Sociální a výchovné problémy dětí (do 15 let) a mladistvých (od 15 do 18 let)

 1. Pojmenování (název) životní situace
  Sociální a výchovné problémy dětí (do 15 let) a mladistvých (od 15 do 18 let)
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Subjektem jsou děti (do 15 let) a mladiství (od 15 do 18 let), u nichž se vyskytují sociální a výchovné problémy.
 3. Charakteristika úkonu
  Životní situace se týká dětí (do 15 let) nebo mladistvých (od 15 do 18 let), kteří vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženi závislostí, živí se prostitucí, spáchali trestný čin nebo jde-li o děti mladší než patnáct let, které spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky podle zákona o přestupcích nebo jinak ohrožují občanské soužití, nebo které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za jejich výchovu.
 4. Výsledek úkonu
  Výsledkem je ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte a obnovení narušených funkcí rodiny.
 5. Kdy věc řešit
  Věc se řeší vždy, když se u dětí a mladistvých vyskytnou sociální a výchovné problémy.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Není třeba dokládat žádné dokumenty.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Platný občanský průkaz, při první návštěvě rodný list nezletilého dítěte či mladistvého.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  E-mailem: podatelna.stred@brno.cz nebo datovou schránkou, ID datové schránky: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobně na odboru sociálním a zdravotním, Malinovského nám. 4, Brno 602 00, 2. patro – sociálně-právní ochrana dětí, nejlépe v úřední dny: pondělí, středa 8.00–17.00 hodin, po předchozí telefonické domluvě lze dohodnout i jiný termín. Kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete v telefonním seznamu. Pracovníci sociálně-právní ochrany dětí mají agendu rozdělenu dle trvalého bydliště dítěte.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  Dávka ani jiné plnění není předmětem úkonu.
 13. Opravné prostředky
  Proti správnímu rozhodnutí o výchovném opatření může žadatel podat odvolání k odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno 602 00, a to do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím zdejšího úřadu.
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Pokuty na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění pozdějších předpisů.
 16. Působnost
  Přenesená.
 17. Oblast
  Sociálně-právní ochrana dětí.
 18. Klíčová slova
  Dítě, mladistvý, výchovné problémy, sociální problémy, záškoláctví, trestná činnost, alkohol, drogy.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  23. 4. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  A1185

Důležité odkazy