Místní poplatek ze psů

 1. Název úkonu
  Místní poplatek ze psů
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě přihlášení k místnímu poplatku za psa, odhlášení psa z evidence, nebo u vás nastala změna, která má vliv na výši stanoveného poplatku.
 3. Charakteristika úkonu
  Poplatek za psa se platí za psa staršího 3 měsíců, jehož držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území městské části Brno-střed.
  U cizinců – ohlášení místa pobytu na území městské části Brno-střed, dle zák. o pobytu cizinců na území ČR a zák. o azylu nebo dočasné ochraně cizinců.
  Držitel psa je povinen přihlásit psa do evidence do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu je povinen ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik poplatkové povinnosti. Přihlásit psa je povinen i držitel, který bude uplatňovat zákonnou možnost osvobození od poplatku. Při přihlášení psa do evidence obdrží přihlašující evidenční známku psa. Základní sazba za jednoho psa je stanovena od 1. 1. do 31. 12. běžného roku a činí:
    Základní sazba Sazba za druhého a každého dalšího psa
  Bytový dům 1 500 Kč 2 250 Kč
  Rodinný dům 600 Kč 900 Kč
  Držitel psa starší 65 let 200 Kč 300 Kč
  Ostatní (jiné prostory než bytový a rodinný dům) 1 500 Kč 2 250 Kč
  Držitel psa mladší 65 let (snížená sazba)* 200 Kč poplatek zůstává v základní sazbě

  *Držitel psa mladší 65 let, jehož jediným zdrojem příjmu je důchod vyplácený podle zákona o důchodovém pojištění. Poplatek za druhého a každého dalšího psa pro bytový dům, rodinný dům a ostatní, zůstává v základní sazbě.
  Držitel psa, který dosáhne věku 65 let, platí sníženou sazbu poplatku za psa od 1. 1. následujícího kalendářního roku.
  Poplatek za druhého a každého dalšího psa se navyšuje o 50 % ze základní sazby. Pokud je pes přihlášen v průběhu roku, zaplatí držitel jen poměrnou část z roční sazby. Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku bez vyměření ročně, nejpozději do 31. března každého roku. Poplatek je možné uhradit bankovním převodem, případně na Úřadu městské části Brno-střed, Měnínská 4, Brno, prostřednictvím platebního automatu, který je přístupný i mimo úřední dny každý pracovní den od 8.00 do 18.00 hodin, hotově/kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno. Poplatník musí vždy znát svůj variabilní symbol. Podle obecně závazné vyhlášky musí být poplatek ze psů uhrazen do 31. března. Pro městskou část Brno-střed platí sazba 1 500 Kč za prvního psa a 2 250 Kč za každého dalšího psa chovaného v bytovém domě, pro psa chovaného v rodinném domě platí sazba 600 a 900 Kč. Pro držitele starší 65 let je sazba 200 korun za prvního a 300 korun za každého dalšího psa. V případě, že je pes umístěn v jiných než bytových prostorách, platí pro jeho majitele sazba 1 500 Kč za jednoho a 2 250 Kč za každého dalšího psa. Číslo účtu pro zaplacení poplatku za psa je 43-8206670217/0100, je však nutné uvést variabilní symbol /párovací symbol, který je majiteli přidělen při první registraci psa.
 4. Výsledek úkonu
  Platba poplatku včas a ve správné výši.
 5. Kdy věc řešit
  Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů každou změnu, která má vliv na započetí, zánik nebo výši poplatkové povinnosti.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na elektronické adrese: podatelna.stred@brno.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutné podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Potřebné formuláře jsou ke stažení na webových stránkách městské části.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Fyzická osoba – občanský průkaz, v případě zastupování držitele psa plnou moc (nemusí být ověřená).
  Právnická osoba – pokud není jednatelem firmy – zmocnění a výpis z obchodního rejstříku. Pokud držitel uplatňuje zákonnou možnost osvobození od poplatku nebo zařazení do jiné poplatkové skupiny, předloží průkaz ZTP, ZTP/P. Dalšími doklady jsou: potvrzení o nabytí psa z útulku, doklad o provozování útulku pro zvířata, doklad o provádění výcviku psů pro nevidomé a bezmocné, případně jiný doklad, který umožňuje osvobození držitele psa na základě zvláštního právního předpisu.
  Potřebné formuláře jsou ke stažení na webových stránkách městské části.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Elektronicky na adresu: podatelna.stred@brno.cz s ověřeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  • osobně v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin na Úřadu městské části Brno-střed, Měnínská 4, Brno, odbor životního prostředí, II. patro dveře č. 206, Bohumila Strnadová, tel.: +420 542 526 160, +420 542 526 171
  • poštou na Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská2, 601 69 Brno, odbor životního prostředí, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno
  • doručit na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, nebo Měnínská 4, Brno
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  -----------
 13. Opravné prostředky
  Dle § 109 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád v platném znění se lze proti platebnímu výměru odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.
 14. Časté dotazy
  Odkdy mám psa přihlásit?
  Do 15 dnů po jeho nabytí, ale poplatek budete platit za psa staršího tří měsíců.
  Ztratil jsem evidenční známku, co mám dělat?
  V úřední den dostanete novou na Úřadu městské části Brno-střed, Měnínská 4, Brno, II. patro dveře č. 206.
  Pes mi uhynul, co mám dělat?
  Do 15 dnů přijďte v úřední den na Úřad městské části Brno-střed, Měnínská 4, Brno, II. patro dveře č. 206, kde vyplníte odhlášku a vrátíte evidenční známku psa.
  Přijde mi složenka na zaplacení poplatku za psa?
  Ne, složenky se již posílat nebudou. Výjimku tvoří držitelé psů, kterým je poplatek vyměřen poprvé.
 15. Sankce
  Správce poplatku může poplatkovému subjektu stanovit zvýšení poplatku jako následek za pozdní úhradu poplatku nebo jeho části, a to až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena nebo odvedena, a částkou zaplacenou nebo obvedenou do původního dne splatnosti poplatku.
 16. Působnost
  Přenesená působnost
 17. Oblast
  Životní prostředí
 18. Klíčová slova
  Pes, držitel, poplatník, poplatek ze psů.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  1. 1. 2024
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy