Zápis do dodatku seznamu voličů

1. Název úkonu
Zápis do dodatku seznamu voličů

2. V jakém případě ve věci jednat
Pokud chce občan jiného státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území městské části Brno-střed, volit ve volbách do zastupitelstva města Brna a do zastupitelstva městské části Brno-střed, musí se nechat zapsat do dodatku seznamu voličů.

3. Charakteristika úkonu
Občan jiného státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území městské části Brno-střed, má právo volit ve volbách do zastupitelstva města Brna a do zastupitelstva městské části Brno-střed, pokud se nechá zapsat do dodatku seznamu voličů. Do dodatku zapíše Úřad městské části Brno-střed voliče pouze na základě jeho žádosti. Zápis do dodatku seznamu voličů opravňuje voliče rovněž hlasovat v místním referendu.

Žádost o zápis do dodatku podává žadatel.

Žadatel podává žádost písemně nebo osobně a musí z ní být patrno, že se domáhá zápisu do dodatku.
Formu ani náležitosti žádosti o zápis do dodatku zákon o volbách do zastupitelstev obcí neupravuje, ale žadatel musí uvést minimálně: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství a adresu trvalého nebo přechodného pobytu.

4. Výsledek úkonu
Zapsání do dodatku seznamu voličů, při splnění všech náležitostí ze strany žadatele.

5. Kdy věc řešit
Kdykoliv.

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost o zápis do dodatku voličského seznamu. Formu ani náležitosti žádosti o zápis do dodatku zákon o volbách do zastupitelstev obcí neupravuje, ale žadatel musí uvést minimálně: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství a adresu trvalého nebo přechodného pobytu.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Formu ani náležitosti žádosti o zápis do dodatku zákon o volbách do zastupitelstev obcí neupravuje, ale žadatel musí uvést minimálně: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství a adresu trvalého nebo přechodného pobytu.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Zasláním žádosti na adresu elektronické podatelny podatelna.stred@brno.cz, nebo prostřednictvím datové schránky: ID qykbwe7.

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Osobně na Úřadu městské části Brno-střed, odbor informatika, Dominikánská 2, Brno.
Písemnou žádost o zapsání do dodatku seznamu voličů je možné rovněž zaslat:

  • poštou na Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 60169 Brno,
  • doručit osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
-----

13. Opravné prostředky
Nejsou.

14. Časté dotazy
Kdo poskytuje informace o popisovaném postupu?
Odbor informatiky, Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 354.

15. Sankce
Nejsou stanoveny.

16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast
Volby.

18. Klíčová slova
Volby, dodatek seznamu voličů, trvalý pobyt.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
1. 1. 2021

20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Výsledek úkonu je vedený v základním registru a v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy