Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Dítě v základní škole

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  SMT_02
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Dítě v základní škole
 4. Základní informace k životní situaci
  Výchova a vzdělávání je permanentní proces, který se skládá z mnoha relativně samostatných událostí, které mohou nastat v základní škole, počínaje vstupem do ní a konče po jejím absolvování. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Zákonný zástupce žáka, ředitel/ředitelka příslušné základní školy, příslušný odbor školství, popř. odbor sociálních věcí.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Být způsobilý k právním úkonům.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Písemnou nebo ústní žádostí o informaci, sdělení, radu apod. u ředitele/ředitelky ZŠ nebo v pedagogicko-psychologické poradně.
  Odbor školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed může poskytnout organizační informace.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  • příslušná základní škola nebo pedagogicko-psychologická poradna
  • Úřad městské části Brno-střed, Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
  • Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor školství
  • Česká školní inspekce
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  • ředitel/ředitelka příslušné základní školy
  • Úřad městské části Brno-střed, Odbor školství, sportu, kultury a mládeže, Starobrněnská 289/7, 602 00 Brno
  • referentka odboru Ing. Dominika Košková, tel.: +420 778 752 406, email: podatelna.stred@brno.cz
   pondělí a středa 8.00–17.00 hodin, případně dle domluvy
  • Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, Brno, dveře č. 104, Mgr. Irena Hudcová, tel.: +420 542 172 181
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • rodný list dítěte (u zápisu do školy)
  • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (u žádosti o odklad školní docházky)
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Přihláška k zápisu do ZŠ je k dispozici u ředitele/ředitelky příslušné ZŠ.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní a jiné poplatky se nehradí.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na elektronické adrese podatelna.stred@brno.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  Prováděcí předpisy k zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Odvolání proti rozhodnutí ředitele/ředitelky ke krajskému úřadu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Pokuta nebo napomenutí za přestupek na úseku školství a výchovy mládeže (§ 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů), eventuelně odebrání sociálních dávek.
 21. Nejčastější dotazy
  Jaká je profilace jednotlivých základních škol?
  Jednotlivým žadatelům jsou informace poskytnuty dle charakteru dotazu, přehled profilací je každoročně vydáván ve Zpravodaji MČ Brno-střed.
 22. Další informace
  • ředitel/ředitelka příslušné ZŠ
  • informace na webových stránkách jednotlivých škol
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • informace na webových stránkách www.brno.cz (Odbor školství a mládeže MMB)
  • informace na webových stránkách www.jmskoly.cz (Odbor školství KÚ JmK)
  • informace na webových stránkách www.msmt.cz (soubor pedagogicko-organizačních informací MŠMT)
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ Brno-střed, Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Dominika Košková
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  31. 8. 2014
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  20. 3. 2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------