Vidimace a legalizace

 1. Název úkonu
  Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě, že žadatel
  • potřebuje získat ověření, že předložená kopie (či opis) dokumentu se doslova shoduje s předloženou listinou (vidimace),
  • potřebuje získat ověření, že listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis uznal za vlastní (legalizace).
 3. Charakteristika úkonu
  Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince aj.).
  Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny.
 4. Výsledek úkonu
  Ověřená kopie listiny, ověřený podpis na listině.
 5. Kdy věc řešit
  Vznikne-li potřeba získání ověřené kopie listiny a ověřeného podpisu na listině. Žádost je zpracována bezodkladně.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak, než elektronicky
  Legalizace – žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince aj.).
  Vidimace – žadatel předloží vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobní návštevou kanceláře Miniúřadu, která se nalézá v prostorách Úřadu městské části Brno-střed na Dominikánské 2 a Nádražní 4.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  ----------
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Legalizace – správní poplatek činí za každý ověřený podpis na listině 50 Kč.
  Vidimace – správní poplatek činí za každou i započatou stranu vidimované listiny 30 Kč.
  Správní poplatky se hradí v hotovosti nebo platební kartou.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  Je potřeba se k ověření podpisu dostavit osobně?
  Ano, podpis se ověřuje (případně uznává za vlastní) přímo u ověřujícího úředníka.
  Je potřeba při ověření kopie dokumentu předložit doklad totožnosti?
  Nikoliv, při vidimaci se předkládá pouze dokument, jehož kopie (její pravost) se ověřuje.
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  ----------
 18. Klíčová slova
  Podpis, dokument, prvopis, kopie, viditelné zajišťovací prvky, průkaz totožnosti.
 19. Počátek platnosti popisu tohoto úkonu
  9. 6. 2021
 20. Konec platnosti popisu tohoto úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Důležité odkazy