Registrace a hlášení místního poplatku z pobytu

 1. Název úkonu
  Registrace a hlášení místního poplatku z pobytu
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě poskytování úplatného pobytu trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
  Registraci a hlášení místního poplatku z pobytu může provést právnická osoba (jednatel společnosti), fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let, poskytující úplatný pobyt.
 3. Charakteristika úkonu
  Úkon slouží k registraci plátců místního poplatku z pobytu a k vyměření místního poplatku z pobytu.
  Právní předpisy, podle kterých se postupuje:
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 32/2022, o místních poplatcích
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 4. Výsledky úkonu
  Vyměření místního poplatku z pobytu a jeho úhrada.
 5. Kdy věc řešit
  Registraci plátce místního poplatku z pobytu podává plátce ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu a hlášení místního poplatku z pobytu vždy do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém došlo k poskytování úplatného pobytu.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Vyplněný formulář „Přihláška k registraci plátce místního poplatku z pobytu“ nebo „Hlášení místního poplatku z pobytu“. Oba formuláře je možné stáhnout z webových stránek městské části.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Vyplněný formulář „Přihláška k registraci plátce místního poplatku z pobytu“ nebo „Hlášení místního poplatku z pobytu“. Oba formuláře je možné stáhnout z webových stránek městské části.
  Při ústním jednání je třeba předložit doklad totožnosti.
 8. Kde a jakým způsobem lze iniciovat úkon elektronicky
  Registraci plátce místního poplatku z pobytu a hlášení místního poplatku z pobytu je možné zaslat elektronicky (s elektronickým podpisem) na adresu: podatelna.stred@brno.cz nebo do datové schránky, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Registraci plátce místního poplatku z pobytu a hlášení místního poplatku z pobytu je možné zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: ÚMČ Brno-střed, odbor dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo podáním osobně na podatelně Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného elektronicky
  Výše místního poplatku z pobytu je stanovena dle aktuální obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích.
  Poplatek lze hradit bankovním převodem, hotově, popř. platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2 nebo prostřednictvím platebního automatu na Úřadě městské části Brno-střed, pracoviště Měnínská 4, popř. složenkou.
 11. Výše poplatku při iniciaci provedené jinak než elektronicky
  Výše místního poplatku z pobytu je stanovena dle aktuální obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích.
  Poplatek lze hradit bankovním převodem, hotově, popř. platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2 nebo prostřednictvím platebního automatu na Úřadu městské části Brno-střed, pracoviště Měnínská 4, popř. složenkou.
  Plus poplatek přepravní společnosti, je-li podání registrace učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  -----
 13. Opravné prostředky
  Proti platebnímu výměru (rozhodnutí, kterým je vyměřen místní poplatek z pobytu neuhrazený včas nebo vůbec) lze podat do 30 dnů ode dne doručení odvolání k odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, a to prostřednictvím podání k Úřadu městské části Brno-střed, odbor dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 14. Časté dotazy
  -----
 15. Sankce
  Za nesplnění registrační a ohlašovací povinnosti, nebo povinnosti záznamní či evidenční, lze v souladu s ust. § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy až do výše 500 000 Kč. Včas neuhrazený místní poplatek může správce poplatku v návaznosti na ust. § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, navýšit až na trojnásobek.
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Odbor dopravy, místní poplatky.
 18. Klíčová slova
  Poplatek, pobyt, registrace, hlášení.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  4. 5. 2021

 20. Konec platnosti popisu úkonu Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo agendovém informačním systému
  Agendový informační systém.

Důležité odkazy