Czech POINT – ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

 1. Název úkonu
  Kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě, kdy fyzická nebo právnická osoba potřebuje získat výpis z informačních systémů veřejné správy nebo k zajištění jiné veřejné listiny poskytované kontaktním místem veřejné správy.
  Jedná se zejména o:
  • výpisy z informačních systémů veřejné správy (výpis z Rejstříku trestů, výpis z Katastru nemovitostí, výpis bodového hodnocení řidiče), výpisy ze základních registrů (+ vícejazyčná listina – potvrzení o pobytu pro potřeby EU),
  • konverze dokumentů na žádost,
  • zřízení, zrušení nebo vydání přístupových údajů k datovým schránkám, zprostředkování identifikace.
  Při vydávání výpisu z neveřejných rejstříků je možné zastoupení jinou osobou na základě předložené úředně ověřené plné moci.
 3. Charakteristika úkonu
  Konkrétní účel úkonu závisí na typu žádosti, která je žadatelem podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jedná se např. o vystavení veřejné listiny, vydání výpisu přístupových údajů.
 4. Výsledek úkonu
  Veřejná listina (výpis z informačního systému veřejné správy, potvrzení o identifikaci osoby, konvertovaná listina, atd.).
 5. Kdy věc řešit
  Vznikne-li potřeba získání výpisu z informačních systémů veřejné správy, provedení konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby nebo opačně, řešení agendy datových schránek, zprostředkovaná identifikace klienta, atd.
  Žádost je zpracována bezodkladně.
  V případě, že nastane situace, kdy žádost o některý druh výpisů nebo žádost o změnu nelze na kontaktním místě veřejné správy zpracovat bezodkladně, je žádost zpracována v časovém rozmezí několika hodin až 30 dnů.
  Žádost je automaticky odeslána k manuálnímu zpracovaní na příslušné ministerstvo.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Při osobní návštěvě kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT – předložit platný doklad totožnosti. V případě možnosti zastoupení žadatele lze jednat na základě úředně ověřené plné moci.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT se nalézá v prostorách Úřadu městské části Brno-střed na Dominikánské 2 v kanceláři Miniúřadu.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  ----------
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Výše správního poplatku je stanovena podle Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Výše správního poplatku se odvíjí od druhu výpisu a jeho počtu stran, přičemž za 1 stranu výpisu je účtován poplatek 100 Kč a za každou další i započatou stranu se účtuje 50 Kč (např. výpis z Katastru nemovitostí, Insolvenční rejstřík).
  Dále:
  • Výpis z Rejstříků trestů – 100 Kč (bez ohledu počtu stran).
  • Zprostředkovaná identifikace – 200 Kč.
  • Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce – 200 Kč.
  • Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (nebo opačně) – 30 Kč za stránku.
  • Správní poplatek je splatný před provedením úkonu.
  Platba je realizována přímo na kontaktním místě veřejné správy, a to hotově nebo platební kartou.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Služby Czech POINT
 18. Klíčová slova
  Kontaktní místo veřejné správy, Czech POINT, výpisy z informačních systémů veřejné správy, konverze dokumentů, datové schránky, základní registry, zprostředkovaná identifikace.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  7. 6. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
   

Důležité odkazy