Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Manželství – uzavření manželství

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  SNA_03
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Manželství - uzavření manželství
 4. Základní informace k životní situaci
  Uzavření manželství občanskou formou před matričním úřadem.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Snoubenci
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Snoubenci si při osobní návštěvě rezervují na Odboru matrika ÚMČ Brno-střed termín sňatku. Rezervace termínů sňatků pro svatební obřady v obřadní síni Nové radnice i pro svatební obřady konané mimo stanovenou obřadní místnost na území matričního obvodu je možná s pětiměsíčním časovým předstihem. Tedy např. od prvního úředního dne v měsíci květnu lze rezervovat termíny svatebních obřadů nejdéle až na celý měsíc říjen. Do dohodnutého data pak snoubenci, případně jeden ze snoubenců, předloží při osobní návštěvě na Odboru matrika vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ a doloží originály všech potřebných dokladů. Po uzavření manželství je matričním úřadem vystaven oddací list, který si mohou snoubenci vyzvednout 10 dní po sňatku, kdy jim jsou též vráceny ostatní doklady.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Osobní návštěvou na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na příslušném matričním úřadu podle místa uzavření manželství.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Osobní návštěvou na Odboru matrika ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, severní budova, přízemí, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00–17:00 hodin.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K vyplněnému a oběma snoubenci podepsanému „Dotazníku k uzavření manželství“ snoubenci, případně jeden ze snoubenců předloží:
  • doklad totožnosti
  • rodný list
  • doklad o státním občanství (lze nahradit občanským průkazem, cestovním dokladem)
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit občanským průkazem)
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit občanským průkazem)
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
  • úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý)
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který žil v partnerství)
  • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
  • případně rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  • správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž ani jeden nemá trvalý pobyt na území ČR činí 3 000 Kč.
  • správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR činí 2 000 Kč.
  • správní poplatek za uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo obřadní síň činí 1 000 Kč.

  Všechny výše uvedené správní poplatky se hradí v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-střed, po vystavení předpisu příjmů na odboru matrika.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty nejsou stanoveny
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  K získání přehledu o odbavování klientů a rezervování termínu k odbavení můžete použít automatický On-line rezervační systém.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  Pokyny pro uzavírání manželství cizích státních příslušníků s občany ČR získáte na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Pokyny pro uzavírání manželství cizích státních příslušníků s občany ČR
  Pokyny pro uzavírání manželství cizích státních příslušníků s občany ČR

  Bližší informace k uzavírání manželství v obřadní síni Nové radnice získáte na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Informace k uzavíraní manželství v obřadní síni Nové radnice
  Informace k uzavíraní manželství v obřadní síni Nové radnice
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  www.portal.gov.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Manželství - vydání Osvědčení k církevnímu sňatku
  Manželství - vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  Jméno a příjmení - ženské příjmení
  Vydávání matričních dokladů - duplikáty
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor matrika, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Daniela Uherová, matrikářka, tel.: +420 542 526 238
  Bc. Ivana Rozehnalová, matrikářka, tel.: +420 542 526 237
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 10. 2007
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 4. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------