Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Oznámení záměru (územní souhlas)

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  STU_02
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Oznámení záměru (územní souhlas)
 4. Základní informace k životní situaci
  Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel, který prokáže vlastnické právo nebo předloží souhlas s provedením stavebního záměru podle ust. § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání žádosti na příslušném formuláři a splnění náležitostí podle ust. § 96 stavebního zákona.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním písemné žádosti na příslušném stavebním úřadu, na formuláři doloženém přílohami osobně na podatelnu nebo poštou na ÚMČ Brno-střed, Odbor územního řízení a stavebního řádu, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měníská 4, 601 92 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 2. a 3. patro, u všech referentů územního a stavebního řízení, v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 17:00 hodin.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Oznámení záměru obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář žádosti je uvedený v příloze č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze získat na sekretariátu Stavebního úřadu nebo je možné si je stáhnout z webových stránek ÚMČ Brno-střed.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatek je možné uhradit v hotovosti na sekretariátu Stavebního úřadu, složenkou nebo bankovním převodem.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou vymezeni – nejedná se o správní řízení. Dotčeny mohou být osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním přímo dotčeno.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost s ověřeným elektronickým podpisem lze podat na el. adresu podatelna.stred@brno.cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 18. Jaké jsou související předpisy
  • vyhláška č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o  technických požadavcích na stavby v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. § 178 až 183 stavebního zákona.
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Osobně na ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, Měnínská 4, Brno, 2. a 3. patro u všech referentů územního a stavebního řízení, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Podání ohlášení, žádost o stavební povolení.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Stavební úřad ÚMČ Brno-střed.
 26. Kontaktní osoba
  Vedoucí odboru Ing. Ivana Hlávková, tel.: +420 542 526 400, všichni pracovníci Stavebního úřadu přes tel.: +420 542 526 401.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 1. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------