Oznámení záměru (územní souhlas)

 1. Název úkonu
  Oznámení záměru (územní souhlas)
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území obce nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů, pro které je vyžadováno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
 3. Charakteristika úkonu
  Postup při oznámení záměru je upraven v § 96 z. č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
 4. Výsledek úkonu
  Územní souhlas.
 5. Kdy věc řešít
  Územní souhlas postačí v případech uvedených v § 96 odst. 2 stavebního zákona.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Ohlášení záměru se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře je možné stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 7. Co je nutné doložit při iníciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Ohlášení záměru se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře Ize získat na sekretariátu stavebního úřadu nebo je možné si je stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 8. Kde a jakým způsobem Ize úkon iniciovat elektronicky
  Ohlášení záměru s uznávaným elektronickým podpisem Ize podat na elektronickou adresu podatelna.stred@brno.cz, nebo datovou schránkou, ID: qykbwe7, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 9. Kde a jakým jíným způsobem než elektronicky Ize úkon iniciovat
  Ohlášení na příslušném formuláři doloženém přílohami podat osobně na podatelnu nebo zaslat poštou na Úřad městské části Brno-střed, stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciací úkonu provedené elektronicky
  Za vydání územního souhlasu se vyměřují správní poplatky dle z. č. 634/2004 sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jínak než elektronicky
  Za vydání územního souhlasu se vyměřují správní poplatky dle z. č. 634/2004 sb., o správních poplatcích v platném znění + poštovné (je-li oznámení doručováno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb). Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Územní souhlas Ize přezkoumat v přezkumném řízení, které Ize zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení oznamovateli.
 14. Často kladené dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Sankční postih je uveden v § 178 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Stavební a správní právo.
 18. Klíčová slova
  Územní souhlas.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  23. 6. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy