Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Místní poplatek ze psů

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  PSI_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Místní poplatek ze psů
 4. Základní informace k životní situaci
  Poplatek za psa se platí za psa staršího 3 měsíců, jehož držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území městské části Brno-střed. Držitel psa je povinen přihlásit psa do evidence do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu je povinen ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik poplatkové povinnosti. Přihlásit psa je povinen i držitel, který bude uplatňovat zákonnou možnost osvobození od poplatku. Při přihlášení psa do evidence obdrží přihlašující evidenční známku psa.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Každá fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podmínkou je místo přihlášení, resp. sídlo firmy držitele psa na území městské části Brno-střed.
  U cizinců - ohlášení místa pobytu na území městské části Brno-střed, dle zák. o pobytu cizinců na území ČR a zák. o azylu nebo dočasné ochraně cizinců.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Kontaktováním Úřadu městské části Brno-střed, Odbor životního prostředí.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, Odbor životního prostředí, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  • osobně v úřední dny pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin na ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4 Brno, Odbor životního prostředí, II. patro dveře č. 206, Bohumila Strnadová
  • poštou na Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, Odbor životního prostředí, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno
  • elektronicky na adresu podatelna.stred@brno.cz s elektronickým podpisem
  • doručit na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, nebo Měnínská 4, Brno
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Fyzická osoba – občanský průkaz, v případě zastupování držitele psa plnou moc (nemusí být ověřená).
  Pávnická osoba – pokud není jednatelem firmy – zmocnění a výpis z obchodního rejstříku. Pokud držitel uplatňuje zákonnou možnost osvobození od poplatku nebo zařazení do jiné poplatkové skupiny, předloží průkaz ZTP, ZTP/P. Dalšími doklady jsou: potvrzení o nabytí psa z útulku, doklad o provozování útulku pro zvířata, doklad o provádění výcviku psů pro nevidomé a bezmocné, případně jiný doklad který umožňuje osvobození držitele psa na základě zvláštního právního předpisu.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář k přihlášení a odhlášení psa z evidence lze získat na odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Brno, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Přihlášení k místnímu poplatku ze psa
  Odhlášení psa z evidence
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Základní sazba za jednoho psa je stanovena od 1. 1. do 31.12. běžného roku a činí:
    Základní sazba Sazba za druhého a každého dalšího psa
  Bytový dům 1.500 Kč 2.250 Kč
  Rodinný dům 600 Kč 900 Kč
  Držitel psa starší 65 let 200 Kč 300 Kč
  Ostatní (jiné prostory než bytový a rodinný dům) 1.500 Kč 2.250 Kč
  Držitel psa mladší 65 let (snížená sazba)* 200 Kč poplatek zůstává v základní sazbě

  *Držitel psa mladší 65 let, jehož jediným zdrojem příjmu je důchod vyplácený podle zákona o důchodovém pojištění. Poplatek za druhého a každého dalšího psa pro bytový dům, rodinný dům a ostatní, zůstává v základní sazbě. Držitel psa, který dosáhne věku 65 let, platí sníženou sazbu poplatku za psa od 1. 1. následujícího kalendářního roku.
  Poplatek za druhého a každého dalšího psa se navyšuje o 50 % ze základní sazby. Pokud je pes přihlášen v průběhu roku, zaplatí držitel jen poměrnou část z roční sazby. Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku bez vyměření ročně, nejpozději do 31. března každého roku. Poplatek je možné uhradit bankovním převodem, nebo hotově každý den na pokladně ÚMČ Brno-střed Dominikánská 2 Brno, případně v úřední dny pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin na ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4 Brno, II. patro dveře č. 206. Podle obecně závazné vyhlášky musí být poplatek ze psů uhrazen do 31. března. Pro městskou část Brno-střed platí sazba 1.500 Kč za prvního psa a 2.250 Kč za každého dalšího psa chovaného v bytovém domě, pro psa chovaného v rodinném domě platí sazba 600 a 900 Kč. Pro držitele starší 65 let je sazba 200 korun za prvního a 300 korun za každého dalšího psa. V případě, že je pes umístěn v jiných než bytových prostorách, platí pro jeho majitele sazba 1.500 Kč za jednoho a 2.250 Kč za každého dalšího psa. Číslo účtu pro zaplacení poplatku za psa je 43-8206670217/0100, je však nutné uvést variabilní symbol / párovací symbol, který je majiteli přidělen při první registraci psa.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů každou změnu, která má vliv na započetí, zánik nebo výši poplatkové povinnosti.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna.stred@brno.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutné podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění
  • zákon č.280/2009 Sb. daňový řád, v platném znění
  • zákon č.500/2004 Sb. správní řád, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  Obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č.30/2020 o místních poplatcích v platném znění.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Dle §109 zákona č.280/2009 Sb. daňový řád v platném znění se lze proti platebnímu výměru odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Nebude-li poplatek ze psů zaplacen včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Pokud poplatek není zaplacen včas, lze ho navýšit dle §11 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění až na trojnásobek.
 21. Nejčastější dotazy
  Odkdy mám psa přihlásit?
  Do 15 dnů po jeho nabytí, ale poplatek budete platit za psa staršího tří měsíců.
  Ztratil jsem evidenční známku, co mám dělat?
  V úřední den dostanete novou na ÚMČ Brno-střed Měnínská 4 Brno, II. patro dveře č. 206.
  Pes mi uhynul, co mám dělat?
  Do 15 dnů přijďte v úřední den na ÚMČ Brno-střed Měnínská 4 Brno II. patro dveře č.206, kde vyplníte odhlášku a vrátíte evidenční známku psa.
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, odbor životního prostředí, tel.: +420 542 526 171 nebo +420 542 526 160 a +420 542 526 161.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor životního prostředí ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Bohumila Strnadová, referentka odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Brno.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2021
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 1. 2021
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------