Manželství – vydání „Osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření manželství“

 1. Název úkonu
  Manželství – vydání „Osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření manželství“
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Požadavek snoubenců na uzavření manželství církevní formou před orgánem církve nebo náboženskou společností.
 3. Charakteristika úkonu
  Vystavení a vydání dokladu Osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření manželství.
 4. Výsledek úkonu
  Osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření manželství.
 5. Kdy věc řešit
  Při požadavku snoubenců uzavřít manželství církevní formou. Od vydání osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než 6 měsíců.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Při osobní návštěvě oba snoubenci předkládají (případně jeden snoubenec za oba dva) vyplněnou a oběma snoubenci podepsanou „Žádost o vydání osvědčení“ a vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“. Oba formuláře jsou ke stažení na webových stránkách městské části, případně k vyzvednutí na Matričním úřadu ÚMČ Brno-střed. K oběma formulářům se dále předkládá:
  • doklad totožnosti,
  • rodný list,
  • doklad o státním občanství (lze nahradit občanským průkazem, cestovním dokladem),
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit občanským průkazem),
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit občanským průkazem),
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený),
  • úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý),
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který žil v partnerství),
  • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají),
  • případně rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám),
  • protokol o uzavření manželství (ve formátu A3).
  Žádají-li snoubenci o vydání osvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jejich podpisy na plné moci úředně ověřeny.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobní návštěvou příslušného matričního úřadu, do jehož působnosti spadá místo, kde si snoubenci přejí uzavřít manželství.
  Pokud snoubenci plánují uzavřít manželství na území městských částí Brno-střed, Bohunice, Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec a Starý Lískovec pak osobní návštěvou na Matričním úřadu ÚMČ Brno-střed, Nádražní 4, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  ----------
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Správní poplatek za vydání osvědčení k cirkevnímu sňatku 500 Kč.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovské nám. 3, Brno, a to prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.
 14. Časté dotazy
  Další infomace naleznete v Pokynech pro uzavírání manželství cizích státních příslušníků s občany v ČR
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Matriční agenda
 18. Klíčová slova
  Manželství, sňatek, církevní, snoubenci, osvědčení.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  22. 7. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy