Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Žádost o povolení zkušebního provozu

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  STU_10
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o povolení zkušebního provozu
 4. Základní informace k životní situaci
  Zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentace či projektové dokumentace. Zkušební provoz stavební úřad povolí na odůvodněnou žádost stavebníka nebo nařídí na základě požadavku dotčeného orgánu nebo v jiném odůvodněném případě.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Stavebník
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání písemné žádosti, z níž musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Obecné náležitosti podání jsou uvedeny v ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním odůvodněné písemné žádosti u příslušného stavebního úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 2. a 3. patro, u všech referentů územního a stavebního řízení, v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádost o povolení zkušebního provozu. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Není předepsán formulář.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání povolení ke zkušebnímu provozu se vyměřují poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Úhrada je možná v hotovosti na sekretariátě stavebního úřadu, složenkou nebo bankovním převodem.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníkem řízení je stavebník a vlastník stavby.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost o povolení zkušebního provozu s ověřeným elektronickým podpisem lze podat na el. adresu podatelna.stred@brno.cz.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím Stavebního úřadu ÚMČ Brno-střed.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Možnost sankcí je specifikována v § 178 a násl. stavebního zákona.
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Osobně na ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, Měnínská 4, Brno, 2. a 3. patro u všech referentů územního a stavebního řízení, v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo telefonicky na čísle +420 542 526 401.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Kolaudační souhlas
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Stavební úřad ÚMČ Brno-střed.
 26. Kontaktní osoba
  Vedoucí odboru Ing. Ivana Hlávková, tel.: +420 542 526 400, všichni pracovníci Stavebního úřadu přes tel.: +420 542 526 401.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 1. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------