Konání veřejné sbírky – zapečetění sbírkové pokladničky

 1. Název úkonu
  Konání veřejné sbírky – zapečetění sbírkové pokladničky
 2. V jakém případě ve věci jednat
  O zapečetění sbírkové pokladničky pro konání veřejné sbírky může požádat pouze právnická osoba, která má na území České republiky sídlo a má již povolení ke konání sbírky od krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy, příslušného podle sídla právnické osoby.
 3. Charakteristika úkonu
  Úkon slouží k zapečetění sbírkové pokladničky na základě předložené žádosti.
  Právní předpisy, podle kterých se postupuje:
  • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, v platném znění
 4. Výsledek úkonu
  Zapečetění sbírkové pokladničky.
 5. Kdy věc řešit
  Žádost podává žadatel (zástupce sběrné komise) písemně 30 dní před dnem požadovaného konání veřejné sbírky. Úkon je zahájen podáním žádosti a správní orgán jej vyřídí do 30 dnů.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  • formulář Žádost o zapečetění sbírkové pokladničky pro konání veřejné sbírky, který je ke stažení na webových stránkách městské části
  • povolení ke konání sbírky od krajského úřadu/Magistrátu hlavního města Prahy, příslušného podle sídla právnické osoby
  • příp. plná moc k vyřizování úředních záležitostí
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  • formulář Žádost o zapečetění sbírkové pokladničky pro konání veřejné sbírky, který je ke stažení na webových stránkách městské části
  • povolení ke konání sbírky od krajského úřadu/Magistrátu hlavního města Prahy, příslušného podle sídla právnické osoby (pokud se nepodává osobně, je potřeba přiložit neověřenou kopii tohoto povolení)
  • příp. plná moc k vyřizování úředních záležitostí
  • při osobním jednání doklad totožnosti
 8. Kde a jakým způsobem lze iniciovat úkon elektronicky
  Žádost s přílohami je možné zaslat elektronicky (s elektronickým podpisem) na adresu: podatelna.stred@brno.cz nebo do datové schránky, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Žádost s přílohami je možné zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: ÚMČ Brno-střed, odbor dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo podáním osobně na podatelně Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Za nedodržení povinností může krajský úřad právnické osobě (dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů) uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Doprava.
 18. Klíčová slova
  Sbírka, pokladnička.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  4. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo agendovém informačním systému
  Agendový informační systém.

Důležité odkazy