Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Ohlášení konání akce k místnímu poplatku ze vstupného a hlášení poplatku ze vstupného

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  VST_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ohlášení konání akce k místnímu poplatku ze vstupného a hlášení poplatku ze vstupného.
 4. Základní informace k životní situaci
  Místní poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na prodejní nebo reklamní akce sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Poplatek se platí z úhrnné částky vybraného vstupného.
  Pro účely tohoto místního poplatku se rozumí
  a) prodejními akcemi: burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy a ostatní výstavy (mimo kulturních),
  b) reklamními akcemi: akce k propagaci služeb, zboží a akcí,
  c) vstupným: peněžitá částka, kterou zaplatí účastník akce za to, že se jí může zúčastnit
  d) vstupenkou: doklad opravňující ke vstupu na akci Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
  Z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Toto je pořadatel akce povinen do 8 dnů po jejím skončení ohlásit příslušnému správci poplatku. Od poplatku jsou osvobozeny akce pořádané školami, dětskými a mládežnickými organizacemi, městem Brnem a jím zřízenými organizacemi a dále jsou osvobozeny prodejní nebo reklamní akce pro děti, důchodce, pro členy spolků a politických stran a místních spolků.
  Poplatník je povinen nejméně 8 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku druh a název akce, datum a dobu zahájení a ukončení akce, místo konání a jeho kapacitu, výši vstupného, počet prodaných vstupenek podle jejich druhu (ceny), pokud se vydávají, a výši vybraného vstupného.
  Změnu údajů uvedených v ohlášení, zejména konečný počet prodaných vstupenek podle jejich druhů (ceny) a výši vybraného vstupného, je poplatník povinen oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
  Poplatek je splatný do 20 dnů po skončení akce a v případě akce, která svým trváním nepřesahuje dobu jednoho kalendářního měsíce, do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce, v němž akce probíhala.
   
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Právnická osoba (jednatel společnosti), fyzická osoba podnikající nebo fyzická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Ohlášení konání akce k místnímu poplatku ze vstupného a hlášení poplatku ze vstupného podává žadatel písemně (lze využít příslušné formuláře vydané ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odborem dopravy) a musí obsahovat:
  Ohlášení konání akce k místnímu poplatku ze vstupného:
  • obchodní firma / jméno a příjmení
  • sídlo / adresa
  • IČ / datum narození
  • pověřený pracovník (jméno, telefon)
  • druh akce
  • název akce
  • datum, doba zahájení a ukončení akce
  • místo konání akce a jeho kapacita
  • výše vstupného (bez DPH, je-li v ceně obsažena)
  • počet prodaných vstupenek podle jejich druhu (ceny), pokud se vydávají
  • výši vybraného vstupného (bez DPH, je-li v ceně obsažena)
  • výši poplatku v Kč celkem (20% z vybraného vstupného bez DPH)

  Hlášení místního poplatku ze vstupného obsahuje stejné údaje jako Ohlášení konání     
  akce k místnímu poplatku ze vstupného a vyplňuje se pouze v případě, že nastaly   
  změny údajů uvedených v Ohlášení konání akce k místnímu poplatku ze vstupného,
  zejména pak konečný počet prodaných vstupenek podle jejich druhů (ceny) a výše
  vybraného vstupného.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručit písemné ohlášení konání akce k místnímu poplatku ze vstupného nejméně 8 dnů před jejím začátkem a následně, v případě změn, hlášení poplatku ze vstupného do 15 dnů ode dne, kdy změny nastaly s veškerými přílohami osobně přímo na podatelnu, datovou schránkou, případně lze podat v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu podatelna.stred@brno.cz s tím, že přílohy podání budou doručeny poštou nebo osobně.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy, Měnínská 4, 602 00 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy, Měnínská 4, 602 00 Brno.
  Lenka Slaninová, tel. +420 542 526 170
  V případě ohlášení konání akce k místnímu poplatku ze vstupného nejpozději 8 dnů před konáním akce a v případě hlášení místního poplatku ze vstupného do 15 dnů ode dne, kdy nastaly případné změny v ohlášení konání akce k místnímu poplatku ze vstupného.Při ústním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při ústním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „Ohlášení konání akce k místnímu poplatku ze vstupného“ a „Hlášení místního poplatku ze vstupného“ lze získat buď na Odboru dopravy ÚMČ města Brna, Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ města Brna, Brno-střed.
  Ohlášení konání akce k místnímu poplatku ze vstupného
  Hlášení místního poplatku ze vstupného
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Výše místního poplatku je stanovena dle aktuální obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Poplatky lze hradit na pokladně úřadu (hotově, platební kartou), bankovním převodem na účet ÚMČ města Brna, Brno-střed, případně složenkou.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty upravují platné právní předpisy.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Žádní
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádné
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna.stred@brno.cz
  Ohlášení konání akce k místnímu poplatku ze vstupného a hlášení místního poplatku ze vstupného lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že veškeré přílohy budou doručeny dodatečně písemně nebo osobně.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška SMB č. 30/2020, o místních poplatcích, v platném znění
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  ----------
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravným prostředkem je platební výměr, proti kterému lze podat odvolání do 30 dnů ode dne doručení k Odboru rozpočtu a financování MMB, podáním učiněným prostřednictvím Odboru dopravy ÚMČ města Brna, Brno-střed. Odvolání má odkladný účinek.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za nesplnění registrační a ohlašovací povinnosti nebo povinnosti záznamní či evidenční může správce poplatku v souladu s ustanovením §247a daňového řádu uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy až do výše 500000 Kč.
  Včas neuhrazený místní poplatek může správce poplatku v návaznosti na ustanovení § 11 zákona o místních poplatcích navýšit až na trojnásobek.Vždy při pořádání prodejních nebo reklamních akcí.
 21. Nejčastější dotazy
  V jakém případě je nutné hlášení podat?
  Vždy při pořádání prodejních nebo reklamních akcí.
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy, Lenka Slaninová, tel. +420 542 526 170.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Žádné
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy, ÚMČ města Brna, Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Lenka Slaninová, referent Odboru dopravy ÚMČ města Brna, Brno-střed, Měnínská 4, 602 00 Brno, tel. +420 542 526 170.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2021
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  5. 1. 2021
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------