Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Přestupky – oznámení spáchání přestupku

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  PRE_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Přestupky – oznámení spáchání přestupku
 4. Základní informace k životní situaci
  Přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící či hrozící nebo trvající útok na zájem chráněnému zákonem (jednání v nutné obraně nebo v krajní nouzi).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Osoba přímo postižená přestupkem, případně osoba poškozená, nebo její zákonný či právní zástupce respektive každý, kdo se o spáchání přestupku dozvěděl.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Přestupek je nutné oznámit písemně nebo ústně na příslušném Obvodním oddělení Policie ČR, Městské policie, nebo na Přestupkovém oddělení ÚMČ Brno-střed.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je oznámení státního orgánu, orgánu policie nebo obce, jakož i právnické osoby nebo občana, poznatek z vlastní činnosti správního orgánu nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení – § 64 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. Přestupky se projednávají z úřední povinnosti, pokud nejde o přestupky, které se projednávají jen se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku – § 79 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb. Podat oznámení o spáchání přestupku má právo každý občan. V případě, že má občan za to, že došlo ke spáchání přestupku, oznámí dané podezření z přestupku příslušnému Obvodnímu oddělení Policie ČR nebo Městské policii, pokud je zřízena, případně na telefonních linkách 158 (Policie ČR) nebo 156 (Městská policie). Tyto orgány jsou ze zákona povinny oznámení přijmout. Z oznámení musí být patrné, kdo je činí, kdo je osobou podezřelou, popis skutkového děje s časovými a místními údaji, kdo je svědkem, resp. další důkazy a podstatné okolnosti. V oznámení přestupku musí být tedy uvedeno:
  • kdo je postiženou osobou (vůči komu směřovalo jednání),
  • koho osoba přímo postižená spácháním přestupku označuje za pachatele,
  • kde a kdy se přestupek stal,
  • jakým způsobem měl být přestupek spáchán,
  • čím je spáchání přestupku prokazováno (svědci, listinné a jiné důkazy).

  Obecně se přestupky projednávají na základě oznámení z úřední povinnosti, za podmínky, že došlo k porušení zákona, oznamované jednání má znaky přestupku a přestupek spáchala konkrétní fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

  Výjimku tvoří přestupky projednávané pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Jedná se o tyto přestupky:
  • proti občanskému soužití – ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, schválnosti, jiné hrubé jednání,
  • proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích – způsobení dopravní nehody, při níž dojde k usmrcení nebo zranění osob,
  • proti majetku – krádež, zpronevěra, podvod, zničení nebo poškození cizí věci, neoprávněné užívání cizího majetku, přisvojení si cizí věci nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, ukrytí nebo převod cizí věci získané přestupkem.

  Uvedené přestupky spáchané mezi osobami blízkými lze projednat jen se souhlasem osoby přímo postižené přestupkem. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel, další osoby v poměru rodinném a obdobném se pokládají za blízké osoby pouze tehdy, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní.

  Souhlas je nutný vždy u přestupků spáchaných tak, že jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí.

  Osoba přímo postižená spácháním přestupku má v řízení, k jehož zahájení nebo pokračování dala souhlas, právo na vyrozumění o zahájení řízení, právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, právo na poskytnutí informací o řízení potřebných ke zpětvzetí souhlasu, právo vyjádřit v řízení své stanovisko, právo nahlížet do spisu, právo účastnit se ústního jednání a být přítomna při všech úkonech v řízení, právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům a právo na oznámení rozhodnutí.

  Byla-li spácháním přestupku postižena osoba mladší 18 let nebo byl-li přestupek důvodem vykázání ze společného obydlí, zahájí správní orgán řízení nebo v již zahájeném řízení pokračuje bez souhlasu osoby přímo postižené spácháním přestupku.
   
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Policie ČR nebo Městská policie Brno nebo ÚMČ Brno střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Oznámení přestupku lze podat v prvé řadě na Policii ČR, Městské policii dále:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
  • podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.
  • doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed případně na ÚMČ Brno-střed, oddělení přestupkové.
    
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Doklad totožnosti
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nejsou, postačuje volná forma.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, vydá jej správní orgán nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení řízení. Tato lhůta může být z důležitých důvodů prodloužena. Jedná se o lhůtu pořádkovou, tedy její nedodržení neznamená nezákonnost rozhodnutí o přestupku.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Účastníkem řízení je:
  • obviněný,
  • poškozený v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení,
  • vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, v části řízení, která se týká zabrání věci nebo náhradní hodnoty.

  Další dotčení:

  • zástupce účastníka řízení,
  • osoba přímo postižená spácháním přestupku,
  • opatrovník,
  • zákonný zástupce mladistvého,
  • orgán vykonávající sociálně právní ochranu dětí.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Předložení a navržení důkazů, které souvisejí s projednáním přestupku, popř. dokladů o výši škody, pokud je její náhrada uplatňována v řízení o přestupku.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Datová schránka: qykbwe7, e-mail: podatelna.stred@brno.cz.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • zákon č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích
  • zákon č. 200/1990 Sb.
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád)
 18. Jaké jsou související předpisy
  Předpisy vždy ve znění změn:
  • 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • Usnesení předsednictva ČNR 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, Sdělení FMZV č.209/1992 Sb., Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolu 3, 5, 8
  • 40/2009 Sb., Trestní zákon
  • 141/1961 Sb., Trestní řád
  • 89/2012 Sb. Nový Občanský zákoník
  • 150/2002 Sb., Soudní řád správní
  • 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
  • 280/2009 Sb., Daňový řád
  • 337/1992 Sb., O správě daní a poplatků
  • 84/1990 Sb., O právu shromažďovacím
  • 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení)
  • 129/2000 Sb., O krajích (krajské zřízení)
  • 301/2000 Sb., O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  • 273/2008 Sb., O policii ČR
  • 553/1991 Sb., O obecní policii
  • V MV 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, další předpisy ve kterých jsou některá porušení ustanovení příslušného předpisu jako přestupek označena
  • dále pak nařízení a vyhlášky státních orgánů, krajů, měst a obcí

  Text uvedených a dalších předpisů vydaných ve Sbírce zákonů lze vyhledat na portálu veřejné správy, vyhlášky a nařízení Statutárního města Brna v sekci "Dokumenty města" na www.brno.cz.

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Účastník řízení může ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání u správního orgánu MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, který rozhodnutí vydal. Odvolací řízení provádí věcně příslušný odbor MMB.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  Pořádková pokuta až do výše 50 000 Kč lze uložit tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že:
  • se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu,
  • navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo
  • neuposlechne pokynu úřední osoby,
  • kdo učiní hrubě urážlivé podání.

  Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostaví, může být předveden.
  Pořádkovou pokutu do výše 5 000 Kč lze uložit tomu, kdo se na výzvu nedostaví ke správnímu orgánu k podání vysvětlení, nebo toto bezdůvodně odmítá.

 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  ----------
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Oddělení přestupkové 
 26. Kontaktní osoba
  Mgr. Aneta Piňosová, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 257, e-mail: podatelna.stred@brno.cz.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 7. 2017
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  17. 10. 2017
 29. Datum konce platnosti popisu
  -------------
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -------------