Zápis do 1. ročníku základních škol

 1. Název úkonu
  Zápis do 1. ročníku základních škol
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Při zápisu dítěte do základní školy.
 3. Charakteristika úkonu
  Výchova a vzdělávání je permanentní proces, který se skládá z mnoha relativně samostatných událostí, které mohou nastat v základní škole, počínaje vstupem do ní a konče po jejím absolvování. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku.
 4. Výsledek úkonu
  Přijetí dítěte na zvolenou základní školu. Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel/ředitelka školy (v rámci období 1. dubna až 30. dubna kalendářního roku) a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel/ředitelka školy.
 5. Kdy věc řešit
  Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
  Veškeré informace o termínech přijímacího řízení získáte na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze získat na stránkách http://zapisdozs.brno.cz ve formátu pdf.
  Při zápisu je pak nutné mít rodný list dítěte. Při žádosti o odklad doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je k dispozici u ředitele/ředitelky příslušné ZŠ.
  Při zápisu je pak nutné mít rodný list dítěte. Při žádosti o odklad doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost k zápisu lze podat:
  • do datové schránky školy,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Žádost k zápisu lze podat:
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním ve škole.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Odvolání proti rozhodnutí ředitele/ředitelky ke krajskému úřadu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 14. Časté dotazy
  Jaká je profilace jednotlivých základních škol v naší městské části?
  Informace získáte na stránkách www.brno-stred.cz, osobně nebo telefonicky na odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna nebo na odboru školství, sportu, kultury a mládeže Úřadu městské části Brno-střed.
  Další informace k jednotlivým základních školám naleznete také:
  • na webových stránkách jednotlivých základních škol,
  • na webových stránkách www.brno-stred.cz (odbor školství, sportu, mládeže a kultury Úřadu městské části Brno-střed),
  • na webových stránkách www.brno.cz (odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna),
  • webových stránkách www.jmskoly.cz (odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje),
  • na webových stránkách www.msmt.cz (soubor pedagogicko-organizačních informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).
 15. Sankce
  Pokuta nebo napomenutí za přestupek na úseku školství a výchovy mládeže – nepřihlášení dítěte k povinné školní docházce (§ 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
 16. Působnost
  Samostatná.
 17. Oblast
  Školství
 18. Klíčová slova
  Zápis, základní škola, žádost, přihláška.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  5. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezní.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru ani agendovém informačním systému.

Důležité odkazy