Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Czech point – ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  CZP_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  CZECH POINT – ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
 4. Základní informace k životní situaci
  Úřad městské části Brno-střed vydává na požádání ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy (dále jen „ISVS“), a to ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vzniká úplným převodem výpisu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Taková listina vydaná Úřadem městské části Brno-střed je veřejnou listinou. To znamená, že se jedná o listinu sepsanou Úřadem městské části Brno-střed, o níž se má za to, že vše, co je v ní uvedeno a ověřeno ověřovací doložkou, je pravdivé, pokud není dokázán opak.
  Úřad městské části Brno-střed vydá ověřené výstupy z níže uvedených veřejně přístupných ISVS (elektonicky vedených evidencí, rejstříků, seznamů):
  • Vidimaci
  • Legalizaci

 5. Výpisové agendy
  • výpisy z Katastru nemovitostí (veřejná evidence)
  • ověřený snímek katastrální mapy (veřejná evidence)
  • výpisy z Rejstříku živnostenského podnikání (veřejná evidence)
  • výpisy z Veřejných rejstříků: spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností (veřejná evidence) 
  • výpisy z Rejstříku trestů:
   • Fyzická osoba (neveřejná evidence) – nutno předložit platný občanský průkaz, nebo pas, vydává se i cizím státním příslušníkům
   • Právnická osoba (veřejná evidence)
  • výpisy bodového hodnocení řidiče (neveřejná evidence)
  • výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (veřejná evidence)
  • výpisy z Insolvenčního rejstříku (veřejná evidence)

  Autorizovaná konverze dokumentů
  • autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby dokumentu
  • autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby dokumentu

  Podací agendy
  • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH – Informačního systému odpadového hospodářství (neveřejná evidence)
  • Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu

  Agendy základní registry
  • výpis údajů z registru obyvatel (ROB)
  • veřejný výpis údajů z registru osob (ROS)
  • neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
  • výpis o využití údajů z registru obyvatel
  • záznam o využívání údajů z registru osob
  • žádost o změnu údajů v registru obyvatel
  • žádost o změnu údajů v registru osob
  • žádost o poskytování údajů třetí osobě

  Agendy informačního systému datových schránek
  • žádosti o zřízení datové schránky
  • žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

  Další agendy informačního systému datových schránek
  • žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
  • žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
  • žádost o povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
  • žádost o zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
  • oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
  • oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
  • oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
  • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
  • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
  • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

  Pozn.: Od 18. 2. 2008 je možné vydávat prostřednictvím CZECH POINTU výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.
 6. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatelem může být fyzická a právnická osoba, které je možné vydat na požádání ověřené výstupy z ISVS.
 7. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  V případě vydávání ověřených výstupů z veřejných evidencí (§ 9 odst. 1 věta první zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů) – např. se jedná o výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku živnostenského podnikání, obchodního rejstříku nemusí se prověřovat oprávnění žadatele ani jeho totožnost.
  V případě vydávání ověřených výstupů z neveřejných evidencí (§ 9 odst. 1 věta druhá zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů) – v současnosti se jedná o výpisy z rejstříku trestů, je Úřad městské části Brno-střed povinen prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost (§ 9b odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů).
 8. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Výstupy z ISVS jsou vydány na základě osobní návštěvy žadatele na příslušném pracovišti. Jiná forma vyřízení není v současnosti přípustná.
 9. Na které instituci životní situaci řešit
  • Úřad městské části Brno-střed
  • Magistrát města Brna
  • Matriční úřady (ÚMČ Brno-Bystrc, Královo Pole, Líšeň, Řečkovice, Mokrá Hora, Brno-sever, Tuřany, Žabovřesky a Židenice)
  • Další úřady městských částí, uvedené v seznamu dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z ISVS (vyhláška č. 260/2007 Sb.)
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje
  • Pobočky České pošty
 10. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, Miniúřad, tel.: +420 542 526 379.
  Ověřené výstupy z ISVS je možné získat: Pondělí: 8:00–18:00 hodin
  Úterý: 10:00–18:00 hodin
  Středa: 8:00–18:00 hodin
  Čtvrtek: 10:00–18:00 hodin
  Pátek: 10:00–14:00 hodin
 11. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  V případě vydávání ověřených výstupů z neveřejných evidencí ISVS je Úřad městské části Brno-střed povinen prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost (§ 9b odst.3 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů). Totožnost žadatele musí být prokázána platným úředním dokladem totožnosti opatřeným fotografií žadatele (občanský průkaz, cestovní doklad).
 12. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Pro veřejné evidence (Katastr nemovitostí, Obchodní rejstřík a Rejstřík živnostenského podnikání) se formuláře nepoužívají.
  Pouze v případě žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů je nutné předložit písemnou žádost – formulář žádosti je však k dispozici přímo na pracovišti CZECH POINT, je elektronicky vyplněn úředníkem, vytisknut a předložen žadateli k podpisu.
 13. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Veřejných rejstříků, Rejstříku živnostenského podnikání, dále výpisy bodového hodnocení osoby, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH a Insolvenčního rejstříku jsou zpoplatněny správním poplatkem 100 Kč za první stránku výpisu a 50 Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
  Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100 Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (část I položka 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
  Činnosti v rámci agendy informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněno je opakované vydání přístupových údajů k datové schránce, a to správním poplatkem 200 Kč (část I položka 4 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb.).
  Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30 Kč za každou i započatou stránku. (část I položka 4 písm. b), c) zákona č. 634/2004 Sb.).  
 14. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Nejsou zákonem stanoveny
 15. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou
 16. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádné
 17. Elektronická služba, kterou lze využít
  Elektronickou službu nelze využít
 18. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 634/2004S b., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 260/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 550/2006 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy
  • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 344/1992 Sb., o Katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
  • zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 20. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 21. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  ----------
 22. Nejčastější dotazy
  Lze bezplatně nahlížet do Katastru nemovitostí?
  Ne, v momentě, kdy se pracoviště CZECH POINTU spoji s Katastrem nemovitostí je účtován správní poplatek.

  Jestliže žadatel o výpis z Katastru nemovitostí udá nesprávný nebo chybný údaj musí zaplatit správní poplatek?
  Ano, v okamžiku spojení s Katastrálním úřadem je účtován správní poplatek, proto je potřeba, aby si žadatel překontroloval, zda uvádí správné číslo popisné, číslo listu vlastnictví apod.

  Lze vydat výpis z Rejstříku trestů i cizinci?
  Ano, po předložení platného průkazu totožnosti opatřeného fotografií (občanský průkaz, pas, pobytový štítek cizince, povolení k pobytu cizince, vízový štítek cizince, jiný doklad cizince).
 23. Další informace
  Vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy – CZECH POINT
 24. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  ----------
 25. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 26. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Miniúřad, ÚMČ Brno–střed, Dominikánská 2
 27. Kontaktní osoba
  Iveta Fišerová, iveta.fiserova@brno-stred.cz, +420 542 526 379
 28. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  10. 3. 2008
 29. Popis byl naposledy aktualizován
  27. 7. 2020
 30. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 31. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------