Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Úmrtí – vystavení úmrtního listu (prvopis)

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  UMR_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Úmrtí – vystavení úmrtního listu (prvopis)
 4. Základní informace k životní situaci
  Příslušný k zápisu úmrtí je matriční úřad v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela (správním obvodem matričního úřadu ÚMČ Brno-střed jsou městské části Brno-střed, Kohoutovice, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec a Bosonohy).
  Zápis do knihy úmrtí se provede na základě listu o prohlídce zemřelého, který matriční úřad obdrží od poskytovalatele zdravotních služeb.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Pozůstalý – vypravitel pohřbu.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Při úmrtí osoby obdrží matriční úřad od poskytovalele zdravotních služeb „List o prohlídce zemřelého“, na jehož základě zapíše zemřelou osobu do knihy úmrtí a vystaví úmrtní list. Pokud jsou pohřební službou doručeny i všechny předepsané doklady k vystavení úmrtního listu, je vystavený úmrtní list zaslán na adresu vypravitele pohřbu, a to doporučenou poštou do vlastních rukou, v opačném případě je nezbytné si úmrtní list vyřídit na Odboru matrika. A to buď při osobní návštěvě úřadu (úmrtní list je vydán na místě), nebo zasláním potřebných dokladů včetně stručné žádosti poštou. V tom případě je pak úmrtní list doručován na adresu vystavitele pohřbu.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Osobní návštěvou na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na příslušném matričním úřadu podle místa úmrtí osoby.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Osobní návštěvou na Odboru matrika ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, severní budova, přízemí, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00–17:00 hodin.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K vystavení úmrtního listu je potřeba:
  • občanský průkaz zemřelého (u cizinců cestovní pas, příp. průkaz povolení k pobytu)
  • rodný, případně oddací list zemřelého
  • fakturu o zaplacení pohřbu

  Při osobním převzetí úmrtního listu je třeba předložit výše uvedené doklady, pokud je pozůstalí nepředali pohřební službě při vyřizování pohřbu, a dále doklad totožnosti osoby vyřizující úmrtní list (případně matriční doklad prokazující příbuzenský vztah).
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nejsou stanoveny
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce zemřelého.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  K získání přehledu o odbavování klientů a rezervování termínu k odbavení můžete použít automatický On-line rezervační systém.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  Žádost o tzv. „pohřebné“ podává vypravovatel pohřbu na kontaktním místě pro sociální dávky podle svého trvalého bydliště.
  Žádost o vdovský, vdovecký důchod podává oprávněná osoba (pozůstalý manžel/manželka) na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení, případně Městské správě sociálního zabezpečení dle svého trvalého bydliště.
  K pozůstalostnímu řízení je rodina zemřelého vyzvána příslušným pověřeným notářem.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  www.portal.gov.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Vydávání matričních dokladů – duplikáty
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor matrika, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Marie Klimešová, matrikářka, tel.: +420 542 526 246
  Alena Křížová, matrikářka, tel.: +420 542 526 244
  Pavla Putnová, matrikářka, tel.: +420 542 526 245
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 10. 2007
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  ----------
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------