Příjmení po rozvodu manželství

 1. Název úkonu
  Příjmení po rozvodu manželství
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství ve lhůtě do šesti měsíců po rozvodu manželství.
 3. Charakteristika úkonu
  Přijetí oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství.
 4. Výsledek úkonu
  Potvrzení o oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství.
 5. Kdy věc řešit
  Při osobním požadavku/potřebě na změnu příjmení fyzické osoby po rozvodu manželství.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Při osobní návštěvě oznamovatel předkládá doklad totožnosti a dále písemné oznámení na tiskopise, který je ke stažení na webových stránkách městské části (lze vyplnit přímo na místě), nebo individuální oznámení, které musí obsahovat údaje o oznamovateli: jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, adresu trvalého pobytu, případně adresu pro doručování, a dále datum a místo uzavření manželství, údaje o rozvodu manželství včetně údaje o právní moci rozhodnutí, přijímané příjmení.
  Přílohou žádosti pak bude:
  • rozsudek o rozvodu manželství s údajem o právní moci,
  • oddací list.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobní návštěvou kteréhokoli matričního úřadu. Oznámení lze učinit na Matričním úřadu ÚMČ Brno-střed, Nádražní 4, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  ----------
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o zamítnutí oznámení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovské nám. 3, Brno, a to prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Matriční agenda.
 18. Klíčová slova
  Příjmení, rozvod manželství, změna příjmení.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  21. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy