Tíživá nebo krizová situace v životě člověka, sociálně-právní ochrana dětí

 1. Pojmenování (název) životní situace
  Tíživá nebo krizová situace v životě člověka, sociálně-právní ochrana dětí
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Subjektem jsou rodiny s nezletilými dětmi, které se ocitnou v tíživé nebo krizové situaci
 3. Charakteristika úkonu
  Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, případně nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Dále se zaměřuje na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu, na kterých byl spáchán trestný čin, které jsou opakovaně rodiči umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči nebo jejich umístění v takovém zařízení trvá déle než šest měsíců, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu, které jsou žadateli o azyl, odloučené od rodičů.
 4. Výsledek úkonu
  Výsledkem je ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte a obnovení narušených funkcí rodiny.
 5. Kdy věc řešit
  Vždy, když se rodina s nezletilými dětmi ocitne v tíživé nebo krizové situaci.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Není třeba dokládat žádné dokumenty.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Platný občanský průkaz, při první návštěvě rodný list nezletilého dítěte či mladistvého.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  E-mailem: podatelna.stred@brno.cz nebo datovou schránkou, ID datové schránky: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobně na odboru sociálním a zdravotním, Malinovského nám. 4, Brno 602 00, 2. patro – oddělení sociálně-právní ochrany dětí, nejlépe v úřední dny: pondělí, středa 8.00–17.00 hodin, po předchozí telefonické domluvě lze dohodnout i jiný termín. Kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete v telefonním seznamu. Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí mají agendu rozdělenu dle trvalého bydliště dítěte.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  Dávky ani jiná plnění nejsou předmětem úkonu.
 13. Opravné prostředky
  Proti správnímu rozhodnutí o výchovném opatření může žadatel podat odvolání k odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno 602 00, a to do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím zdejšího úřadu.
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Pokuty na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění pozdějších předpisů.
 16. Působnost
  Přenesená.
 17. Oblast
  Sociálně-právní ochrana dětí.
 18. Klíčová slova
  Rodina, dítě, tíživá situace, krizová situace, bytové problémy, finanční problémy, domácí násilí, alkohol, drogy.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  23. 4. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  A1185

Důležité odkazy