Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Sociální a výchovné problémy dětí (do 15 let) a mladistvých (od 15 do 18 let)

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  OM_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Sociální a výchovné problémy dětí (do 15 let) a mladistvých (od 15 do 18 let)
 4. Základní informace k životní situaci
  Životní situace se týká dětí (do 15 let) nebo mladistvých (od 15 do 18 let), kteří vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky podle zákona upravujícího přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, nebo které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany.
  Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na výchovné problémy dětí a mládeže.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Trvalé bydliště nezletilého dítěte nebo mladistvého, jehož životní situace se má řešit, na území městské části Brno-střed.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Kontaktovat pracovníka oddělení sociálně-právní ochrany dětí, nejlépe osobně po předchozí telefonické domluvě.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, Odbor sociální a zdravotní, oddělení sociálně právní ochrany dětí, pracoviště Malinovského nám. 4, 602 00 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, 2. patro – oddělení sociálně-právní ochrany dětí nejlépe v úřední dny: pondělí, středa 8.00–17.00 hodin, po předchozí telefonické domluvě lze dohodnout i jiný termín. Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí mají agendu rozdělenu dle trvalého bydliště dítěte.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný občanský průkaz, při první návštěvě rodný list nezletilého dítěte či mladistvého.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  K jednání ve věcech nezletilých dětí a mladistvých nejsou třeba žádné formuláře.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Bezodkladně, do 30 dnů, ve zvláště složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Na řešení životní situace nezletilých či mladistvých klientů se kromě rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu mohou podílet i další osoby z širší rodiny, terapeutická zařízení, střediska výchovné péče, výchovná zařízení, škola, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace atd.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Především ochota spolupracovat při řešení životní situace.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna.stred@brno.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 473/2012 Sb.,o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
  • sdělení č. 34/1998 Sb., o Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
  • sdělení č. 43/2000 Sb., o Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
  • sdělení č. 132 / 2000 Sb. m. s, o Evropské úmluvě o osvojení
  • sdělení č.66/2000 Sb. m. s., o Evropské úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí
  • sdělení č. 47/2001 Sb. m. s., o přijetí Evropské úmluvy o právním postavení dětí narozených mimo manželství
  • sdělení č. 54/2001 Sb. m. s., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
  • sdělení č. 141/2001 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
  • sdělení č. 90/2002 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (Úmluva č. 182)
  • sdělení č. 91/2005 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
  • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
  • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
  • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 325/1990 Sb. o azylu
  • zákon č. 221/2003 Sb. o dočasné ochraně
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013, o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech, vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče.
  • instrukce č. j. 698/88 – L ze dne 30. 12. 1988, kterou se upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
  • rezoluce Rady Evropské unie z 26. 6. 1997 o nedoprovázených nezletilcích, kteří jsou příslušníky třetích zemí (97/ C 221/03)
  • doporučení RE 4 (1984) o rodičovské zodpovědnosti
  • doporučení RE 6 (1987) o pěstounských rodinách
  • doporučení RE 2 (1993) o medikosociálních aspektech zneužívaných dětí
  • doporučení RE 1286 (1996) o Evropské strategii pro děti
  • Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti správnímu rozhodnutí o výchovném opatření může žadatel podat odvolání k Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno, a to do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím zdejšího úřadu.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  Pokuty na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění pozdějších předpisů.
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  Výchovné problémy dětí a mládeže je možno řešit i ambulantně ve středisku výchovné péče při Dětském diagnostickém ústavu v Brně nebo Diagnostickém ústavu a středisku výchovné péče v Brně, anebo dobrovolným pobytem ve středisku výchovné péče HELP ME nebo ve Středisku výchovné péče Brno. Dočasnou pomoc mladým lidem ve věku 15–26 let v sociální nouzi nabízí Azylový dům pro mladistvé. Děti a mládež potýkající se se závislostmi a osoby odpovědné za jejich výchovu se mohou obrátit přímo na organizace a zařízení, které se na tuto problematiku specializují: www.podaneruce.czhttps://www.renadi.cz/.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Osobní návštěvou nebo telefonickou konzultací na oddělení sociálně právní ochrany dětí, případně u neziskové organizace zaměřené na poradenskou činnost, např.:
  Středisko výchovné péče pro děti a mládež Brno, Bořetická 2, tel.: +420 544 216 178
  Ratolest Brno, tř. kpt. Jaroše 7b, tel.: +420 545 243 839
  Poradenské centrum Triada, Orlí 20, 602 00 Brno
  Občanská poradna, Anenská 10, Brno
  Krizové centrum Spondea, Sýpka 25, Brno
  IQ Roma servis, Vranovská 45, Brno
  DROM, Bratislavská 41, Brno
  Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koliště 19, Brno
  Krizové centrum pro děti a mládež, Hapalova 4, Brno
  Bílý kruh bezpečí, Slovinská 41, Brno
  Liga lidských práv, Burešova 6, Brno
  Sdružení Podané ruce, Hilleho 5, Brno
  Linka bezpečí dětí a mládeže, nonstop tel. č. 116 111, Modrá linka, tel.: +420 608 902 410
  - vzory návrhů k soudu lze získat např. na internetových stránkách rodina.juristic.cz.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor sociální a zdravotní, Úřad městské části Brno-střed.
 26. Kontaktní osoba
  Odbor sociální a zdravotní, ÚMČ Brno-střed, pracoviště Malinovského nám. 4, 602 00 Brno, viz telefonní seznam.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2014
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  15. 9. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Telefonní seznam

Pracovník Kontakt Adresa
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Bc. Věra Svobodová
pověřena vedením oddělení-sociálně právní ochrany dětí
+420 542 526 203
vera.svobodova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Lada Balaštíková
sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež
+420 542 526 197
lada.balastikova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bc. Simona Bazalová
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 228
simona.bazalova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Michal Bělík
pověřen vedením Referátu sociálně-právní ochrany dětí II. - kurátoři pro děti a mládež
+420 542 526 221
michal.belik@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
JUDr. Alena Brožková
sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež
+420 542 526 222
alena.brozkova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Lukáš Brzoska, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí - kurátor pro děti a mládež
+420 542 526 217
lukas.brzoska@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bc. Radmila Čečatková
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 130
radmila.cecatkova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
JUDr. Alois Deutsch
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 225
alois.deutsch@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Iveta Dobešová
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 216
iveta.dobesova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Vladimíra Jandová, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 227
vladimira.jandova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bc. Jana Janulíková
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 224
jana.janulikova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Marie Jelínková, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 229
marie.jelinkova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Anna Juřičková, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 193
anna.jurickova @brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Jana Kocábová, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 223
jana.kocabova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bc. Michaela Králová
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 220
michaela.kralova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Denisa Kvapilová, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 214
denisa.kvapilova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Sabina Láčíková
pověřena vedením Referátu sociálně-právní ochrany dětí IV.
+420 542 526 215
sabina.lacikova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bc. Dana Loci
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 190
dana.loci@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bc. Kateřina Měcháčková
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 192
katerina.mechackova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Kristýna Pachelová, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 125
kristyna.pachelova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Jana Petrušová, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 209
jana.petrusova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Kateřina Pilerová
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 213
katerina.pilerova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Mgr. Kateřina Pokorná, LL.M.
sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež
+420 542 526 198
katerina.pokorna@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bc. Pavlína Šlimarová, DiS.
pověřena vedením Referátu sociálně-právní ochrany dětí III.
+420 542 526 226
pavlina.slimarova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bc. Helena Tománková, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež
+420 542 526 205
helena.tomankova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Silvie Vaníčková, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí
+420 542 526 218
silvie.vanickova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4
Bc. Vladimíra Viktorínová
pověřena vedením Referátu sociálně-právní ochrany dětí I.
+420 542 526 201
vladimira.viktorinova@brno-stred.cz
Malinovského nám. 4