Příjem elektronicky doručených podání

1. Název úkonu
Příjem elektronicky doručených podání

2. V jakém případě ve věci jednat
Pokud chce občan učinit podání vůči Úřadu městské části Brno-střed elektronickou cestou přes tzv. elektronickou podatelnu.

3. Charakteristika úkonu
Úřad městské části Brno-střed umožňuje občanům učinit podání v elektronické podobě přes tzv. elektronickou podatelnu. Elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických podání podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Úřad městské části Brno-střed zřídil elektronickou podatelnu s adresou podatelna.stred@brno.cz.

Technické parametry přijímaných datových zpráv – elektronické podání může být učiněno pouze ve formátu:

 • formát DOC a DOCX (Microsoft Word),
 • formát XLS a XLSX (Microsoft Excel),
 • formát PPT (Microsoft Power Point),
 • formát PDF (Acrobat Reader),
 • formát RTF (textového standardu RTF-DCA),
 • formát TXT (prostý text CP 852, 1250),
 • formáty FO a ZFO (602XML Form),
 • formát HTML, XML,
 • obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech GIF, JPG, JPEG, PNG nebo TIF,
 • výše uvedené zabalené v ZIP.

Akceptovatelný technický nosič:

 • USB flashdisk,
 • CD / DVD,
 • paměťová karta.

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání. Maximální souhrnná velikost jednoho elektronického podání (včetně všech připojených příloh) je 10 MB. Elektronický dokument, který byl předán podatelně na technickém nosiči dat, se předá elektronické podatelně ke zpracování. Dále se s ním pracuje stejně, jako by byl doručen prostřednictvím počítačové sítě. Pokud si odesilatel výslovně nevymíní jinak, bude veškerá další komunikace s Úřadem městské části Brno-střed vedena v listinné podobě, pokud má žadatel zřízenu datovou schránku, bude další komunikace s Úřadem městské části Brno-střed vedena v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

Elektronické podání lze učinit také datovou zprávou prostřednictvím datové schránky. Režim datových schránek včetně procesu převodu analogového dokumentu do elektronické podoby a naopak (autorizovaná konverze dokumentů) upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Elektronické podání prostřednictvím datové schránky se řídí odlišnými pravidly než podání prostřednictvím elektronické podatelny úřadu.
Pro doručování do datové schránky má Úřad městské části Brno-střed zřízenu datovou schránky s ID: qykbwe7.

4. Výsledek úkonu
Po doručení podání elektronické podatelně odešle podatelna na adresu odesilatele potvrzení o doručení podání.
Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (nepovolený formát zprávy, porušený soubor, zpráva infikována virem apod.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

5. Kdy věc řešit
Podání v elektronické podobě přes tzv. elektronickou podatelnu na elektronickou podatelnu s adresou podatelna.stred@brno.cz lze učinit kdykoliv.

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
-----

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
-----

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Učinit podání v elektronické podobě prostřednictvím tzv. elektronické podatelny, lze zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny podatelna.stred@brno.cz.

Osobně pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání slouží podatelna Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
------

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
-----

13. Opravné prostředky
Nejsou.

14. Časté dotazy
-----

15. Sankce

Nejsou stanoveny.

16. Působnost

 • státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
 • samospráva
 • ostatní veřejná správa
 • působení, které není veřejnou správou

17. Oblast
Spisová služba.

18. Klíčová slova
Elektronické podání, elektronická podatelna, podatelna.stred@brno.cz.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
1. 1. 2021

20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Výsledek úkonu je vedený v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy