Zvláštní užívání veřejného prostranství s charakterem veřejné zeleně a s tím související místní poplatek

 1. Název úkonu
  Zvláštní užívání veřejného prostranství s charakterem veřejné zeleně a s tím související místní poplatek
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Povolení zvláštního užívání veřejného prostranství a přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství.
  Veřejné prostranství může být dočasně užíváno v souvislosti s prováděním výkopových prací, umístěním dočasných stavebních zařízení, reklamních zařízení, pořádáním společenských akcí apod.
 3. Charakteristika úkonu
  Veřejné prostranství může být dočasně užíváno v souvislosti s prováděním výkopových prací, umístěním dočasných stavebních zařízení, reklamních zařízení, pořádáním společenských akcí apod. Pod pojmem veřejné prostranství se rozumí prostory sloužící obecnému užívání bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru.
  Odbor životního prostředí řeší užívání veřejného prostranství s charakterem veřejné zeleně, zejména parkové plochy, vyjadřuje se k užívání veřejného prostranství na území městské části Brno-střed, které je ve vlastnictví statutárního města Brna (pokud není vlastníkem stanovený jiný správce).
  Pokud není vlastníkem nebo správcem veřejného prostranství statutární město Brno, potom je třeba mít souhlas vlastníka, správce veřejného prostranství – městská část se k užívání veřejného prostranství v souvislosti s jeho povolením v tomto případě nevyjadřuje.
  Městská část je však správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území městské části bez závislosti na jeho vlastnictví.
 4. Výsledek úkonu
  Povolení zvláštního užívání veřejného prostranství s charakterem veřejné zeleně a s tím související místní poplatek.
 5. Kdy věc řešit
  Před započetím užívání veřejného prostranství je poplatník povinen učinit u správce poplatku, v jehož působnosti se veřejné prostranství nachází, ohlášení, ve kterém uvede dobu, rozsah, způsob užívání a označení zabraného místa.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Pokud je vlastníkem veřejného prostranství statutární město Brno, subjekt podá písemnou žádost o povolení užívání veřejného prostranství s uvedením důvodu, označením místa, rozsahu a doby užívání. Na žádosti bude uveden název (jméno), sídlo (adresa), IČ (datum narození), telefon (popř. e-mail). K žádosti bude přiložena situační mapka s vyznačením místa požadovaného dočasného užívání. V případě souvislosti se stavební činností je třeba doložit stavební povolení, příp. vyjádření stavebního úřadu. Organizace (právnická i fyzická) přiloží i výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listinu, živnostenský list apod., doklad o její registraci, případně zmocnění statutárního orgánu pro svého zástupce, který žádost vyřizuje. Žádost o povolení užívání veřejného prostranství může sloužit i jako „Přihláška k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství“.
  Pokud se jedná o užívání veřejného prostranství, ke kterému se městská část nevyjadřuje (má jiného vlastníka či správce), je třeba podat samotnou „Přihlášku k místnímu poplatku“ a k ní přiložit vyjádření vlastníka dotčené plochy. Potřebné formuláře jsou ke stažení na webových stránkách městské části.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Pokud je vlastníkem veřejného prostranství statutární město Brno
  , subjekt podá písemnou žádost o povolení užívání veřejného prostranství s uvedením důvodu, označením místa, rozsahu a doby užívání. Na žádosti bude uveden název (jméno), sídlo (adresa), IČ (datum narození), telefon (popř. e-mail). K žádosti bude přiložena situační mapka s vyznačením místa požadovaného dočasného užívání. V případě souvislosti se stavební činností je třeba doložit stavební povolení, příp. vyjádření stavebního úřadu. Organizace (právnická i fyzická) přiloží i výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listinu, živnostenský list apod., doklad o její registraci, případně zmocnění statutárního orgánu pro svého zástupce, který žádost vyřizuje. Žádost o povolení užívání veřejného prostranství může sloužit i jako „Přihláška k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství“.
  Pokud se jedná o užívání veřejného prostranství, ke kterému se městská část nevyjadřuje (má jiného vlastníka či správce), je třeba podat samotnou „Přihlášku k místnímu poplatku“ a k ní přiložit vyjádření vlastníka dotčené plochy. Potřebné formuláře jsou ke stažení na webových stránkách městské části.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost je možné zaslat elektronicky (s elektronickým podpisem) na adresu: podatelna.stred@brno.cz nebo do datové schránky, ID: qykbwe7. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutné podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.
 9. Kde a jakým způsobem než elektronicky lze úkon iniciova
  Poštou na Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská2, 601 69 Brno, odbor životního prostředí, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno nebo přímým podáním na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2 nebo Měnínská 4, Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  ----------
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  ----------
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Dle § 109 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád v platném znění se lze proti platebnímu výměru odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.
 14. Časté dotazy
  Jaká je výše místního poplatku?
  Základní sazba za užívání veřejného prostranství je 10 kč/m2/den.
  Kdy je místní poplatek splatný?
  Místní poplatek je splatný nejpozději v den začátku zvláštního užívání veřejného prostranství, připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, potom je možné uhradit poplatek v nejbližším následném pracovním dni.
 15. Sankce
  Správce poplatku může poplatkovému subjektu stanovit zvýšení poplatku jako následek za pozdní úhradu poplatku nebo jeho části, a to až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena nebo odvedena, a částkou zaplacenou nebo odvedenou do původního dne splatnosti poplatku.
 16. Působnost
  Přenesená.
 17. Oblast
  Poplatky, životní prostředí.
 18. Klíčová slova
  Užívání veřejného prostranství, místní poplatek, umístění stavebního zařízení (např. kontejneru, stavební buňky), výkopové práce, umístění reklamních zařízeních, pořádání společenských akcí.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  1. 1. 2024
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy