Manželství a registrované partnerství – vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vydání Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství

 1. Název úkonu
  Manželství a registrované partnerství – vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a Vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Při požadavku orgánů cizího státu na předložení Vysvědčení o právní způsobilosti k u zavření manželství snoubenci v cizině. Při požadavku orgánů cizího státu na předložení Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství osobami vstupujícími do partnerství v cizině.
 3. Charakteristika úkonu
  Vystavení a vydání dokladu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství případně Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství.
 4. Výsledek úkonu
  Doklad – Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  Doklad – Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství
  Oba doklady jsou vydávány na předepsaném tiskopise, po předložení dokladů k vydání vysvědčení a po ověření splnění podmínek k uzavření manželství, resp. ke vstupu do partnerství jsou opatřeny zvláštními zajišťovacími prvky proti jejich padělání a pozměnění a platí 6 měsíců ode dne jejich vydání.
 5. Kdy věc řešit
  Při nutnosti předložit doklad Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, resp. doklad Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství před orgány cizího státu, při uzavírání manželství, resp. vstupu do partnerství v cizině.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Písemnou žádost podává žadatel na tiskopise, který je ke stažení na webových stránkách městské části, nebo formou individuální žádosti, která musí obsahovat údaje o žadateli: jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě rodné příjmení; datum a místo narození; rodné číslo; státní občanství; adresu trvalého pobytu, případně adresu pro doručování.
  Přílohou žádosti pak budou doklady žadatele:
  • rodný list,
  • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu (lze nahradit občanským průkazem),
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit občanským průkazem),
  • úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera,
  • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předloženého matričního dokladu,
  • plná moc s úředně ověřeným podpisem vyřizuje-li žádost zmocněnec.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Při osobní návštěvě žadatel předkládá doklad totožnosti a dále písemnou žádost na tiskopise, který je ke stažení na webových stránkách městské části (lze vyplnit přímo na místě), nebo individuální žádost, která musí obsahovat údaje o žadateli: jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě rodné příjmení; datum a místo narození; rodné číslo; státní občanství; adresu trvalého pobytu; případně adresu pro doručování.
  Přílohou žádosti pak budou doklady žadatele:
  • rodný list,
  • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu (lze nahradit občanským průkazem),
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit občanským průkazem),
  • úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera,
  • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předloženého matričního dokladu,
  • plná moc s úředně ověřeným podpisem vyřizuje-li žádost zmocněnec.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Podáním prostřednictvím zpřístupněné datové schránky do datové schránky příslušného matričního úřadu, do jehož působnosti spadá obec, ve které má fyzická osoba, o jejíž doklad se žádá, trvalé bydliště. Případně podáním s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
  Pokud se jedná o fyzickou osobu s trvalým pobytem na území městských částí Brno-střed, Bohunice, Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec a Starý Lískovec podáním prostřednictví zpřístupněné datové schránky do datové schránky úřadu ID: qykbwe7. Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na e-mailové adrese: podatelna.stred@brno.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobní návštěvou příslušného matričního úřadu, dle místa trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž doklad se žádá.
  Pokud se jedná o fyzickou osobu s trvalým pobytem na území městských částí Brno-střed, Bohunice, Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec a Starý Lískovec pak se žádost podává na Matričním úřadu ÚMČ Brno-střed, Nádražní 4, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin.
  Žádost včetně příloh lze zaslat v písemné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo podat osobně u příslušného matričního úřadu.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  500 Kč
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  500 Kč, plus poplatek přepravní společnosti, je-li žádost zaslána prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovské nám. 3, Brno, a to prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  ----------
 17. Oblast
  Matriční agenda.
 18. Klíčová slova
  Manželství, sňatek, registrované partnerství, snoubenec, partner, partnerka, cizina, doklad, vysvědčení.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  21. 7. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy