Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Narození – určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  NAR_02
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Narození – určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 4. Základní informace k životní situaci
  Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti před matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Rodiče dítěte
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Písemnou žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podávají oba rodiče osobně u matričního úřadu. Matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, toto pak podepisují oba rodiče.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Osobní návštěvou na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na kterémkoli matričním úřadě pověřeném vedením matriky narození.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Osobní návštěvou na Odboru matrika ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, severní budova, přízemí, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00–17:00 hodin.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K žádosti rodiče předloží tyto doklady:
  určení otcovství k nenarozenému dítěti:
  • doklady totožnosti
  • rodné listy
  • matka – těhotenský průkaz
  • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • ovdovělá matka – úmrtní list manžela

  určení otcovství k narozenému dítěti:
  • rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)
  • doklady totožnosti
  • rodné listy
  • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • ovdovělá matka – úmrtní list manžela


  Při určování otcovství cizími státními občany matka cizinka předkládá k výše uvedeným dokladům ještě aktuální potvrzení o svém osobním stavu vydané příslušnými úřady jejího domovského státu. Předložené cizozemské doklady musí být předloženy vždy v originále, případně v úředně ověřené fotokopii a opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka.
  To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých  států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. apostilou. Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných.

  Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka, a to soudním tlumočníkem jmenovaným dekretem příslušného soudu dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou doklady přeloženy do českého jazyka v cizině, je nutné ověření našeho zastupitelského úřadu v té zemi, kde bude překlad pořízen.

  Je nezbytné, aby při úředním úkonu, souhlasné prohlášení o určení otcovství byl přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si rodiče zajišťují na vlastní náklady. Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž předloží prohlášení, nemusí být úřední úkon tlumočen.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář žádosti o určení otcovství získáte na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Žádost o určení otcovství
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Pokud se rodiče dostaví současně a předloží všechny stanovené doklady, je sepsáno souhlasné prohlášení rodičů bezodkladně.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  K získání přehledu o odbavování klientů a rezervování termínu k odbavení můžete použít automatický On-line rezervační systém.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  Pokud se dítě narodí do uplynutí třístého dne po zániku manželství (od rozvodu manželství, úmrtí manžela anebo poté co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného), určení otcovství provést nelze a do knihy narození se jako otec dítěte zapíše bývalý manžel matky, pokud před narozením matka neuzavřela manželství nové.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  ----------
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Narození – vystavení rodného listu (prvopis)
  Vydávání matričních dokladů – duplikáty
  Jméno a příjmení – ženské příjmení
  Jméno a příjmení – prohlášení o volbě druhého jména
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor matrika, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  U dětí nenarozených nebo narozených po 1. 1. 2008:
  Dagmar Lišková, matrikářka, tel.: +420 542 526 231 (porodnice Polní)
  Monika Šmerdová, matrikářka, tel.: +420 542 526 249 (porodnice Polní)
  Lenka Hynštová, matrikářka, tel.: +420 542 526 241 (porodnice Bohunice)
  Dita Lišková, matrikářka, tel.: +420 542 526 232 (porodnice Bohunice)
  Vendula Rozmanová, matrikářka, tel.: +420 542 526 248 (porodnice Obilní trh)
  Sylvie Urbánková, matrikářka, tel.: +420 542 526 247 (porodnice Obilní trh)

  U dětí narozených do 31. 12. 2008:
  Pavla Laštovková, matrikářka, tel.: +420 542 526 236
  Naďa Klusáková, matrikářka, tel.: +420 542 526 235
  Ivana Nejezchlebová, matrikářka, tel.: +420 542 526 234
  Romana Plšková, matrikářka, tel.: +420 542 526 233
  Eva Šimoníková, matrikářka, tel.: +420 542 526 243
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 10. 2007
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 4. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace