Pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték (dále jen „akce“)

 1. Název úkonu
  Pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték (dále jen „akce“).
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků se řídí dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Charakteristika úkonu
  Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, lze na veřejných prostranstvích pořádat s ohledem na dodržování nočního klidu.
 4. Výsledek úkonu
  Pokud Úřad městské části Brno-střed nesdělí pořadateli důvody, pro něž není možné akci uspořádat, případně nestanoví podmínky pro konání akce, může pořadatel akci uspořádat v souladu s oznámením.
 5. Kdy věc řešit
  Oznámení podává pořadatel písemně, nejméně 5 pracovních dnů před konáním akce.
  Pokud se má akce uskutečnit na veřejně přístupném prostranství, je pořadatel povinen vyřídit v dostatečném předstihu povolení k záboru veřejného prostranství na Odboru dopravy Úřadu městské časti Brno-střed nebo uzavřít dohodu o dočasném užívání veřejného prostranství na Odboru životního prostředí Úřadu městské Brno-střed, a to podle lokality určené pro akci, nejpozději ve lhůtě 30 dnů před uskutečněním pořádané akce.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Oznámení je možno učinit prostřednictvím formuláře „Oznámení o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték“. Formulář je možné stáhnout z webových stránek městské části, případně ho vyplnit on-line.
  Oznámení je možno učinit též individuálním oznámením, v němž musí být uvedeno:
  • jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele,
  • označení druhu podniku, resp. opakujících se podniků,
  • datum a místo konání,
  • očekávaný počet účastníků podniku,
  • počet členů pořadatelské služby starších 18 let,
  • účel a předpokládaný průběh akce,
  • popř. další údaje sloužící k rychlejší a operativnější komunikaci s úřadem (např. telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).
  Uvedená ohlašovací povinnost platí i v případě akcí osvobozených od poplatku nebo poplatku nepodléhajících. 
  Pořadatel nebo provozovatel je povinen dodržovat dobu nočního klidu, přičemž noční dobou se dle § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle z. č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou.
  Pořadatel nebo provozovatel je též povinen dodržovat hygienické limity hluku dle současné právní úpravy a zavazuje se, že přijme taková opatření, která by při konání akce a hudební produkce omezila zatěžování ostatních obyvatel zvukem na co nejnižší míru.
  Pokud bude pořadatel v rámci akce využívat veřejná prostranství, je zapotřebí si vyřídit povolení k záboru veřejného prostranství na odboru dopravy Úřadu městské části Brno-střed nebo uzavřít dohodu o dočasném užívání veřejného prostranství na odboru životního prostředí Úřadu městské Brno-střed, a to podle lokality určené pro akci.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Oznámení je možno učinit prostřednictvím formuláře „Oznámení o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték“. Formulář je možno získat na odboru právním a organizačním Úřadu městské části Brno-střed, nebo si jej můžete stáhnout z webových stránek městské části.
  Oznámení je možno učinit též individuálním oznámením, v němž musí být uvedeno:
  • jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele,
  • označení druhu podniku, resp. opakujících se podniků,
  • datum a místo konání,
  • očekávaný počet účastníků podniku,
  • počet členů pořadatelské služby starších 18 let,
  • účel a předpokládaný průběh akce,
  • popř. další údaje sloužící k rychlejší a operativnější komunikaci s úřadem (např. telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).
  Uvedená ohlašovací povinnost platí i v případě akcí osvobozených od poplatku nebo poplatku nepodléhajících. 
  Pořadatel nebo provozovatel je povinen dodržovat dobu nočního klidu, přičemž noční dobou se dle § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle z. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou.
  Pořadatel nebo provozovatel je též povinen dodržovat hygienické limity hluku dle současné právní úpravy a zavazuje se, že přijme taková opatření, která by při konání akce a hudební produkce omezila zatěžování ostatních obyvatel zvukem na co nejnižší míru.
  Pokud bude pořadatel v rámci akce využívat veřejná prostranství, je zapotřebí si vyřídit povolení k záboru veřejného prostranství na odboru dopravy Úřadu městské části Brno-střed nebo uzavřít dohodu o dočasném užívání veřejného prostranství na odboru životního prostředí Úřadu městské části Brno-střed, a to podle lokality určené pro akci.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Přesahuje-li akce hranice městské části Brno-střed, podává pořadatel oznámení o konání akce na Magistrát města Brna, odbor vnitřních věcí.
  Koná-li se akce pouze na území městské části Brno-střed, podává pořadatel oznámení o konání akce na Úřad městské části Brno-střed, odbor právní a organizační, a to:
  • prostřednictvím datové schránky, ID: qykbwe7, případně
  • se zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické adresy podatelny, a to podatelna.stred@brno.cz.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Přesahuje-li akce hranice městské části Brno-střed, podává pořadatel oznámení o konání akce na Magistrát města Brna, odbor vnitřních věcí.
  Koná-li se akce pouze na území městské části Brno-střed, podává pořadatel oznámení o konání akce na Úřad městské části Brno-střed, odbor právní a organizační, a to:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
  • osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, případně na Úřad městské části Brno-střed, odbor právní a organizační, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku (s výjimkou poplatku za zábor veřejného prostranství).
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, s výjimkou poplatku za zábor veřejného prostranství a poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  Jak mám postupovat v případě, že chci uspořádat kulturní/sportovní akci a součástí této akce bude pódium, stolek, stánek apod.?
  V případě konání akce na veřejném prostranství typu místní komunikace, jehož součástí bude umístění jakéhokoli druhu záboru (stolek, stánek, pódium apod.) je nutné požádat o povolení příslušný silniční správní úřad, kterým je odbor dopravy Úřadu městské části Brno-střed, Mgr. Iveta Maruščáková, tel.: +420 542 526 183. V případě konání akce na veřejném prostranství typu veřejná zeleň, je potřeba kontaktovat odbor životního prostředí, Ing. Radka Pazourková, tel.: +420 542 526 163, pro bližší informace.
 15. Sankce
  Pořadatel veřejnosti přístupného podniku, konaného na veřejném prostranství, je povinen zajistit na místě konání podniku úklid odpadků, a to během konání podniku a po jeho skončení. Porušením této povinnosti se pořadatel dopustí přestupku proti pořádku v územní samosprávě a za tento mu může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč či přestupku proti veřejnému pořádku, za který mu může být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč. Pořadatel je povinen dodržovat dobu nočního klidu (mezi 22.00 a 6.00 hodinou). Porušením této povinnosti se pořadatel dopustí přestupku proti veřejnému pořádku, za který mu může být uložena pokuta až 10 000 Kč. Dále je pořadatel povinen dodržovat hygienické limity hluku dle současné právní úpravy.
 16. Působnost
  Samostatná
 17. Oblast
  Pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků.
 18. Klíčová slova
  Veřejnosti přístupné akce, sportovní akce, kulturní podniky.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  23. 4. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy