Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Dítě v mateřské škole

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  SMT_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Dítě v mateřské škole
 4. Základní informace k životní situaci
  Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů a vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se předškolní vzdělání organizuje pro děti ve věku zpravidla 3–6 let. Třída MŠ se naplňuje do počtu 24 dětí.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Rodiče (zákonní zástupci) dítěte.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Doba zápisu pro následující školní rok je stanovena Odborem školství a mládeže Magistrátu města Brna. Konkrétní dny a časy v rámci tohoto období určí ředitel/ka školy a zveřejní obvyklým způsobem. Tyto informace také budou uveřejněny na webových stránkách zapisdoms.brno.cz.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Přihlášku do MŠ lze získat třemi způsoby:
  • na internetové adrese: zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf,
  • na každé MŠ ve dnech stanovených řediteli/kami jednotlivých škol během výše uvedeného období,
  • na Odboru školství a mládaže Magistrátu města Brna, Dominikánské náměstí 3, 1. patro.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  S ředitelem/kou příslušné mateřské školy, v době stanovené ředitelem/kou mateřské školy. Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže ani ÚMČ Brno-střed, Odbor školství, sportu, kultury a mládeže nerozhodují o přijetí dětí do MŠ, mohou však poskytnout poradenství a organizační informace.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku spolu s potvrzením o očkování dítěte, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o vašem bydlišti, je-li odlišné od trvalého pobytu v občanském průkazu, doklad o pobytu dítěte na území města Brna (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Rodný list dítěte, občanský průkaz (v případě cizinců pas).
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o přijetí dítěte do MŠ je k dispozici v jednotlivých mateřských školách.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání není zpoplatněno. Ředitel/ka MŠ stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole (viz § 6 vyhl. č. 14/2005 Sb.).
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů od podání žádosti (přihlášky) – viz zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitel/ka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky a délku pobytu dítěte v těchto dnech v MŠ a způsob a rozsah stravování. Je-li dítě přítomno v době podávání jídla v MŠ, vždy se stravuje a zákonný zástupce hradí úplatu za školní stravování.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  ----------
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Prováděcí předpisy k zákonu č. 561/2004 Sb. – školský zákon a k zákonu č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, zejména vyhl. č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Odvolání proti rozhodnutí ředitele ke krajskému úřadu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Ředitel může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:
  • dítě se bez omluvy zákonným zástupcem dítěte déle než dva týdny nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání,
  • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,
  • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úplaty,
  • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení.
 21. Nejčastější dotazy
  Jaká je profilace jednotlivých mateřských škol?
  Informace získáte na stránkách www.brno.cz, osobně nebo telefonicky na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna nebo na Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed.

  Jaká je délka provozu MŠ? Přerušení nebo omezení provozu MŠ stanoví ředitel/ka příslušné mateřské školy, se zřizovatelem má povinnost toto pouze projednat, zřizovatel přerušení nebo omezení provozu MŠ neodsouhlasuje.
  • Polodenní provoz – nejdéle 6,5 hodiny denně,
  • celodenní provoz – déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně,
  • internátní provoz – celodenní vzdělávání i noční péče.
 22. Další informace
  • Informace na webových stránkách jednotlivých mateřských škol,
  • informace na webových stránkách www.brno.cz (Odbor školství a mládeže MMB),
  • informace na webových stránkách www.jmskoly.cz (Odbor školství KÚ JmK),
  • informace na webových stránkách www.msmt.cz (soubor pedagogicko-organizačních informací MŠMT).
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Písemný dotaz na podatelna.stred@brno.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Dominika Košková
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  31. 8. 2014
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  20. 3. 2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------