Registrované partnerství – uzavření partnerství

 1. Název úkonu
  Registrované partnerství – uzavření partnerství
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Požadavek partnerů na vstup do partnerství.
 3. Charakteristika úkonu
  Uzavření partnerství – svazku dvou osob stejného pohlaví, kdy alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství musí být státním občanem České republiky.
 4. Výsledek úkonu
  Přijetí prohlášení o vstupu do partnerství – vznik partnerství.
  Matriční doklad – doklad o partnerství, kterým se prokazuje vznik partnerství.
  Matriční doklad je vydáván na předepsaném tiskopise, obsahuje údaje zapsané v matriční knize a je opatřen zvláštními zajišťovacími prvky proti jeho padělání a pozměnění.
 5. Kdy věc řešit
  Osoby vstupující do partnerství si při osobní návštěvě rezervují na Matričním úřadu ÚMČ Brno-střed termín vstupu do partnerství. Rezervace termínů pro vstup do partnerství je možná s pětiměsíčním časovým předstihem. Tedy např. od prvního úředního dne v měsíci květnu lze rezervovat termíny svatebních obřadů nejdéle až na celý měsíc říjen. Do dohodnutého data pak osoby vstupující do partnerství, případně jedna z nich, předloží při osobní návštěvě na Matričním úřadu ÚMČ Brno-střed vyplněný a oběma osobami vstupujícími do partnerství podepsaný „Dotazník k registrovanému partnerství“ a doloží originály všech potřebných dokladů.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Při osobní návštěvě obě osoby vstupující do partnerství předkládají (případně jedna z osob za oba dva/obě dvě) vyplněný a oběma osobami podepsaný „Dotazník k registrovanému partnerství“, který je ke stažení na webových stránkách městské části a dále:
  • doklad totožnosti,
  • rodný list,
  • doklad o státním občanství (lze nahradit občanským průkazem, cestovním dokladem),
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit občanským průkazem),
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit občanským průkazem),
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela (pokud osoba, která chce vstoupit do patnerství žila v manželství),
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (pokud osoba, která chce vstoupit do patnerství žila v partnerství).
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobní návštěvou příslušného matričního úřadu, do jehož působnosti spadá místo, kde si osoby vstupující do partnerství přejí partnerství uzavřít.
  Pokud osoby vstupující do partnerství plánují uzavřít partnerství na území městské části Brno-střed, Bohunice, Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec a Starý Lískovec pak návštěvou na Matričním úřadu ÚMČ Brno-střed, Nádražní 4, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  ----------
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma:
  • správního poplatku za vstup do partnerství osob, z nichž ani jedna nemá trvalý pobyt na území ČR, který činí 5 000 Kč,
  • správního poplatku za vstup do partnerství osob, z nichž pouze jedna má trvalý pobyt na území ČR, který činí 3 000 Kč,
  • správního poplatku za povolení vstoupit do registrovaného partnerství mimo stanovenou dobu nebo určené místo činí 3 000 Kč.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  Další informace naleznete v Pokynech pro uzavírání registrovaného partnerství cizích státních příslušníku s občany ČR a Informacích ke vstupu do registrovaného partnerství.
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Matriční agenda.
 18. Klíčová slova
  Registrované partnerství, vznik partnerství, partner, partnerka, doklad o partnerství, matriční doklad.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  22. 7. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Po provedení zápisu partnerství do matriční knihy jsou informace o vzniku partnerství zapsány do agendového informačního systému evidence obyvatel, případně oznámeny do agendového informačního systému cizinců.

Důležité odkazy