Žádost o stavební povolení

 

 1. Název úkonu
  Žádost o stavební povolení
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně-technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní předpis jinak. Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104 z. č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů.
 3. Charakteristika úkonu
  Stavební řízení je upraveno v § 108–115 stavebního zákona.
 4. Výsledek úkonu
  Stavební řízení končí vydáním pravomocného stavebního povolení, které opravňuje stavebníka zahájit stavbu.
 5. Kdy věc řešit
  Řízení je zahájeno dnem podání žádosti u příslušného stavebního úřadu.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře Ize stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře Ize získat na sekretariátu stavebního úřadu nebo je možné si je stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 8. Kde a jakým způsobem Ize úkon iniciovat elektronicky
  Žádost o vydání stavebního povolení s uznávaným elektronickým podpisem Ize podat na elektronickou adresu podatelna.stred@brno.cz, nebo datovou schránkou, ID: qykbwe7, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky Ize úkon iniciovat
  Žádost o vydání stavebního povolení na příslušném formuláři doloženém přílohami podat osobně na podatelnu nebo zaslat poštou na Úřad městské části Brno-střed, stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Za vydání stavebního povolení se vyměřují správní poplatky dle z. č. 634/2004 sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Za vydání stavebního povolení se vyměřují správní poplatky dle z. č. 634/2004 sb., o správních poplatcích v platném znění + poštovné (je-li žádost doručována prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb). Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí je možné podle ust. § 83 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění podat odvolání do 15 dnů od jeho oznámení a to k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím stavebního úřadu Úřadu městské části Brno-střed, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 14. Často kladené dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Sankční postih je uveden v § 178 odst. 2 a 3 stavebního zákona.
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Stavební a správní právo.
 18. Klíčová slova
  Stavební povolení, právní moc.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  21. 6. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy