Zvláštní matrika – zápis matriční události

 1. Název úkonu
  Zvláštní matrika – zápis matriční události
 2. V jakém případě ve věci jednat
  O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:
  • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob.
  O zápis manželství do zvláštní matriky může požádat:
  • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob.
  O zápis registrovaného partnerství do zvláštní matriky může požádat:
  • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob.
  O zápis úmrtí do zvláštní matriky mohou požádat:
  • členové rodiny zemřelého (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob,
  • osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny potřebné k zápisu úmrtí.
 3. Charakteristika úkonu
  Provedení zápisu matriční události do zvláštní matriky – vystavení a vydání matričního dokladu.
 4. Výsledek úkonu
  Český matriční doklad: rodný list, kterým se prokazuje narození; oddací list, kterým se prokazuje uzavření manželství; doklad o partnerství, kterým se prokazuje vznik partnerství; úmrtní list, kterým se prokazuje úmrtí.
 5. Kdy věc řešit
  Po vzniku matriční události: narození, uzavření manželství, vzniku partnerství nebo úmrtí českého státního občana v zahraničí.
  Po nabytí státního občanství České republiky udělením nebo prohlášením.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Při osobní návštěvě žadatel předkládá doklad totožnosti a dále písemnou žádost na tiskopise, který je ke stažení na webových stránkách městské části (lze vyplnit přímo na místě).
  • Cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události (narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, úmrtí), která má být do zvláštní matriky zapsána, opatřený předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka, nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář. To znamená, že cizozemskou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává nebo ověření provede konzulární úředník zastupitelského úřadu daného státu v České republice, musí být jeho podpis následně ověřen konzulárním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR v Praze (při existenci konzulární úmluvy s daným státem není ověřovací  doložka Ministerstva zahraničních věcí ČR nutná). U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. „apostila“. Tato ověření nejsou nutná v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, případně jedná-li se o listiny, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie.
   Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka, a to soudním překladatelem stanoveným dle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, v platném znění, nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář.
  • Doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká (tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství ČR, případně listina o udělení státního občanství ČR). Osvědčení o státním občanství ČR pro osoby narozené v zahraničí, které nemají trvalý pobyt na území ČR, vydává Úřad městské části Praha 1, Odbor matrik, Vodičkova 18, Praha 1. To neplatí při podání žádosti o zápis narození dítěte, které je k datu podání žádosti mladší jednoho roku. Pak lze místo dokladu o státním občanství předložit, u dítěte narozeného za trvání manželství doklad prokazující státní občanství ČR jednoho z rodičů k datu narození dítěte a u dítěte narozeného mimo manželství doklad prokazující státní občanství ČR matky dítěte ke dni narození dítěte.
  • Plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce s úředně ověřeným podpisem žadatele.
  • Další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, nelze-li je prokázat výše uvedenými doklady:
   • u zápisu narození – oddací list rodičů, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení, doklad o určení otcovství apod.,
   • u zápisu manželství – dohodu o příjmení po uzavření manželství podepsanou oběma manžely (lze využít třetí stranu žádosti o zápis manželství do zvláštní matriky),
   • u zápisu manželství, registrovaného partnerství – rodné listy snoubenců/partnerů, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu předchozího manželství u rozvedených, úmrtní list zemřelého manžela/partnera u ovdovělých, pravomocné rozhodnutí soudu o zániku partnerství, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení apod.,
   • u zápisu úmrtí – rodný, případně oddací list zemřelého, rozhodnutí soudu o rozvodu manželství u rozvedených, úmrtní list manžela u ovdovělých apod.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobní návštěvou u kteréhokoli zastupitelského úřadu České republiky, u kteréhokoli matričního úřadu nebo u krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky. Případně lze žádost podat přímo na oddělení zvláštní matrika, Matričního úřadu ÚMČ Brno-střed, Nádražní 4, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  ----------
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovské nám. 3, Brno, a to prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Matriční agenda.
 18. Klíčová slova
  Zvláštní matrika, matrika, narození, manželství, partnerství, úmrtí, matriční doklad, rodný list, oddací list, doklad o partnerství, úmrtní list, jméno, příjmení, státní občanství.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  22. 7. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Po provedení zápisu do matriční knihy je informace o narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství nebo úmrtí fyzické osoby zapsána do agendového informačního systému evidence obyvatel. V případě zápisu uzavření manželství a zápisu uzavření registrovaného partnerství je případně oznámena do agendového informačního systému cizinců.

Důležité odkazy