Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Zápis do 1. ročníku základních škol

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  SMT_05
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Zápis do 1. ročníku základních škol
 4. Základní informace k životní situaci
  Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Zákonný zástupce dítěte.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel/ředitelka školy (v rámci období 1. dubna až 30. dubna kalendářního roku) a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel/ředitelka školy.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Osobní návštěvou příslušné základní školy a přihlášením dítěte k zápisu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Příslušná základní škola.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  S ředitelem/ředitelkou příslušné základní školy ve stanovených úředních hodinách.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Při zápisu rodný list dítěte,
  • při žádosti o odklad doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Přihláška k zápisu do ZŠ je k dispozici u ředitele/ředitelky příslušné ZŠ.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní a jiné poplatky se nehradí.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů (viz zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  ----------
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  • prováděcí předpisy k zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, o spádových obvodech základních škol
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Odvolání proti rozhodnutí ředitele/ředitelky ke krajskému úřadu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Pokuta nebo napomenutí za přestupek na úseku školství a výchovy mládeže – nepřihlášení dítěte k povinné školní docházce (§ 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  • Informace na webových stránkách jednotlivých základních škol,
  • informace na webových stránkách www.brno.cz (Odbor školství a mládeže MMB),
  • informace na webových stránkách www.jmskoly.cz (Odbor školství KÚ JmK),
  • informace na webových stránkách www.msmt.cz (soubor pedagogicko-organizačních informací MŠMT).
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Písemným dotazem na podatelna.stred@brno.cz nebo telefonickým dotazem u referenta odboru školství, sportu, kultury a mládeže na tel.: +420 778 752 406.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ Brno-střed, Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Dominika Košková
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 9. 2014
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  20. 3. 2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------