Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

 1. Název úkonu
  Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, v případě kdy nejsou rodiče dítěte manželé a matka dítěte není vdaná, resp. narodilo-li se dítě po uplynutí třístého dne od zániku manželství matky.
 3. Charakteristika úkonu
  Osobní souhlasné prohlášení rodičů o otcovství před matričním úřadem.
 4. Výsledek úkonu
  Zápis o určení otcovství k narozenému, případně nenarozenému dítěti, je-li již počato.
 5. Kdy věc řešit
  Při osobním požadavku/potřebě rodičů na zápis otce do rodného listu dítěte.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Při osobní návštěvě rodiče předkládají doklad totožnosti a dále písemnou žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, která je ke stažení na webových stránkách městské části (lze vyplnit přímo na místě), nebo individuální žádost, která musí obsahovat údaje o rodičích: jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště, a u již narozeného dítěte jméno, popřípadě jména a příjmení, datum a místo narození dítěte. Žádost podávají oba rodiče osobně u matričního úřadu.
  K žádosti o určení otcovství k nenarozenému dítěti rodiče předloží dále tyto doklady:
  • rodné listy,
  • matka – těhotenský průkaz,
  • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
  • ovdovělá matka – úmrtní list manžela,
  • rodné listy již narozených společných děti.
  K žádosti o určení otcovství k narozenému dítěti rodiče předloží dále tyto doklady:
  • rodný list dítěte (pokud byl již vystaven),
  • rodné listy,
  • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
  • ovdovělá matka – úmrtní list manžela,
  • rodné listy již narozených společných děti.
  Při určování otcovství cizími státními občany:
  matka cizinka předkládá k výše uvedeným dokladům ještě aktuální potvrzení o svém osobním stavu vydané příslušnými úřady jejího domovského státu. Předložené cizozemské doklady musí být předloženy vždy v originále, případně v úředně ověřené fotokopii a opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka, nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář.
  To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých  států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. „apostila“. Tato ověření nejsou  nutná v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných případně, jedná-li se o listiny, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie.
  Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka, a to soudním překladatelem stanoveným dle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, v platném znění,  nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář.
  Pokud některý z rodičů neovládá český jazyk, je nezbytné, aby byl při úředním úkonu, souhlasné prohlášení o určení otcovství, přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si rodiče zajišťují na vlastní náklady. Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž předloží prohlášení, nemusí být úřední úkon tlumočen.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobní návštěvou kteréhokoli matričního úřadu. Prohlášení o určení otcovství lze učinit na Matričním úřadu ÚMČ Brno-střed, Nádražní 4, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  ----------
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o zamítnutí sepsání zápisu o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovské nám. 3, Brno, a to prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.
 14. Časté dotazy
  Co potřebuji k vyzvednutí rodného listu?
  Podrobné informace k vyzvednutí rodného listu jsou ke stažení na webových stránkách městské části.
  Jaké jsou podmínky nabytí státního občanství České republiky?
  Podrobné informace jsou ke stažení na webových stránkách městské části.
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 18. Klíčová slova
  Dítě, rodič, rodičovství, otec, otcovství, určení otcovství, jméno, příjmení.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  14. 6. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  V případě určení otcovství k narozenému dítěti je po provedení zápisu údajů o otci do matriční knihy příslušným matričním úřadem údaj o otci zapsán do agendového informačního systému evidence obyvatel. 

Důležité odkazy