Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Ohlášení tombol s herní jistinou nad 100 tis. Kč a turnajů malého rozsahu ve smyslu zákona č. 186/2016 sb., o hazardních hrách

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  TOM_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ohlášení tombol s herní jistinou nad 100 tisíc Kč a turnajů malého rozsahu ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 4. Základní informace k životní situaci
  Tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety. Sázkové tikety lze prodávat pouze v den a na místě slosování. Herní jistina je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden tiket. Tomboly s herní jistinou do 100 tisíc Kč od 1. 1. 2017 nepodléhají ohlašovací povinnosti. Tomboly s herní jistinou nad 100 tisíc Kč podléhají ohlašovací povinnosti a jejich pořádání je upraveno zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Turnaj malého rozsahu je hazardní hra, kterou se rozumí turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků hry předem určen a má omezený vklad pro jednotlivého účastníka na 500 Kč za 24 hodin. Turnaj malého rozsahu podléhá ohlašovací povinnosti.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Provozovatelem tomboly může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, jiném členském státě Evropské unie nebo státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Provozovatelem turnaje malého rozsahu může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, jiném členském státě Evropské unie nebo státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, jejíž hlavní předmět činnosti není podnikání nebo podnikání v rámci vedlejší činnosti slouží jen k podpoře hlavní činnosti.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Ohlášení podává provozovatel písemně. 
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručením ohlášení na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno. 
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  V případě ohlášení tomboly s herní jistinou nad 100 tisíc Kč nebo turnaje malého rozsahu na území MČ Brno-střed se žádost podává na ÚMČ Brno-střed, Odbor dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Ohlášení lze podat: 
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Odbor dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
  • prostřednictvím datové schránky,
  • elektronicky na adresu podatelna.stred@brno.cz s elektronicky ověřeným podpisem,
  • doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Náležitosti ohlášení (každá hra musí být ohlášena samostatně):
  • název a sídlo pořadatele tomboly, IČ, kontaktní osoba,
  • název a popis ohlašované hazardní hry, 
  • adresa místa, kde bude hazardní hra provozována, 
  • přesný termín zahájení a ukončení hazardní hry, 
  • jméno osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených zákonem,
  • herní plán,
  • v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nejsou stanoveny jednotné předepsané formuláře. Doporučujeme využít níže uvedené, případně lze potřebný formulář získat na Odboru dopravy, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
  Ohlášení tomboly
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Provozovatel má povinnost podat ohlášení v dostatečném předstihu před konáním hazardní hry, nejméně 30 dní před dnem předpokládaného zahájení. Rozhodnutí o povolení ohlašované hazardní hry se nevydává. Vydává se pouze rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované hazardní hry. Důvodem zákazu je nesplnění podmínek stanovených zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost o ohlášení hazardní hry lze podat elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelna.stred@brno.cz.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí úřadu o zákazu lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna prostřednictvím ÚMČ Brno-střed, Odboru dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že provozuje hazardní hru v rozporu s ohlášením nebo s podmínkami pro provozování ohlašovaných hazardních her. Za tento správní delikt  lze uložit pokutu až do výše 50 tisíc Kč. 
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  ----------
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Mgr. Iveta Maruščáková, tel.: +420 542 526 183
  Mgr. Jitka Vaněčková, tel.: +420 542 526 174
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2017
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 7. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------