Manželství – uzavření manželství

 1. Název úkonu
  Manželství – uzavření manželství
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Požadavek snoubenců na uzavření manželství občanskou formou před matričním úřadem.
 3. Charakteristika úkonu
  Uzavření manželství – občanský sňatek.
 4. Výsledek úkonu
  Provedení sňatečného obřadu – uzavření manželství.
  Matriční doklad – oddací list, kterým se prokazuje uzavření manželství.
  Matriční doklad je vydáván na předepsaném tiskopise, obsahuje údaje zapsané v matriční knize a je opatřen zvláštními zajišťovacími prvky proti jeho padělání a pozměnění.
 5. Kdy věc řešit
  Snoubenci si při osobní návštěvě rezervují na Matričním úřadu ÚMČ Brno-střed termín sňatku. Rezervace termínů sňatků pro svatební obřady v obřadní síni Nové radnice i pro svatební obřady konané mimo stanovenou obřadní místnost na území matričního obvodu je možná s pětiměsíčním časovým předstihem. Tedy např. od prvního úředního dne v měsíci květnu lze rezervovat termíny svatebních obřadů nejdéle až na celý měsíc říjen. Do dohodnutého data pak snoubenci, případně jeden ze snoubenců, předloží při osobní návštěvě na Matričním úřadu ÚMČ Brno-střed vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ a doloží originály všech potřebných dokladů. Po uzavření manželství je matričním úřadem vystaven oddací list, který si mohou snoubenci vyzvednout 10 dní po sňatku, kdy jim jsou též případně vráceny ostatní doklady.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Při osobní návštěvě oba snoubenci předkládají (případně jeden snoubenec za oba dva) vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“, který je ke stažení na webových stránkách městské části, případně k vyzvednutí na Matričním úřadu ÚMČ Brno-střed, a dále:
  • doklad totožnosti,
  • rodný list,
  • doklad o státním občanství (lze nahradit občanským průkazem, cestovním dokladem),
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit občanským průkazem),
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit občanským průkazem),
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený),
  • úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý),
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který žil v partnerství),
  • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají),
  • případně rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám),
  • žádost o povolení uzavřít manželství mimo stanovenou obřadní místnost (pokud mají snoubenci tento požadavek).
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobní návštěvou příslušného matričního úřadu, do jehož působnosti spadá místo, kde si snoubenci přejí uzavřít manželství.
  Pokud snoubenci plánují uzavřít manželství v obřadní síni Nové radnice případně mimo obřadní místnost na území městských částí Brno-střed, Bohunice, Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec a Starý Lískovec pak osobní návštěvou na Matričním úřadu ÚMČ Brno-střed, Nádražní 4, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  ----------
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma:
  • správního poplatku za provedení uzavření manželství mimo určené místo a dobu v jeho správním obvodu, který činí 3 000 Kč,
  • správního poplatku za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž ani jeden nemá trvalý pobyt na území ČR, který činí 5 000 Kč,
  • správního poplatku za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR, který činí 3 000 Kč,
  • správního poplatku za uzavření manželství v přítomnosti matrikáře před starostou, místostarostou, nebo pověřeným členem zastupitelstva městské části, která není matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této městské části, který činí 1 000 Kč.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  Další informace naleznete v Pokynech pro uzavření manželství cizích státních příslušníků s občany ČR a Informacích k uzavření manželství v obřadní síni Nové radnice.
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Matriční agenda
 18. Klíčová slova
  Manželství, sňatek, předoddavkové řízení, snoubenci, oddací list, matriční doklad.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  22. 7. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Po provedení zápisu manželství do matriční knihy jsou informace o uzavření manželství zapsány do agendového informačního systému evidence obyvatel, případně oznámeny do agendového informačního systému cizinců.

Důležité odkazy