Změna v užívání stavby

 1. Název úkonu
  Změna v užívání stavby
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby. Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí nebo změna doby trvání dočasné stavby nebo změna dočasné stavby na stavbu trvalou, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.
 3. Charakteristika úkonu
  Změna v užívání stavby je upravena v § 126–127 stavebního zákona.  
 4. Výsledek úkonu
  Souhlas se změnou v užívání stavby nebo povolení ke změně v užívání stavby.
 5. Kdy věc řešit
  Pokud je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby, která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, stavební úřad projedná změnu dokončené stavby. Změnu v užívání stavby, která není podmíněna změnou dokončené stavby, oznamuje stavebnímu úřadu osoba, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit užívání stavby. Pokud jsou splněny zákonné podmínky, stavební úřad vydá souhlas se změnou v užívání stavby do 30 dnů od podání oznámení. Pokud není oznámení úplné nebo nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu je vedeno řízení o změně v užívání stavby.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Oznámení se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Oznámení se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze získat na sekretariátu stavebního úřadu nebo je možné si je stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Oznámení změny v užívání s uznávaným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu podatelna.stred@brno.cz, nebo datovou schránkou, ID: qykbwe7, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Oznámení změny v užívání na příslušném formuláři doloženém přílohami podat osobně na podatelnu nebo zaslat poštou na Úřad městské části Brno-střed, stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Za vydání souhlasu nebo povolení ke změně v užívání stavby se vyměřují správní poplatky dle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Za vydání souhlasu nebo povolení ke změně v užívání stavby se vyměřují správní poplatky dle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění + poštovné (je-li ohlášení doručováno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb). Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení oznamovateli. Proti rozhodnutí o povolení ke změně v užívání stavby je možné podle ust. § 83 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění podat odvolání do 15 dnů od jeho oznámení a to k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím stavebního úřadu Úřadu městské části Brno-střed, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 14. Často kladené dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Sankční postih je uveden v § 178 odst. 2 a 3 stavebního zákona.
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Stavební a správní právo.
 18. Klíčová slova
  Souhlas, právní účinky, povolení, právní moc, stavební úřad.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  29. 6. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém  informačním systému
  Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy