Veřejné shromáždění

 1. Název úkonu
  Veřejné shromáždění
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Občané mají právo se pokojně shromažďovat. Za shromáždění se také považují pouliční průvody a manifestace. Svolavatel shromáždění je povinen konání shromáždění oznámit Úřadu městské části Brno-střed (dále jen ÚMČ Brno-střed). Nevztahuje se na shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání, procesí, poutě a jiné průvody pořádané církvemi nebo náboženskými skupinami.
 3. Charakteristika úkonu
  Shromáždění oznamuje „svolavatel“, tj. občan starší 18 let nebo pověřený zástupce zmocněný jednat jménem právnické osoby se sídlem na území ČR nebo pověřený zástupce zmocněný jednat za skupinu osob.
  Oznámení podává svolavatel písemně, a to buď na příslušném formuláři vydaném odborem právním a organizačním ÚMČ Brno-střed, nebo individuálním oznámením, ve kterém musí být uvedeno:
  • účel shromáždění,
  • den a místo jeho konání,
  • doba zahájení a předpokládaná doba jeho ukončení,
  • výchozí místo, cesta a místo ukončení, má-li jít o průvod,
  • předpokládaný počet účastníků,
  • počet pořadatelů starších 18 let a jejich označení,
  • jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt svolavatele, u právnické osoby její název a sídlo a jméno, příjmení, datum narození a bydliště toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem,
  • jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele.
  Pokud se má shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.
  Pokud bude svolavatel v rámci shromáždění využívat veřejná prostranství, je povinen vyřídit v dostatečném předstihu povolení k záboru veřejného prostranství na odboru dopravy ÚMČ Brno-střed, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů před uskutečněním pořádané akce.
  Pokud je shromáždění uspořádáno na veřejném prostranství charakteru veřejné zeleně vyjma níže jmenovaných, je nutné vyřídit kladné stanovisko odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed.
  Jestliže se má shromáždění konat na prostranství Wilsonův les, Denisovy sady, park Špilberk, park Lužánky, Tyršův sad nebo park Koliště nebo Studánka, tak je nutné vyřídit též souhlasné stanovisko organizace Veřejná zeleň města Brna, p. o.
  Postupuje se podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
 4. Výsledek úkonu
  Pokud ÚMČ Brno-střed do tří dnů ode dne oznámení konání shromáždění nevyvěsí písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění nebo jeho ukončení nebo stanovení podmínek pro konání shromáždění na své úřední desce, může svolavatel shromáždění uspořádat v souladu s oznámením.
 5. Kdy věc řešit
  Svolavatel má povinnost písemně oznámit konání shromáždění alespoň 5 dnů předem. K oznámení doručenému dříve než 6 měsíců přede dnem jeho konání se nepřihlíží.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Oznámení je možno učinit prostřednictvím formuláře „Oznámení o konání shromáždění“ podle zákona č. 84/1990 Sb. Formulář je možno stáhnout na webových stránkách městské části.
  Oznámení je možno učinit též individuálním oznámením, v němž musí být uvedeno:
  • účel shromáždění,
  • den a místo jeho konání,
  • doba zahájení a předpokládaná doba jeho ukončení,
  • výchozí místo, cesta a místo ukončení, má-li jít o průvod,
  • předpokládaný počet účastníků,
  • počet pořadatelů starších 18 let a jejich označení,
  • jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt svolavatele, u právnické osoby její název a sídlo a jméno, příjmení, datum narození a bydliště toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem,
  • jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele.
  ÚMČ Brno-střed upozorní svolavatele na případné vady oznámení s tím, že pokud je svolavatel neodstraní, nepůjde o platné oznámení. ÚMČ Brno-střed může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Oznámení je možno učinit prostřednictvím formuláře „Oznámení o konání shromáždění“ podle zákona č. 84/1990 Sb. Formulář je možno získat na odboru právním a organizačním ÚMČ Brno-střed, nebo si jej můžete stáhnout na webových stránkách městské části.
  Oznámení je možno učinit též individuálním oznámením, v němž musí být uvedeno:
  • účel shromáždění,
  • den a místo jeho konání,
  • doba zahájení a předpokládaná doba jeho ukončení,
  • výchozí místo, cesta a místo ukončení, má-li jít o průvod,
  • předpokládaný počet účastníků,
  • počet pořadatelů starších 18 let a jejich označení,
  • jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt svolavatele, u právnické osoby její název a sídlo a jméno, příjmení, datum narození a bydliště toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem,
  • jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Přesahuje-li shromáždění hranice městské části Brno-střed, podává svolavatel oznámení o konání shromáždění na Magistrát města Brna, odbor vnitřních věcí.
  Koná-li se shromáždění pouze na území městské části Brno-střed, podává svolavatel oznámení o konání shromáždění na ÚMČ Brno-střed, odbor právní a organizační, a to:
  • prostřednictvím datové schránky, ID: qykbwe7, případně
  • se zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické adresy podatelny, a to podatelna.stred@brno.cz.
  Je-li podání učiněno prostřednictvím elektronické adresy podatelny, bez použití zaručeného elektronického podpisu, je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Přesahuje-li shromáždění hranice městské části Brno-střed, podává svolavatel oznámení o konání shromáždění na Magistrát města Brna, odbor vnitřních věcí.
  Koná-li se shromáždění pouze na území městské části Brno-střed, podává svolavatel oznámení o konání shromáždění na ÚMČ Brno-střed, odbor právní a organizační, a to:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
  • osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, případně na ÚMČ Brno-střed, odbor právní a organizační, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku (s výjimkou poplatku za zábor veřejného prostranství).
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, s výjimkou poplatku za zábor veřejného prostranství a poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení nebo stanovení podmínek konání shromáždění může svolavatel do 15 dnů od jeho doručení podat žalobu u soudu. Žaloba nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do tří pracovních dnů. Žaloba se podává u Krajského soudu v Brně.
 14. Časté dotazy
  V jakém případě ÚMČ Brno-střed nejčastěji shromáždění zakáže?
  Jestliže oznámený účel shromáždění směřuje k výzvě:
  • popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů,
  • dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti,
  • jinak porušovat ústavu a zákony.
  ÚMČ Brno-střed také shromáždění zakáže jestliže:
  • se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví,
  • se má konat na stejném místě ve stejnou dobu podle dříve doručeného oznámení jiné shromáždění.
  V jakém případě může ÚMČ Brno-střed stanovit podmínky konání shromáždění?
  Úřad může stanovit podmínky pro konání shromáždění zejména tehdy, má-li se na stejném místě a ve stejnou dobu konat jiné shromáždění nebo veřejnosti přístupný kulturní, sportovní nebo jiný společenský podnik a mezi svolavateli nebo mezi svolavatelem a osobou pořádající veřejnosti přístupný podnik nedošlo k dohodě o úpravě doby nebo místa konání shromáždění nebo veřejnosti přístupného podniku.
  Může mi být uložena pokuta, když shromáždění neohlásím a ono v klidu proběhne?
  Ano. Odpovědnost svolavatelů za přestupek není dotčena, i když shromáždění nebylo rozpuštěno. Shromáždění, které se koná, aniž bylo oznámeno, bude rozpuštěno, jestliže nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz. To platí i pro shromáždění, která nebyla svolána.
 15. Sankce
  Ten, kdo svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost, nebo pořádá shromáždění, které bylo zakázáno, anebo nezajistí řádný průběh shromáždění, dopustí se přestupku, za který mu může být uložena pokuta ve výši do 15 000 Kč (pro fyzické osoby) a 30 000 Kč (pro právnické osoby).
 16. Působnost
  Přenesená.
 17. Oblast
  Shromažďovací zákon.
 18. Klíčová slova
  Shromáždění, shromažďovací právo.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  23. 4. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy