Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  ZDP_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ustanovení zvláštního příjemce důchodu
 4. Základní informace k životní situaci
  Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním. V případě oprávněného příjemce (nezletilý) se může jednat o situaci, kdy nemůže oprávněný (nezletilý) nebo jeho zákonný zástupce nebo opatrovník výplatu přijímat.

  Dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, dohlíží obecní úřad, jak jím ustanovený zvláštní příjemce dávky důchodového zabezpečení plní ustanovené povinnosti. Neplní-li své povinnosti řádně, rozhodne o ustanovení jiného příjemce.

  Zvláštní příjemce je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do jednoho měsíce.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný prostřednictvím formuláře. Nemůže-li ze zdravotních důvodů tuto žádost podat, může žádost uplatnit osoba, která hodlá být zvláštním příjemcem důchodu oprávněného.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Oprávněný příjemce důchodu podává žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu na Úřadu městské části Brno-střed (dále jen ÚMČ), Odboru sociálním a zdravotním, Malinovského nám. 4, 2. patro, dveře č. 222B. V žádosti uvede konkrétní jméno osoby, která by měla být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu a důvody žádosti.
  V případě, že oprávněný příjemce není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu žádost sám podat, může ji podat i osoba, která si přeje být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu.
  V tomto případě se nevyžaduje souhlas oprávněného, je však třeba doložit vyjádření lékaře o jeho stávajícím zdravotním stavu a neschopnosti přebírat důchod. Podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. f) správní řád, ustanoví správní orgán opatrovníka osobám zvlášť těžce zdravotně postiženým, s nimiž se nelze dorozumět ani prostřednictvím tlumočníka nebo prostředníka a z tohoto důvodu nejsou schopni podat vyjádření k řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu.
  V případě, že obecní úřad pro správní řízení v dané věci musí ustanovit oprávněné osobě (důchodci) opatrovníka, je třeba vhodnou osobu nejprve hledat v rodině a blízkých osobách oprávněné osoby. Tento opatrovník nemůže být současně ustanoven zvláštním příjemcem důchodu oprávněné osoby.

  Podmínkou je místní příslušnost oprávněného příjemce důchodu (trvalý pobyt) v městské části Brno-střed. Účastníky řízení jsou oprávněná osoba a osoba, která se má stát zvláštním příjemcem. Řízení se primárně týká práva oprávněné osoby, tedy osoby, které byl přiznán důchod. Místní příslušnost obce se tedy stanoví podle místa trvalého pobytu poživatele dávky důchodu (dle ust. § 11 odst. 1 písm. d) správní řád).
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Písemným podáním
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Vyplněné formuláře je nutné doručit osobně na ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, Brno, 2. patro, dveře č. 222B, Gabriela Kotěrová, DiS., nebo na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, Brno, 2. patro, dveře č. 222B, Gabriela Kotěrová, DiS. Úřední dny: pondělí a středa 8:00–17:00 hodin. V neúřední dny po dohodě na telefonním čísle +420 542 526 219.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře jsou ke stažení na internetových stránkách MČ Brno-střed, nebo k osobnímu vyzvednutí na ÚMČ Brno-střed, Odboru sociálním a zdravotním, Malinovského nám. 4, Brno, 2. patro, dveře č. 222B, kontaktní osoba Gabriela Kotěrová, DiS.
  Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu
  Poučení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
  Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění – vyjádření ošetřujícího lékaře
  Souhlas s ustanovením opatrovníka pro řízení ve věci zvláštního příjemce důchodu
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodne ÚMČ bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ---------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ---------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna.stred@brno.cz
  ID datové schránky: qykbwe7
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
  • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, vše v platném znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Odvolání, které lze podat písemně do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Brno-střed.
  Odvolacím orgánem je Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koliště 19, Brno.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Osobní návštěvou na ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, Brno, 2. patro, dveře č. 222B, Gabriela Kotěrová, DiS., nebo na telefonním čísle +420 542 526 219.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, vedoucí odboru Mgr. Eva Maláčová
 26. Kontaktní osoba
  ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, Brno, 2. patro, dveře č. 222B, Gabriela Kotěrová, DiS., tel.: +420 542 526 219, email: gabriela.koterova@brno-stred.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  15. 4. 2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  18. 4. 2018
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------