Ohlášení konání akce a hlášení poplatku ze vstupného

 1. Název úkonu
  Ohlášení konání akce a hlášení poplatku ze vstupného.
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě pořádání prodejní nebo reklamní akce (burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy a ostatní výstavy, mimo kulturních, akce k propagaci služeb, zboží a akcí).
  Ohlášení konání akce a hlášení místního poplatku ze vstupného může provést právnická osoba (jednatel společnosti), fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let, pořádající prodejní nebo reklamní akci.
 3. Charakteristika úkonu
  Úkon slouží k ohlášení konání akce k místnímu poplatku ze vstupného a k vyměření místního poplatku ze vstupného.
  Právní předpisy, podle kterých se postupuje:
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 32/2022, o místních poplatcích
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 4. Výsledek úkonu
  Vyměření místního poplatku ze vstupného a jeho úhrada.
 5. Kdy věc řešit
  Ohlášení konání akce k místnímu poplatku ze vstupného podává pořadatel akce nejméně 8 dnů před jejím začátkem a následně, v případě změn, hlášení místního poplatku ze vstupného do 15 dnů ode dne, kdy změny nastaly.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Vyplněný formulář „Ohlášení konání akce k místnímu poplatku ze vstupného“ nebo „Hlášení místního poplatku ze vstupného“. Oba formuláře je možné stáhnout z webových stránek městské části.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Vyplněný formulář „Ohlášení konání akce k místnímu poplatku ze vstupného“ nebo „Hlášení místního poplatku ze vstupného“. Oba formuláře je možné stáhnout z webových stránek městské části.
  Při ústním jednání je třeba předložit doklad totožnosti.
 8. Kde a jakým způsobem lze iniciovat úkon elektronicky
  Ohlášení konání akce k místnímu poplatku ze vstupného a hlášení místního poplatku ze vstupného je možné zaslat elektronicky (s elektronickým podpisem) na adresu: podatelna.stred@brno.cz nebo do datové schránky, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Ohlášení konání akce k místnímu poplatku ze vstupného a hlášení místního poplatku ze vstupného je možné zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: ÚMČ Brno-střed, odbor dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo podáním osobně na podatelně Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného elektronicky
  Výše místního poplatku ze vstupného je stanovena dle aktuální obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích.
  Poplatek lze hradit bankovním převodem, hotově, popř. platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2 nebo prostřednictvím platebního automatu na Úřadu městské části Brno-střed, pracoviště Měnínská 4, popř. složenkou.
 11. Výše poplatku při iniciaci provedené jinak než elektronicky
  Výše místního poplatku ze vstupného je stanovena dle aktuální obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích.
  Poplatek lze hradit bankovním převodem, hotově, popř. platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2 nebo prostřednictvím platebního automatu na Úřadu městské části Brno-střed, pracoviště Měnínská 4, popř. složenkou.
  Plus poplatek přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  -----
 13. Opravné prostředky
  Proti platebnímu výměru (rozhodnutí, kterým je vyměřen místní poplatek ze vstupného neuhrazený včas nebo vůbec) lze podat do 30 dnů ode dne doručení odvolání k odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, a to prostřednictvím podání k Úřadu městské části Brno-střed, odbor dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 14. Časté dotazy
  -----
 15. Sankce
  Za nesplnění ohlašovací povinnosti lze v souladu s ust. § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy až do výše 500 000 Kč. Včas neuhrazený místní poplatek může správce poplatku v návaznosti na ust. § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, navýšit až na trojnásobek.
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Odbor dopravy, místní poplatky.
 18. Klíčová slova
  Poplatek, vstupné, ohlášení akce.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  4. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo agendovém informačním systému
  Agendový informační systém.

Důležité odkazy