Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  STU_12
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 4. Základní informace k životní situaci
  Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení upravuje § 128 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v ust. § 103 stavebního zákona nejde-li o stavbu podle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 až 8 nebo o stavbu, v níž je obsažen azbest.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Vlastník stavby.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání žádosti na předepsaném formuláři doloženém náležitostmi uvedenými v § 128 stavebního zákona.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním písemné žádosti u příslušného stavebního úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Stavební úřád, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 2. a 3. patro, u všech referentů územního a stavebního řízení, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář žádosti je uvedený v příloze č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře jsou k dispozici na Stavebním úřadě nebo je možné si je stáhnout z webových stránek ÚMČ Brno-střed.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek se vyměřuje podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Úhrada je možná v hotovosti na sekretariátě stavebního úřadu, složenkou nebo bankovním převodem.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty se řídí stavebním zákonem a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.       
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  V případě, že je vedeno správní řízení, stanoví stavební úřad okruh účastníků řízení dle ust. § 27 správního řádu.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení s ověřeným elektronickým podpisem lze podat na el. adresu podatelna.stred@brno.cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 18. Jaké jsou související předpisy
  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o  technických požadavcích na stavby
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.
  Odvolání proti rozhodnutí mohou podat účastníci řízení do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, prostřednictvím zdejšího stavebního úřadu.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. § 178–183 stavebního zákona.
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  ----------
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Stavební úřad ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Vedoucí odboru Ing. Ivana Hlávková, tel.: +420 542 526 400, všichni pracovníci Stavebního úřadu přes tel.: +420 542 526 401
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 1. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------