Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Veřejné shromáždění

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  SHR_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Veřejné shromáždění
 4. Základní informace k životní situaci
  Občané mají právo se pokojně shromažďovat. Za shromáždění se také považují pouliční průvody a manifestace. Svolavatel shromáždění je povinen konání shromáždění oznámit Úřadu městské části Brno-střed (dále jen ÚMČ Brno-střed). Nevztahuje se na shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání, procesí, poutě a jiné průvody pořádané církvemi nebo náboženskými skupinami.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Shromáždění oznamuje „svolavatel“, tj. občan starší 18 let nebo pověřený zástupce zmocněný jednat jménem právnické osoby se sídlem na území ČR nebo pověřený zástupce zmocněný jednat za skupinu osob.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Oznámení podává svolavatel písemně, a to buď na příslušném formuláři vydaném Odborem právním a organizačním ÚMČ Brno-střed, nebo individuálním oznámením, ve kterém musí být uvedeno:
  • účel shromáždění,
  • den a místo jeho konání,
  • doba zahájení a předpokládaná doba jeho ukončení,
  • výchozí místo, cestu a místo ukončení, má-li jít o průvod,
  • předpokládaný počet účastníků,
  • počet pořadatelů starších 18 let a jejich označení,
  • jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt svolavatele, u právnické osoby její název a sídlo a jméno, příjmení, datum narození a bydliště toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem,
  • jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele.


  Pokud se má shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku. Pokud bude svolavatel v rámci shromáždění využívat veřejná prostranství, je zapotřebí si vyřídit povolení k záboru veřejného prostranství na Odboru dopravy ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, Brno, nebo uzavřít dohodu o dočasném užívání veřejného prostranství na Odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed, a to podle lokality určené pro shromáždění.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručením písemného oznámení o konání shromáždění na ÚMČ Brno-střed.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Koná-li se shromáždění pouze na území městské části Brno-střed, podává svolavatel oznámení o konání shromáždění na ÚMČ Brno-střed, Odbor právní a organizační, Dominikánská 2, 601 69 Brno. Přesahuje-li shromáždění hranice územního obvodu ÚMČ Brno-střed, podává svolavatel oznámení o konání shromáždění na Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Oznámení o konání shromáždění je možné zaslat:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
  • elektronicky na adresu podatelna.stred@brno.cz s elektronicky ověřeným podpisem,
  • elektronicky přes datovou schránku (ID datové schránky: qykbwe7),
  • doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, případně na ÚMČ Brno-střed, Odbor právní a organizační, Dominikánská 2, Brno.

  Svolavatel má za povinnost písemně oznámit konání shromáždění alespoň 5 dnů předem. K oznámení doručeném dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění se nepřihlíží.

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Situační plánek shromáždění. V případě konání průvodu je požadována mapa trasy.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „Oznámení o konání shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb.“ lze získat buď na Odboru právním a organizačním ÚMČ Brno-střed, nebo si je můžete stáhnout na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Oznámení o konání shromáždění
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku (s výjimkou poplatku za zábor veřejného prostranství).
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Pokud ÚMČ Brno-střed do tří dnů od oznámení konání shromáždění nevyvěsí písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění nebo jeho ukončení nebo stanovení podmínek pro konání shromáždění na své úřední desce, může svolavatel shromáždění uspořádat v souladu s oznámením.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Oznámení o konání shromáždění s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na elektronické adrese podatelna.stred@brno.cz.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
  • Listina základních práv a svobod, uvozená Ústavním zákonem č. 23/1991 Sb.
  • zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení nebo stanovení podmínek konání shromáždění může svolavatel do 15 dnů od doručení podat žalobu u soudu. Žaloba nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do tří dnů. Žaloba se podává u Krajského soudu v Brně.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  Ten, kdo svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost, nebo pořádá shromáždění, které bylo zakázáno, anebo nezajistí řádný průběh shromáždění, dopustí se přestupku, za který mu může být uložena pokuta ve výši do 15.000 Kč (pro fyzické osoby) a 30.000 Kč (pro právnické osoby).
 21. Nejčastější dotazy
  V jakém případě ÚMČ Brno-střed nejčastěji shromáždění zakáže?
  Jestliže oznámený účel shromáždění směřuje k výzvě:
  • popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů,
  • dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti,
  • jinak porušovat ústavu a zákony.


  ÚMČ Brno-střed také shromáždění zakáže jestliže:

  • se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví,
  • se má konat na stejném místě ve stejnou dobu podle dříve doručeného oznámení jiné shromáždění.

  V jakém případě může ÚMČ BS stanovit podmínky konání shromáždění?
  Úřad může stanovit podmínky pro konání shromáždění zejména tehdy, má-li se na stejném místě a ve stejnou dobu konat jiné shromáždění nebo veřejnosti přístupný kulturní, sportovní nebo jiný společenský podnik a mezi svolavateli nebo mezi svolavatelem a osobou pořádající veřejnosti přístupný podnik nedošlo k dohodě o úpravě doby nebo místa konání shromáždění nebo veřejnosti přístupného podniku.


  Může mi být uložena pokuta, když shromáždění neohlásím a ono v klidu proběhne?
  Ano. Odpovědnost svolavatelů za přestupek není dotčena, i když shromáždění nebylo rozpuštěno. Shromáždění, které se koná, aniž bylo oznámeno, bude rozpuštěno, jestliže nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz. To platí i pro shromáždění, která nebyla svolána.

 22. Další informace
  Při osobním předložení oznámení o konání shromáždění úřad upozorní na případné vady oznámení (neúplné nebo nepřesné údaje) s tím, že pokud je svolavatel neodstraní, nepůjde o platné oznámení. Je-li oznámení předloženo jiným způsobem, neprodleně upozorní svolavatele na vady písemně. ÚMČ Brno-střed může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, Odbor právní a organizační, tel.: +420 542 526 371.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Pokud bude svolavatel v rámci shromáždění využívat veřejná prostranství pro umístění např. ozvučovací aparatury, stolku s peticemi či propagačními materiály, jedná se o tzv. akcesorické činnosti, které jsou integrální součástí výkonu shromažďovacího práva a pro umístění těchto drobných zařízení není třeba žádat o zábor veřejného prostranství. V ostatních případech je zapotřebí si vyřídit povolení k záboru veřejného prostranství na Odboru dopravy ÚMČ Brno-střed nebo uzavřít dohodu o dočasném užívání veřejného prostranství na Odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed, a to podle lokality určené pro shromáždění.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor právní a organizační, ÚMČ Brno-střed.
 26. Kontaktní osoba
  Mgr. Jana Plechlová, vedoucí Odboru právního a organizačního, tel.: +420 542 526 380. Petra Harwotová, referentka Odboru právního a organizačního, tel.: +420 542 526 371.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  31. 3. 2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  12. 8. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------