Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Ohlášení stavby

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  STU_03
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ohlášení stavby
 4. Základní informace k životní situaci
  Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení stavebnímu úřadu jsou vymezeny v ustanovení § 104 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Stavebník, který prokáže vlastnické právo nebo předloží souhlas k provedení stavebního záměru podle ustanovení § 184a stavebního zákona.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Stavebník musí podat žádost na předepsaném formuláři a splnit náležitosti ohlášení uvedené v ustanovení § 105 stavebního zákona.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním písemné žádosti u příslušného stavebního úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 2. a 3. patro, u všech referentů územního a stavebního řízení, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádost vyplněnou na předepsaném formuláři včetně uvedených  příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář žádosti pro stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) je uvedený v příloze č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře jsou k dispozici na Stavebním úřadě nebo je možné si je stáhnout z webových stránek ÚMČ Brno-střed.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek se vyměřuje dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Úhrada je možná v hotovosti na sekretariátě Stavebního úřadu, složenkou nebo bankovním převodem.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Osoby, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení s ověřeným elektronickým podpisem lze podat na el. adresu podatelna.stred@brno.cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 18. Jaké jsou související předpisy
  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o  technických požadavcích na stavby, v platném znění
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.
  K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.       
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. § 178–183 stavebního zákona.
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Osobně na ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, Měnínská 4, 601 92 Brno, 2. a 3. patro u všech referentů územního a stavebního řízení, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Žádost o stavební povolení
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Stavební úřad, ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Brno.
 26. Kontaktní osoba
  Vedoucí odboru Ing. Ivana Hlávková, tel.: +420 542 526 400, všichni pracovníci Stavebního úřadu přes tel.: +420 542 526 401.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 1. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------