Úmrtí – vystavení úmrtního listu (prvopis)

 1. Název úkonu
  Úmrtí – vystavení úmrtního listu (prvopis)
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Úmrtí fyzické osoby – vystavení úmrtního listu pozůstalému, vypraviteli pohřbu.
 3. Charakteristika úkonu
  Vystavení a vydání matričního dokladu – úmrtního listu.
 4. Výsledek úkonu
  Matriční doklad – úmrtní list, kterým se prokazuje úmrtí.
  Matriční doklad  je vydáván na předepsaném tiskopise, obsahuje údaje zapsané v matriční knize a je opatřen zvláštními zajišťovacími prvky proti jeho padělání a pozměnění.
 5. Kdy věc řešit
  Po úmrtí fyzické osoby – při nutnosti uplatnit práva nebo splnit zákonné povinnosti před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Písemnou žádost podává žadatel formou individuální žádosti, která musí obsahovat: údaje o žadateli (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, případně adresu pro doručování, oprávněnost zájmu) a dále jméno a příjmení, datum a místo úmrtí zemřelé osoby, jíž se matriční událost týká.
  Přílohou žádosti pak bude:
  • doklad prokazující, že je žadatel vypravitelem pohřbu (např. objednávka nebo faktura pohřbu/kremace, doklad o zpopelnění apod.),
  • plná moc s úředně ověřeným podpisem žadatele, vyřizuje-li žádost zmocněnec,
  • rodný list, oddací list, doklad o partnerství zemřelé osoby – zejména v případě, že byla cizincem.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Při osobní návštěvě žadatel předkládá:
  • doklad totožnosti,
  • doklad prokazující, že je žadatel vypravitelem pohřbu (např. objednávka nebo faktura pohřbu/kremace, doklad o zpopelnění apod.),
  • plná moc s úředně ověřeným podpisem žadatele, vyřizuje-li žádost zmocněnec,
  • rodný list, oddací list, případně doklad o partnerství zemřelé osoby – zejména v případě, že byla cizincem,
  • občanský průkaz zemřelé osoby (u cizinců cestovní pas, příp. průkaz povolení k pobytu apod.).
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Podáním prostřednictvím zpřístupněné datové schránky do datové schránky příslušného matričního úřadu, do jehož působnosti spadá místo, kde fyzická osoba zemřela. Případně podáním s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
  O vystavení prvopisu úmrtního listu osoby, která zemřela na  území městských částí Brno-střed, Bohunice, Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec a Starý Lískovec, lze žádat podáním prostřednictví zpřístupněné datové schránky do datové schránky ID: qykbwe7. Podáním s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na elektronické adrese podatelna.stred@brno.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobní návštěvou příslušného matričního úřadu, do jehož působnosti spadá místo, kde fyzická osoba zemřela.
  Prvopis úmrtního listu osoby, která zemřela na území městských částí Brno-střed, Bohunice, Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec a Starý Lískovec, lze vyřídit na Matričním úřadu ÚMČ Brno-střed, Nádražní 4, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin.
  Žádost (včetně případných příloh) lze zaslat v písemné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo podat osobně u příslušného matričního úřadu.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu – úmrtního listu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovské nám. 3, Brno, a to prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno. 
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Matriční agenda.
 18. Klíčová slova
  Úmrtí, úmrtní list, matriční doklad
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  18. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Po provedení zápisu úmrtí do matriční knihy je informace o úmrtí fyzické osoby zapsána do agendového informačního systému evidence obyvatel, případně oznámena do agendového informačního systému cizinců.

Důležité odkazy