Přestupky – oznámení spáchání přestupku

 1. Název úkonu
  Přestupky – oznámení spáchání přestupku
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Oznámit spáchání přestupku je oprávněná osoba přímo postižená přestupkem, případně osoba poškozená, nebo její zákonný či právní zástupce, respektive každý, kdo se o spáchání přestupku dozvěděl.
 3. Charakteristika úkonu
  Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je oznámení státního orgánu, orgánu policie nebo obce, jakož i právnické osoby nebo občana, poznatek z vlastní činnosti správního orgánu nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení – § 64 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. Přestupky se projednávají z úřední povinnosti, pokud nejde o přestupky, které se projednávají jen se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku – § 79 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb.
  Podat oznámení o spáchání přestupku má právo každý občan. V případě, že má občan za to, že došlo ke spáchání přestupku, oznámí dané podezření z přestupku příslušnému Obvodnímu oddělení Policie ČR nebo Městské policii, pokud je zřízena, případně na telefonních linkách 158 (Policie ČR) nebo 156 (Městská policie). Tyto orgány jsou ze zákona povinny oznámení přijmout. Dále je možné přestupek oznámit příslušnému úřadu.
  Z oznámení musí být patrné, kdo je činí, kdo je osobou podezřelou, popis skutkového děje s časovými a místními údaji, kdo je svědkem, resp. další důkazy a podstatné okolnosti.
  V oznámení přestupku musí být tedy uvedeno:
  • kdo je postiženou osobou (vůči komu směřovalo jednání),
  • koho osoba přímo postižená spácháním přestupku označuje za pachatele,
  • kde a kdy se přestupek stal,
  • jakým způsobem měl být přestupek spáchán,
  • čím je spáchání přestupku prokazováno (svědci, listinné a jiné důkazy).
  Obecně se přestupky projednávají na základě oznámení z úřední povinnosti, za podmínky, že došlo k porušení zákona, oznamované jednání má znaky přestupku a přestupek spáchala konkrétní fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.
  Výjimku tvoří přestupky projednávané pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Jedná se o tyto přestupky:
  • proti občanskému soužití – ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, schválnosti, jiné hrubé jednání,
  • proti majetku – krádež, zpronevěra, podvod, zničení nebo poškození cizí věci, neoprávněné užívání cizího majetku, přisvojení si cizí věci nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, ukrytí nebo převod cizí věci získané přestupkem.
  Uvedené přestupky spáchané mezi osobami blízkými lze projednat jen se souhlasem osoby přímo postižené přestupkem. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel, druh, další osoby v poměru rodinném a obdobném se pokládají za blízké osoby pouze tehdy, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní.
  Souhlas je nutný vždy u přestupků spáchaných tak, že jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí, nezávisle na tom, zda se jedná o přestupek mezi osobami blízkými.
  Osoba přímo postižená spácháním přestupku má v řízení, k jehož zahájení nebo pokračování dala souhlas, právo na vyrozumění o zahájení řízení, právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, právo na poskytnutí informací o řízení potřebných ke zpětvzetí souhlasu, právo vyjádřit v řízení své stanovisko, právo nahlížet do spisu, právo účastnit se ústního jednání a být přítomna při všech úkonech v řízení, právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům a právo na oznámení rozhodnutí.
  Byla-li spácháním přestupku postižena osoba mladší 18 let nebo byl-li přestupek důvodem vykázání ze společného obydlí, zahájí správní orgán řízení nebo v již zahájeném řízení pokračuje bez souhlasu osoby přímo postižené spácháním přestupku.
  Postupuje se podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
 4. Výsledek úkonu
  Správní orgán, aniž řízení zahájí, věc usnesením odloží z důvodu uvedených v § 76 zákona č. 251/2016 Sb, tedy např. pokud oznámené jednání není přestupkem, k věci neexistuje dostatek podkladů (skutek neviděli žádní svědci, není zaznamenán na kamerovém systému apod.).
  Správní orgán zahájí řízení o každém přestupku, ve kterém neshledá odkládací důvody (viz výše), a postupuje v řízení z moci úřední. Řízení je zahájeno doručením oznámení o zahájení řízení podezřelému z přestupku, ústním vyhlášením takového oznámení, nebo oznámením příkazu. O ústním vyhlášení oznámení o zahájení řízení vydá správní orgán účastníkům řízení na požádání potvrzení. Společné řízení je zahájeno doručením oznámení o zahájení řízení všem podezřelým z přestupku.
  Řízení o přestupku, o němž tak stanoví jiný zákon, lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Je-li osob přímo postižených spácháním přestupku více, postačí souhlas pouze jedné z nich.
  V řízení správní orgán může nařídit ústní jednání.
  Z důvodů dle § 86 zákona č. 251/2016 Sb. správní orgán zastaví řízení.
  Správní orgán může rozhodnutím schválit dohodu o narovnání, kterou uzavře obviněný a poškozený.
  Přestupkové řízení je ukončeno správním rozhodnutím, které vysloví výrok o spáchání či nespáchání přestupku a případném uložení trestu. Za přestupek lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty, zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
  Správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem. Příkazem lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.
  Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, vydá je správní orgán nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení řízení. Tato lhůta může být z důležitých důvodů prodloužena. Jedná se o lhůtu pořádkovou, tedy její nedodržení neznamená nezákonnost rozhodnutí o přestupku.
 5. Kdy věc řešit
  V případě, že má občan za to, že došlo ke spáchání přestupku, oznámí dané podezření příslušnému Obvodnímu oddělení Policie ČR nebo Městské policii Brno nebo na Úřadu městské části Brno-střed.
  Promlčecí doba činí 1 rok, nebo 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  V oznámení přestupku musí být uvedeno:
  • kdo je činí,
  • kdo je postiženou osobou (vůči komu směřovalo jednání),
  • koho osoba postižená spácháním přestupku označuje za pachatele,
  • kde a kdy se přestupek stal,
  • jakým způsobem měl být přestupek spáchán,
  • čím je spáchání přestupku prokazováno (svědci, listinné a jiné důkazy).
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  V oznámení přestupku musí být uvedeno:
  • kdo je činí,
  • kdo je postiženou osobou (vůči komu směřovalo jednání),
  • koho osoba postižená spácháním přestupku označuje za pachatele,
  • kde a kdy se přestupek stal,
  • jakým způsobem měl být přestupek spáchán,
  • čím je spáchání přestupku prokazováno (svědci, listinné a jiné důkazy).
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Oznámení o přestupku lze podat v prvé řadě na Policii ČR nebo Městské policii Brno. Dále je možno učinit oznámení na Úřadu městské části Brno-střed, a to prostřednictvím datové schránky, ID: qykbwe7, případně se zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické adresy podatelny, a to podatelna.stred@brno.cz.
  Oznámení je možné učinit též pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu, a to za podmínky, že je podání do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Oznámení o přestupku lze podat v prvé řadě na Policii ČR nebo Městské policii Brno.
  Dále je možno učinit oznámení Úřadu městské části Brno-střed, a to:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo
  • doručit osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Účastník řízení může ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání u správního orgánu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, který rozhodnutí vydal. Odvolací řízení provádí věcně příslušný odbor Magistrátu města Brna. U příkazu činí lhůta k podání odporu 8 dní, podáním odporu se příkaz ruší a následuje standardní řízení ve věci.
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Pořádková pokuta až do výše 50 000 Kč lze uložit tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že:
  • se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu,
  • navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo
  • neuposlechne pokynu úřední osoby,
  • kdo učiní hrubě urážlivé podání.
  Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostaví, může být předveden.
  Pořádkovou pokutu do výše 5 000 Kč lze uložit tomu, kdo se na výzvu nedostaví ke správnímu orgánu k podání vysvětlení, nebo toto bezdůvodně odmítá.
 16. Působnost
  Přenesená.
 17. Oblast
  Přestupky.
 18. Klíčová slova
  Přestupek, oznámení, pachatel.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  23. 4. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy