Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Narození – vystavení rodného listu (prvopis)

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  NAR_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Narození - vystavení rodného listu (prvopis)
 4. Základní informace k životní situaci
  Příslušný k zápisu narození je matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila (Správním obvodem matričního úřadu ÚMČ Brno-střed jsou městské části Brno-střed, Kohoutovice, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec a Bosonohy). Zápis do knihy narození se provede na základě písemného hlášení zdravotnického zařízení o narození dítěte, případně na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyla-li matce ani následně poskytnuta zdravotnická péče.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Rodiče dítěte
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Při narození dítěte v porodnici (FN Brno, Obilní trh; FN Brno, Bohunice; Nemocnice Milosrdných bratří Brno, Polní) obdrží matriční úřad z porodnice „Hlášení o narození dítěte“, na jehož základě zapíše dítě do knihy narození a vystaví rodný list dítěte. Ten je obvykle připraven k vyzvednutí 10. den po narození dítěte. O možnosti vyzvednout rodný list v dřívějším termínu se informujte přímo u matričního úřadu.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Osobní návštěvou na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na příslušném matričním úřadu podle místa narození dítěte.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Osobní návštěvou na Odboru matrika ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, severní budova, přízemí, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00–17:00 hodin.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K vystavení rodného listu je potřeba předložit (pokud matka neměla níže uvedené doklady u sebe v porodnici):
  • souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte, které matka podepisuje v porodnici. Otec podepisuje prohlášení o jménu dítěte při převzetí rodného listu na matrice (pokud se nemůže otec osobně dostavit, je třeba doručit písemnou formu souhlasu otce se jménem dítěte)
  • u dětí narozených za trvání manželství – oddací list rodičů
  • u dětí narozených mimo manželství
   • svobodné matce – rodný list
   • rozvedené matce – rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
   • ovdovělé matce – rodný list, úmrtní list manžela
   • matka cizinka předkládá k výše uvedeným dokladům ještě aktuální potvrzení o svém osobním stavu vydané příslušnými úřady jejího domovského státu
   • případně protokol o určení otcovství k nenarozenému dítěti
   • případně pokud se dítě narodilo z umělého oplodnění písemný souhlas muže, který dal k umělému oplodnění souhlas, potvrzený poskytovatelem zdravotních služeb a souhlasné prohlášení rodičů o jménu, případně jménech a příjmení dítěte.

  Všechny předkládané cizozemské doklady musí být předloženy vždy v originále, případně v úředně ověřené fotokopii a opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka.
  To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. apostilou. Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných. Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka, a to soudním tlumočníkem jmenovaným dekretem příslušného soudu dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou doklady přeloženy do českého jazyka v cizině, je nutné ověření našeho zastupitelského úřadu v té zemi, kde bude překlad pořízen.

  Rodný list mohou převzít:
  • rodiče dítěte (po předložení dokladu totožnosti)
  • prarodiče, případně sourozenci (po předložení dokladu totožnosti a rodného nebo oddacího listu)
  • zmocněnci (po předložení dokladu totožnosti a plné moci s úředně ověřeným podpisem)
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nejsou stanoveny
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů od obdržení hlášení o narození dítěte ze zdravotnického zařízení, případně do 30 dnů od ústního oznámení o narození dítěte.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Viz podmínky a postup řešení životní situace
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna.stred@brno.cz
  K získání přehledu o odbavování klientů a rezervování termínu k odbavení můžete použít automatický On-Line rezervační systém.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o neprovedení zápisu může žadatel o zápis narození podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolání k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno a to prostřednictvím podatelny ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  Pokud se dítě narodí do uplynutí třístého dne po zániku manželství (od rozvodu manželství, úmrtí manžela anebo poté co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného), předloží matka dítěte oddací list a dítěti se zapíše příjmení dle dohody o příjmení na oddacím listu, jako otec dítěte se zapíše bývalý manžel matky, pokud matka před narozením dítěte neuzavřela manželství nové. Rozvedená matka pak musí předložit ještě souhlas se jménem dítěte od bývalého manžela. V případě, že rodiče nejsou manželé, a matka neporodila ve lhůtě tři sta dnů od zániku manželství, mohou rodiče určit otcovství k dítěti.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  www.portal.gov.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Narození – určení otcovství
  Jméno a příjmení – ženské příjmení
  Jméno a příjmení – prohlášení o volbě druhého jména
  Vydávaní matričních dokladů – duplikáty
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor matrika, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Dagmar Lišková, matrikářka, tel.: +420 542 526 231 (porodnice Polní)
  Monika Šmerdová, matrikářka, tel.: +420 542 526 249 (porodnice Polní)
  Lenka Hynštová, matrikářka, tel.: +420 542 526 241 (porodnice Bohunice)
  Dita Lišková, matrikářka, tel.: +420 542 526 232 (porodnice Bohunice)
  Vendula Rozmanová, matrikářka, tel.: +420 542 526 248 (porodnice Obilní trh)
  Sylvie Urbánková, matrikářka, tel.: +420 542 526 247 (porodnice Obilní trh)
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 10. 2007
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 4. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Informace k vyzvednutí rodného listu
  Informace k vyzvednutí rodného listu Informace o podmínkách nabytí státního občanství České republiky dítěte v souvislosti s určením otcovství státního občana České republiky souhlasným prohlášením rodičů v případech, kdy matka dítěte není státní občankou České republiky
  Informace o podmínkách nabytí státního občanství České republiky dítěte v souvislosti s určením otcovství státního občana České republiky souhlasným prohlášením rodičů v případech, kdy matka dítěte není státní občankou České republiky