Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Manželství a registrované partnerství - vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vydání Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  SNA_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Manželství a registrované partnerství - vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a Vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství
 4. Základní informace k životní situaci
  Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, případně ke vstupu do registrovaného partnerství, je dokladem o způsobilosti uzavření manželství nebo vzniku partnerství podle českého práva a český státní občan jej předkládá při uzavření manželství v zahraničí.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, případně zmocněnec těchto osob, na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Snoubenec-žadatel předloží při osobní návštěvě na odboru matrika vyplněnou žádost a doloží originály všech potřebných dokladů. V dohodnutý termín si pak vyzvedne „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Osobní návštěvou na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na příslušném matričním úřadu podle místa trvalého pobytu žadatele, případně posledního trvalého pobytu žadatele na území České republiky.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Osobní návštěvou na Odboru matrika ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, severní budova, přízemí, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00–17:00 hodin.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K vyplněné žádosti o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatel předloží:
  • občanský průkaz nebo cestovní pas
  • rodný list
  • výpis z evidence obyvatel o místu trvalém pobytu (lze nahradit občanským průkazem)
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit občanským průkazem)
  • úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera
  • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předloženého matričního dokladu
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“ získáte na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině činí 500 Kč v hotovosti, který je splatný před vydáním dokladu.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty nejsou stanoveny.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  K získání přehledu o odbavování klientů a rezervování termínu k odbavení můžete použít automatický On-Line rezervační systém.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství i Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství má platnost 6 měsíců ode dne jeho vydání.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  www.portal.gov.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Manželství – vydání Osvědčení k církevnímu sňatku
  Manželství – uzavření manželství
  Registrované partnerství – vznik partnerství
  Jméno a příjmení – ženské příjmení
  Vydávání matričních dokladů – duplikáty
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor matrika, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Daniela Uherová, matrikářka, tel.: +420 542 526 238
  Bc. Ivana Rozehnalová, matrikářka, tel.: +420 542 526 237
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 10. 2007
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 4. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------