Narození – vystavení rodného listu (prvopis)

 1. Název úkonu
  Narození – vystavení rodného listu (prvopis)
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Narození dítěte – vystavení rodného listu rodiči, zákonnému zástupci dítěte.
 3. Charakteristika úkonu
  Vystavení a vydání matričního dokladu – rodného listu.
 4. Výsledek úkonu
  Matriční doklad – rodný list, kterým se prokazuje narození.
  Matriční doklad je vydáván na předepsaném tiskopise a obsahuje údaje zapsané v matriční knize. Je opatřen zvláštními zajišťovacími prvky proti jeho padělání a pozměnění.
 5. Kdy věc řešit
  Po narození dítěte – při nutnosti uplatnit práva nebo splnit zákonné povinnosti před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Písemnou žádost podává žadatel formou individuální žádosti, která musí obsahovat: údaje o žadateli (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, případně adresu pro doručování, oprávněnost zájmu) a dále jméno a příjmení, datum a místo narození dítěte.
  Přílohou žádosti pak bude (pokud matka neměla níže uvedené doklady u sebe v porodnici):
  • souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte, které matka podepisuje v porodnici. Otec podepisuje prohlášení o jménu dítěte při převzetí rodného listu na matrice (pokud se nemůže otec osobně dostavit, je třeba doručit písemnou formu souhlasu otce se jménem dítěte na matriční úřad),
  • u dětí narozených za trvání manželství – oddací list rodičů,
  • u dětí narozených mimo manželství:
   • svobodné matce – rodný list,
   • rozvedené matce – rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
   • ovdovělé matce – rodný list, úmrtní list manžela,
   • matka cizinka předkládá k výše uvedeným dokladům ještě aktuální potvrzení o svém osobním stavu vydané příslušnými úřady jejího domovského státu,
   • případně protokol o určení otcovství k nenarozenému dítěti,
   • případně pokud se dítě narodilo z umělého oplodnění písemný souhlas muže, který dal k umělému oplodnění souhlas, potvrzený poskytovatelem zdravotních služeb a souhlasné prohlášení rodičů o jménu, případně jménech a příjmení dítěte.

  K vystavení rodného listu dítěte narozeného mimo zdravotnické zařízení, kdy nebyly matce ani následně poskytnuty zdravotní služby, budou předloženy mimo výše uvedených dokladů i další doklady potřebné k prokázání skutečnosti, že matkou dítěte je žena, která je porodila.
  Pokud jsou rodiče dítěte cizinci, předloží se vždy za oba rodiče cizince doklady totožnosti (cestovní pas, ID karta, občanský průkaz apod.), povolení k pobytu pro cizince na území ČR, případně osvědčení o přidělení rodného čísla. A to i v případě, že druhý rodič je státním občanem ČR.
  Všechny případně předkládané cizozemské doklady musí být předloženy vždy v originále, nebo v úředně ověřené fotokopii a opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka, nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář.
  To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. „apostila“. Tato ověření nejsou nutná v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, případně jedná-li se o listiny, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie.
  Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka, a to soudním překladatelem stanoveným dle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, v platném znění, nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář.

 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Při osobní návštěvě je potřeba (pokud matka neměla níže uvedené doklady u sebe v porodnici) k vystavení rodného listu předložit:
  • souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte, které matka podepisuje v porodnici. Otec podepisuje prohlášení o jménu dítěte při převzetí rodného listu na matrice (pokud se nemůže otec osobně dostavit, je třeba doručit písemnou formu souhlasu otce se jménem dítěte na matriční úřad),
  • u dětí narozených za trvání manželství – oddací list rodičů,
  • u dětí narozených mimo manželství:
   • svobodné matce – rodný list,
   • rozvedené matce – rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
   • ovdovělé matce – rodný list, úmrtní list manžela,
   • matka cizinka předkládá k výše uvedeným dokladům ještě aktuální potvrzení o svém osobním stavu vydané příslušnými úřady jejího domovského státu,
   • případně protokol o určení otcovství k nenarozenému dítěti,
   • případně pokud se dítě narodilo z umělého oplodnění písemný souhlas muže, který dal k umělému oplodnění souhlas, potvrzený poskytovatelem zdravotních služeb a souhlasné prohlášení rodičů o jménu, případně jménech a příjmení dítěte.

  K vystavení rodného listu dítěte narozeného mimo zdravotnické zařízení, kdy nebyly matce ani následně poskytnuty zdravotní služby, budou předloženy mimo výše uvedených dokladů i další doklady potřebné k prokázání skutečnosti, že matkou dítěte je žena, která je porodila.
  Pokud jsou rodiče dítěte cizinci, předloží se vždy za oba rodiče cizince doklady totožnosti (cestovní pas, ID karta, občanský průkaz apod.), povolení k pobytu pro cizince na území ČR, případně osvědčení o přidělení rodného čísla. A to i v případě, že druhý rodič je státním občanem ČR.
  Všechny případně předkládané cizozemské doklady musí být předloženy vždy v originále, nebo v úředně ověřené fotokopii a opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka, nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář.
  To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. „apostila“. Tato ověření nejsou nutná v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, případně jedná-li se o listiny, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie.
  Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka, a to soudním překladatelem stanoveným dle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, v platném znění, nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář.

 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Podáním prostřednictvím zpřístupněné datové schránky do datové schránky příslušného matričního úřadu, do jehož působnosti spadá místo, kde se fyzická osoba narodila. Případně podáním s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
  O vystavení prvopisu rodného listu dítěte, které se narodilo na území městských částí Brno-střed, Bohunice, Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec a Starý Lískovec (porodnice FN Brno, pracoviště Bohunice; FN Brno, pracoviště Obilní trh; porodnice Nemocnice Milosrdných bratří) lze žádat podáním prostřednictví zpřístupněné datové schránky do datové schránky ID: qykbwe7. Podáním s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na elektronické adrese: podatelna.stred@brno.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobní návštěvou příslušného matričního úřadu, do jehož působnosti spadá místo, kde se fyzická osoba narodila.
  Prvopis rodného listu dítěte, které se narodilo na území městských částí Brno-střed, Bohunice, Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec a Starý Lískovec (porodnice FN Brno, pracoviště Bohunice; FN Brno, pracoviště Obilní trh, porodnice Nemocnice Milosrdných bratří) vyřídit na Matričním úřadu ÚMČ Brno-střed, Nádražní 4, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin.
  Rodný list dítěte narozeného ve zdravotnickém zařízení je obvykle připraven k vyzvednutí 10. den po narození dítěte. O možnosti vyřídit rodný list v dřívějším termínu se informujte přímo u matričního úřadu.
  Žádost (včetně případných příloh) lze zaslat v písemné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo podat osobně u příslušného matričního úřadu.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o neprovedení zápisu narození nebo zamítnutí vydání matričního dokladu – rodného listu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovské nám. 3, Brno, a to prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno. 
 14. Časté dotazy
  Co potřebuji k vyzvednutí rodného listu?
  Podrobné informace k vyzvednutí rodného listu jsou ke stažení na webových stránkách městské části.
  Jaké jsou podmínky nabytí státního občanství České republiky?
  Podrobné informace jsou ke stažení na webových stránkách městské části.
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Matriční agenda.
 18. Klíčová slova
  Narození, porod, rodný list, matriční doklad.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  14. 6. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Po provedení zápisu narození do matriční knihy je informace o narození fyzické osoby zapsána do agendového informačního systému evidence obyvatel, případně oznámena do agendového informačního systému cizinců.

Důležité odkazy