14. Časté dotazy
Kdo poskytuje informace o popisovaném postupu?
Odbor informatiky, Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 354.

15. Sankce
Nejsou stanoveny.

16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast
Volby.

18. Klíčová slova
Volby, dodatek seznamu voličů, trvalý pobyt, přechodný pobyt.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
1. 1. 2021

20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Výsledek úkonu je vedený v základním registru a v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy