Dítě v mateřské škole

 1. Název úkonu
  Dítě v mateřské škole
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Při zápisu dítěte do mateřské školy.
 3. Charakteristika úkonu
  Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů a vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Podle zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se předškolní vzdělání organizuje pro děti ve věku zpravidla 3–6 let. Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.
 4. Výsledek úkonu
  Přijetí dítěte na zvolenou mateřskou školu. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel/ka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky a délku pobytu v těchto dnech v MŠ a způsob a rozsah stravování. Je-li dítě přítomno v době podávání jídla v MŠ, vždy se stravuje a zákonný zástupce hradí úplatu za školní stravování.
 5. Kdy věc řešit
  Veškeré informace o termínech přijímacího řízení získáte na webových stránkách https://zapisdoms.brno.cz/.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Žádost lze získat na webových stránkách https://zapisdoms.brno.cz/ ve formátu pdf.
  Při zápisu je pak třeba doložit rodný list dítěte, občanský průkaz (v případě cizinců pas), místo trvalého pobytu dítěte, doložení řádného očkování dítěte.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Žádost lze získat:
  • v každé MŠ ve dnech stanovených řediteli/ředitelkami jednotlivých škol během termínů zápisů,
  • na odboru školství a mládeže Magistrátu města, Dominikánské náměstí 3, v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00 hodin, Bc. Yvona Šebestová: sebestova.yvona@brno.cz, tel.: +420 542 172 179.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost k zápisu lze podat:
  • do datové schránky školy,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Žádost k zápisu lze podat:
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním ve škole.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Správní a jiné poplatky se nehradí. Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání není zpoplatněno. Ředitel/ka MŠ stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole (viz § 6 vyhl. č. 14/2005 Sb.).
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Správní a jiné poplatky se nehradí. Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání není zpoplatněno. Ředitel/ka MŠ stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole (viz § 6 vyhl. č. 14/2005 Sb.). 
  Plus poštovné, je-li žádost doručována prostřednictvím přepravní společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Odvolání proti rozhodnutí ředitele/ředitelky ke krajskému úřadu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
 14. Časté dotazy
  Jaká je profilace jednotlivých mateřských škol v naší městské části?
  Informace získáte na stránkách www.brno-stred.cz, osobně nebo telefonicky na odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna nebo na odboru školství, sportu, kultury a mládeže Úřadu městské části Brno-střed.
  Jaká je délka provozu jednotlivých mateřských škol?
  Přerušení nebo omezení provozu MŠ stanoví ředitel/ka příslušné mateřské školy, se zřizovatelem má povinnost toto pouze projednat, zřizovatel přerušení nebo omezení provozu MŠ neodsouhlasuje.
  • polodenní provoz – nejdéle 6,5 hodiny denně
  • celodenní provoz – déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně
  Další informace k jednotlivým mateřským školám naleznete:
  • na webových stránkách jednotlivých mateřských škol,
  • na webových stránkách www.brno-stred.cz (odbor školství, sportu, mládeže a kultury Úřadu městské části Brno-střed),
  • na webových stránkách www.brno.cz (odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna),
  • na webových stránkách www.jmskoly.cz (odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje),
  • na webových stránkách www.msmt.cz (soubor pedagogicko-organizačních informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).
 15. Sankce
  Ředitel může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte jestliže:
  • dítě se bez omluvy zákonným zástupcem dítěte déle než dva týdny nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání,
  • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,
  • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úplaty,
  • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení.
 16. Působnost
  Samostatná.
 17. Oblast
  Školství.
 18. Klíčová slova
  Zápis, mateřská škola, přijímací řízení, školský zákon.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  5. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru ani agendovém informačním systému.

Důležité odkazy