Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Vidimace a legalizace

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  MAT_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)
 4. Základní informace k životní situaci
  Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • Legalizace – fyzická osoba, jejíž podpis má být ověřen
  • Vidimace – kdokoli
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince aj.).
  Legalizace se neprovede:
  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než latinské abecedy, nebo
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

  Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny.
  Vidimace se neprovede:
  • je-li listinou, z níž je kopie pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit (občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, lovecký lístek, směnka, šek, geometrický plán, rys apod.),
  • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
  • jsou-li na listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
  • jestliže se kopie doslovně neshoduje s listinou, z níž je pořízena,
  • je-li listina, z níž je kopie pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka,
  • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí vydaného podle zvlášt. práv. předpisu,
  • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologramem,
  • je-li listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina z níž byla vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Předložením listiny matrikářce.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno
  Odbor matrika 
  Miniúřad
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Osobní návštěvou na Odboru matrika ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, dvorní budova, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin. Osobní návštěvou na Miniúřadě, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, kde lze o vidimaci a legalizaci požádat:
  Pondělí: 8:00–18:00 hodin
  Úterý: 10:00–18:00 hodin
  Středa: 8:00–18:00 hodin
  Čtvrtek: 10:00–18:00 hodin
  Pátek: 10:00–14:00 hodin
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Legalizace – žadatel předloží listinu na níž bude podpis ověřen a platný doklad totožnosti.
  Vidimace – žadatel předloží vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nejsou
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Legalizace – správní poplatek činí za každý ověřený podpis na listině 30 Kč.
  Vidimace – správní poplatek činí za každou i započatou stranu vidimované listiny 30 Kč.
  Správní poplatky se hradí v hotovosti.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Na počkání
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádné
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Pro Odbor matirka lze k získání přehledu o odbavování klientů a rezervování termínu k odbavení použít automatický On-line rezervační systém. Pro Miniúřad nelze On-line rezervační systém využít.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  Životní situaci je možné také řešit na úřadech městských částí města Brna (mimo ÚMČ Brno-Ořešín a ÚMČ Brno-Jehnice) a na příslušném pracovišti Magistrátu města Brna.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  www.brno.czwww.portal.gov.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor matrika, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Pavla Laštovková, matrikářka, tel.: +420 542 526 236
  Naďa Klusáková, matrikářka, tel.: +420 542 526 235
  Ivana Nejezchlebová, matrikářka, tel.: +420 542 526 234
  Romana Plšková, matrikářka, tel.: +420 542 526 233
  Eva Šimoníková, matrikářka, tel.: +420 542 526 243
  Miniúřad: Iveta Fišerová, tel.: +420 542 526 379
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 10. 2007
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  27. 7. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------