Zkušební provoz

 1. Název úkonu
  Zkušební provoz
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Zkušebním provozem se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentace či projektové dokumentace.
 3. Charakteristika úkonu
  Zkušební provoz je upraven v § 124 zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
 4. Výsledek úkonu
  Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu.
 5. Kdy věc řešit
  Zkušební provoz stavební úřad povolí na odůvodněnou žádost stavebníka nebo nařídí na základě požadavku dotčeného orgánu nebo v jiném případě.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Podat odůvodněnou žádost, z níž musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Formulář není předepsán.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Podat odůvodněnou žádost, z níž musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Formulář není předepsán.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost o zkušební provoz s uznávaným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu podatelna.stred@brno.cz, nebo datovou schránkou, ID: qykbwe7, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Žádost o zkušební provoz doloženou přílohami podat osobně na podatelnu nebo zaslat poštou na Úřad městské části Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Za vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu se vyměřují správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Za vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu se vyměřují správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění + poštovné (je-li žádost doručována prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb). Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o povolení zkušebního provozu je možné podle ust. § 83 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění podat odvolání do 15 dnů od jeho oznámení a to k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím Stavebního úřadu Úřadu městské části Brno-střed, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 14. Často kladené dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Sankční postih je uveden v § 178 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Stavební a správní právo.
 18. Klíčová slova
  Zkušební provoz.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  21. 7. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy