Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Registrace a hlášení místního poplatku z pobytu

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  POB_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Registrace a hlášení místního poplatku z pobytu
 4. Základní informace k životní situaci
  Místní poplatek z pobytu - předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda. Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“). Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Základem poplatku je počet započatých dní pobytu s výjimkou dne počátku pobytu.
  Plátce je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku i další stanovené údaje (dle § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace uvede adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
  Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, zejména údajů, rozhodných pro stanovení poplatku jako je počet ubytovaných osob a počet dnů ubytování, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nejpozději však do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, kdy nastala.
  Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení a místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt:
  a) den počátku a den konce pobytu
  b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí
  c) datum narození
  d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být – 1. občanský průkaz, 2. cestovní doklad, 3. potvrzení o přechodném pobytu na území, 4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie, 5. průkaz povolení k pobytu, 6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince, 7. průkaz o povolení k trvalému pobytu, 8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo 9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany
  e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku
  Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Plátce poplatku je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.
  Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba nevidomá, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce, mladší 18 let, hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče, pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo pobývající na území obce ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému, v zařízení poskytujícím ubytování studentům a žákům, pokud se jedná o studenta nebo žáka. Od poplatku je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Právnická osoba (jednatel společnosti) nebo fyzická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Registraci plátce místního poplatku z pobytu a hlášení místního poplatku z pobytu podává žadatel písemně (lze využít příslušné formuláře vydaný ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odborem dopravy) a musí obsahovat:
  Přihláška k registraci plátce místního poplatku z pobytu:
  -     obchodní firma/jméno a příjmení, sídlo/adresa, IČO/datum narození, pověřený pracovník (jméno, telefon), název ubytovacího zařízení, adresa ubytovacího zařízení.
  Hlášení místního poplatku z pobytu:
  - obchodní firma/jméno a příjmení, sídlo/adresa, IČO/datum narození, pověřený pracovník (jméno, telefon), název ubytovacího zařízení, adresa ubytovacího zařízení, příslušné kalendářní čtvrtletí a kalendářní rok, jednotlivé měsíce v příslušném kalendářním čtvrtletí kalendářního roku, počet ubytovaných osob podléhajících poplatku, celkový počet dnů jejich pobytu, poplatek celkem v Kč, datum, razítko/podpis plátce
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručit přihlášku k registraci plátce místního poplatku z pobytu ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu a následně hlášení poplatku z pobytu vždy do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém došlo k poskytnutí úplatného pobytu s veškerými přílohami osobně přímo na podatelnu, datovou schránkou, případně lze podat v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu podatelna.stred@brno.cz s tím, že přílohy podání budou doručeny poštou nebo osobně.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy, Měnínská 4, 602 00 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy, Měnínská 4, 602 00 Brno.
  Lenka Slaninová, tel. +420 542 526 170
  V případě přihlášky k registraci plátce místního poplatku z pobytu ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu a v případě hlášení poplatku z pobytu vždy do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém došlo k poskytnutí úplatného pobytu.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při ústním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře „Přihláška k registraci plátce místního poplatku z pobytu“ a „Hlášení místního poplatku z pobytu“ lze získat buď na Odboru dopravy ÚMČ města Brna, Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ města Brna, Brno-střed.
  Přihláška k registraci plátce místního poplatku z pobytu
  Hlášení místního poplatku z pobytu
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Výše místního poplatku je stanovena dle aktuální obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Poplatky lze hradit na pokladně úřadu (hotově, platební kartou), bankovním převodem na účet ÚMČ města Brna, Brno-střed, případně složenkou.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty upravují platné právní předpisy.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Žádní
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádné
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna.stred@brno.cz
  Přihlášku registraci plátce místního poplatku z pobytu a hlášení místního poplatku z pobytu lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že veškeré přílohy budou doručeny dodatečně písemně nebo osobně.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • obecně závazná vyhláška č. 30/2020, o místních poplatcích, v platném znění
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  ----------
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravným prostředkem je platební výměr, proti kterému lze podat odvolání do 30 dnů ode dne doručení k Odboru rozpočtu a financování MMB, podáním učiněným prostřednictvím Odboru dopravy ÚMČ města Brna, Brno-střed. Odvolání má odkladný účinek.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za nesplnění registrační a ohlašovací povinnosti, nebo povinnosti záznamní či evidenční může správce poplatku v souladu s ustanovením § 247a daňového řádu uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy až do výše 500000 Kč.
  Včas neuhrazený místní poplatek může správce poplatku v návaznosti na ustanovení. § 11 zákona o místních poplatcích navýšit až na trojnásobek.
 21. Nejčastější dotazy
  V jakém případě je nutné hlášení podat?
  V případě poskytovaní úplatného pobytu trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odboru dopravy, Lenka Slaninová, tel. +420 542 526 170.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy, ÚMČ města Brna, Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Lenka Slaninová, referent Odboru dopravy ÚMČ města Brna, Brno-střed, Měnínská 4, 602 00 Brno, tel. +420 542 526 170.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2021
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  5. 1. 2021
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------