Územní rozhodnutí

 1. Název úkonu
  Územní rozhodnutí
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Územním rozhodnutím je rozhodnutí o:
  • umístění stavby nebo zařízení,
  • změně využití území, 
  • změně vlivu užívání stavby na území,
  • dělení nebo scelování pozemků,
  • ochranném pásmu.
 3. Charakteristika úkonu
  Územní řízení je upraveno v § 79–94 i zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
 4. Výsledek úkonu
  Územní řízení končí vydáním pravomocného územního rozhodnutí.
 5. Kdy věc řešit
  Řízení je zahájeno dnem podání žádosti u příslušného stavebního úřadu.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 1–5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 1–5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze získat na sekretariátu stavebního úřadu nebo je možné si je stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost o vydání územního rozhodnutí s uznávaným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu podatelna.stred@brno.cz, nebo datovou schránkou, ID: qykbwe7, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Žádost o vydání územního rozhodnutí na příslušném formuláři doloženém přílohami podat osobně na podatelnu nebo zaslat poštou na Úřad městské části Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Za vydání územního rozhodnutí se vyměřují správní poplatky dle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Za vydání územního rozhodnutí se vyměřují správní poplatky dle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění + poštovné (je-li ohlášení doručováno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb). Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí je možné podle ust. § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, podat odvolání do 15 dnů od jeho oznámení a to k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím stavebního úřadu Úřadu městské části Brno-střed, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 14. Často kladené dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Sankční postih je uveden v § 178 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Stavební a správní právo.
 18. Klíčová slova
  Územní rozhodnutí, právní moc, stavební úřad.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  29. 6. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém  informačním systému
  Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy