Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

 1. Název úkonu
  Ustanovení zvláštního příjemce důchodu
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Úřad městské části Brno-střed ustanovuje zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním. 
 3. Charakteristika úkonu
  Úřad městské části Brno-střed na základě podnětu rozhodne o ustanovení zvláštního příjemce důchodu a dohlíží, jak jím ustanovený zvláštní příjemce dávky plní své povinnosti. Neplní-li své povinnosti řádně, rozhodne o ustanovení jiného příjemce. 
  Zvláštní příjemce je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do jednoho měsíce.
 4. Výsledek úkonu
  Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.
 5. Kdy věc řešit
  Úkon je zahájen písemným podáním (podnět). Podnět o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný prostřednictvím tiskopisu. Nemůže-li ze zdravotních důvodů tento podnět podat sám, může podnět podat osoba, která hodlá být zvláštním příjemcem důchodu oprávněného.
  Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodne Úřad městské části Brno-střed nejpozději do 30 dnů.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Podnět se podává na předepsaném tiskopise. Podnět je možno osobně vyzvednout na ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského náměstí 4, 602 00, 2. patro, dveře č.222B, kontaktní osoba Gabriela Kotěrová, DiS. Případně jsou formuláře ke stažení na internetových stránkách MČ Brno-střed www.brno-stred.cz. Vyplněný podnět včetně vyjádření lékaře a všech potřebných formulářů s potvrzením o výši důchodu může občan osobně předat na ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno. Následně bude občan kontaktován pracovnicí ÚMČ Brno-střed, aby se dostavil na ÚMČ Brno-střed, Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno k jednání ve výše uvedené věci. Elektronický podnět musí být podán prostřednictvím elektronické adresy:
  e-mail: podatelna.stred@brno.cz
  nebo datovou schránkou, ID datové schránky: qykbwe7
  Formuláře ke stažení
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Podnět se podává na předepsaném tiskopise. Podnět je možno osobně vyzvednout na ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno, 2. patro, dveře č.222B, kontaktní osoba Gabriela Kotěrová, DiS. Případně jsou formuláře ke stažení na internetových stránkách MČ Brno-střed www.brno-stred.cz. Vyplněný podnět včetně  vyjádření lékaře a všech potřebných formulářů s potvrzením o výši důchodu může občan osobně předat na ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno. Následně bude občan kontaktován pracovnicí ÚMČ Brno-střed, aby se dostavil na ÚMČ Brno-střed, Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno k jednání ve výše uvedené věci.
  Formuláře ke stažení
 8. Kde a jakým způsobem lze iniciovat úkon elektronicky
  E-mailem: podatelna.stred@brno.cz nebo datovou schránkou, ID datové schránky: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobně na Úřadu městské části Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám 4., Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Gabriela Kotěrová, DiS, tel.: +420 542 526 219.
  Prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno, Měnínská 4, 601 92 Brno nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ---------
 13. Opravné prostředky
  Odvolání, které lze podat písemně do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím Úřadu městské části Brno-střed.
  Odvolacím orgánem je Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koliště 19, Brno.
 14. Časté dotazy
  Jak probíhá řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění?
  Oprávněný příjemce důchodu osobně vyřizuje podnět k zahájení řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu na Úřadu městské části Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, 2. patro, dveře č. 222B, kontaktní osoba Gabriela Kotěrová DiS., tel.: +420 542 526 219. V podnětuvede konkrétní jméno osoby, která by měla být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu a důvody podnětu.

  V případě, že oprávněný příjemce není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podnět sám podat, může ji podat i osoba, která si přeje být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu.
  V tomto případě se nevyžaduje souhlas oprávněného, je však třeba doložit vyjádření lékaře o jeho stávajícím zdravotním stavu a neschopnosti přebírat důchod. Podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. f) správní řád, ustanoví správní orgán opatrovníka osobám zvlášť těžce zdravotně postiženým, s nimiž se nelze dorozumět ani prostřednictvím tlumočníka nebo prostředníka a z tohoto důvodu nejsou schopni podat vyjádření k řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu.
  V případě, že Úřad městské části Brno-střed pro správní řízení v dané věci musí ustanovit oprávněné osobě (důchodci) opatrovníka, je třeba vhodnou osobu nejprve hledat v rodině a blízkých osobách oprávněné osoby. Tento opatrovník nemůže být současně ustanoven zvláštním příjemcem důchodu oprávněné osoby.

  Podmínkou je místní příslušnost oprávněného příjemce důchodu (trvalý pobyt) v městské části Brno-střed. Účastníky řízení jsou oprávněná osoba a osoba, která se má stát zvláštním příjemcem. Řízení se primárně týká práva oprávněné osoby, tedy osoby, které byl přiznán důchod. Místní příslušnost obce se tedy stanoví podle místa trvalého pobytu poživatele dávky důchodu (dle ust. § 11 odst. 1 písm. d) správní řád).
 15. Sankce
  ---------
 16. Působnost
  Přenesená.
 17. Oblast
  Zdravotní a sociální.
 18. Klíčová slova
  Zvláštní příjemce důchodu.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  20. 4. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo agendovém informačním systému
  A343/CR8076

Důležité odkazy