Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Manželství – vydání „Osvědčení k církevnímu sňatku“

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  SNA_02
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Manželství - vydání „Osvědčení k církevnímu sňatku“
 4. Základní informace k životní situaci
  Uzavření manželství formou církevního sňatku před příslušným orgánem církve.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Snoubenci, případně zmocněnec těchto osob, na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy obou snoubenců.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Snoubenci, případně jeden ze snoubenců, předloží při osobní návštěvě na Odboru matrika vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ a písemnou žádost o vydání „Osvědčení k uzavření církevního sňatku“ a doloží originály všech potřebných dokladů. V dohodnutý termín si pak vyzvednou „Osvědčení“, zároveň je snoubencům vrácen i „Dotazník k uzavření manželství“, případně další doklady.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Osobní návštěvou na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na příslušném matričním úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Osobní návštěvou na Odboru matrika ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, severní budova, přízemí, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00–17:00 hodin.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Spolu s vyplněnou a oběma snoubenci podepsanou žádostí o vydání osvědčení snoubenci (případně jeden ze snoubenců) předloží:
  • doklad totožnosti
  • rodný list
  • doklad o státním občanství (lze nahradit občanským průkazem, cestovním dokladem)
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit občanským průkazem)
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit občanským průkazem)
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
  • úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý)
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který žil v partnerství)
  • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
  • případně rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „Dotazník k uzavření manželství“ získáte na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Dotazník k uzavření manželství
  Formulář „Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku“ získáte na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Poplatky nejsou stanoveny
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty nejsou stanoveny
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  K získání přehledu o odbavování klientů a rezervování termínu k odbavení můžete použít automatický On-Line rezervační systém.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  „Osvědčení k církevnímu sňatku“ má platnost 6 měsíců od data vydání a je podmínkou uzavření církevního manželství.

  Pokyny pro uzavírání manželství cizích státních příslušníků s občany ČR získáte na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  www.portal.gov.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Manželství - uzavření manželství
  Manželství - vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  Jméno a příjmení - ženské příjmení
  Vydávání matričních dokladů - duplikáty
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor matrika, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Daniela Uherová, matrikářka, tel.: +420 542 526 238
  Bc. Ivana Rozehnalová, matrikářka, tel.: +420 542 526 237
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 10. 2007
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 4. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------