Ohlášení hazardní hry

 1. Název úkonu
  Ohlášení hazardní hry
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her: tombola u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč a turnaj malého rozsahu. Hazardní hry ohlašuje jejich provozovatel – Česká republika (pouze v případě tomboly), právnická osoba se sídlem na území České republiky, v jiném členském státě EU nebo státě, který je smluvní stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru.
 3. Charakteristika úkonu
  Úkon slouží k registraci provozovatelů hazardních her.
  Právní předpisy, podle kterých se postupuje:
  • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 4. Výsledek úkonu
  Registrace ohlášení hazardních her, popř. zákaz jejich provozování.
 5. Kdy věc řešit
  Hazardní hru ohlašuje provozovatel nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  • formulář Ohlášení hazardní hry, který je ke stažení na webových stránkách městské části
  • herní plán
  • výpis z obchodního rejstříku
  • plná moc
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  • formulář Ohlášení hazardní hry, který je ke stažení na webových stránkách městské části
  • herní plán
  • výpis z obchodního rejstříku
  • plná moc
  • při osobním jednání doklad totožnosti
 8. Kde a jakým způsobem lze iniciovat úkon elektronicky
  Žádost s přílohami je možné zaslat elektronicky (s elektronickým podpisem) na adresu: podatelna.stred@brno.cz nebo do datové schránky, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Žádost s přílohami je možné zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: ÚMČ Brno-střed, odbor dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo podáním osobně na podatelně Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované hazardní hry lze podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání k odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno prostřednictvím podání k Úřadu městské části Brno-střed, odbor dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 14. Časté dotazy
  -----
 15. Sankce
  Dozor vykonává ministerstvo financí a celní úřady.
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Hazardní hry.
 18. Klíčová slova
  Ohlášení, hazardní hra, tombola, turnaj malého rozsahu.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  4. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo agendovém informačním systému
  Agendový informační systém.

Důležité odkazy