Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Územní rozhodnutí

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  STU_13
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Územní rozhodnutí
 4. Základní informace k životní situaci
  Umísťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze na základě územního rozhodnutí o:
  • umístění stavby nebo zařízení   
  • změně využití území       
  • změně vlivu užívání stavby na území     
  • dělení nebo scelování pozemků     
  • ochranném pásmu 
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel, který prokáže vlastnické právo nebo předloží souhlas se stavebním záměrem podle ust. § 184a stavebního zákona. Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je možné vydat pouze na žádost všech vlastníků dotčených pozemků.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Řízení je zahájeno dnem podáním žádosti o územní rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním žádosti u příslušného stavebního úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 2. a 3. patro, u všech referentů územního a stavebního řízení, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Vyplněnou žádost na předepsaném formuláři včetně příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář žádosti je uvedený v přílohách č. 1–5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze získat na sekretariátu Stavebního úřadu nebo je možné si je stáhnout z webových stránek ÚMČ Brno-střed.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání územního rozhodnutí se vyměřují správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Poplatek je možné uhradit v hotovosti na sekretariátu stavebního úřadu, složenkou nebo bankovním převodem.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Okruh účastníků řízení je definován v ust. § 85 stavebního zákona.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost o vydání územního rozdodnutí s ověřeným elektronickým podpisem lze podat na el. adresu podatelna.stred@brno.cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 18. Jaké jsou související předpisy
  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí je možné podle ust. § 83 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím Stavebního úřadu ÚMČ Brno-střed, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. § 178 až § 183 stavebního zákona.
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Osobně na ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, Měnínská 4, Brno, 2. a 3. patro u všech referentů územního a stavebního řízení, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Žádost o stavební povolení
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Stavební úřad ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Vedoucí odboru Ing. Ivana Hlávková, tel.: +420 542 526 400, všichni pracovníci Stavebního úřadu přes tel.: +420 542 526 401.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 1. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------