Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Změna jména a příjmení

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  ZJP_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Změna jména a příjmení
 4. Základní informace k životní situaci
  Jméno, případně jména nebo příjmení lze fyzické osobě změnit pouze na základě její žádosti nebo žádosti jejích zákonných zástupců.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  O povolení změny může požádat občan ČR, případně zákonný zástupce nezletilého občana ČR nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žadatel podá písemnou žádost na matričním úřadu podle místa trvalého pobytu a přiloží k ní zákonem stanovené doklady. Pokud příslušný matriční úřad žádosti vyhoví, vydá rozhodnutí o povolení změny jména/příjmení. Po nabytí právní moci rozhodnutí, je toto předáno k zápisu matričnímu úřadu, který vede příslušnou matriční knihu. Ten na základě pravomocného rozhodnutí provede zápis do matriční knihy a vystaví nový matriční doklad (rodný, případně oddací list).
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Osobní návštěvou na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed, případně zasláním písemné žádosti o povolení změny jména/příjmení.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Žádost o povolení změny jména/příjmení podá žadatel písemně na příslušném matričním úřadu podle místa svého trvalého pobytu, u nezletilých dětí podle místa trvalého pobytu dítěte. Matriční úřad ÚMČ Brno-střed je matričním obvodem pro území městských částí Brno-střed, Brno-Kohoutovice, Brno-Bohunice, Brno-Starý Lískovec, Brno-Nový Lískovec, Brno-Bosonohy.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Na Odboru matrika ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, severní budova, přízemí, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00–17:00 hodin.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žadatel k písemné, odůvodněné žádosti předloží:
  • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu)
  • rodný, případně oddací list žadatele, popřípadě doklad o uzavření partnerství
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (rozvedený žadatel)
  • úmrtní list (ovdovělý žadatel)
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list partnera (žadatel jehož partnerství zaniklo)
  • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (lze nahradit občanským průkazem, případně průkazem o povolení k pobytu)
  • doklad o státním občanství (občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, listina o udělení nebo nabytí státního občanství ČR)
  • písemný souhlas druhého manžela se změnou příjmení (pokud manželství trvá)

  K žádosti o změnu jména/příjmení nezletilého dítěte žadatel k písemné odůvodněné žádosti předloží:
  • doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu)
  • rodný list dítěte
  • doklad o stáním občanství dítěte (platný cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, občanský průkaz)
  • potvrzení o trvalém pobytu dítěte na území ČR (lze nahradit občanským průkazem dítěte)
  • písemný souhlas druhého rodiče se změnou jména/příjmení s úředně ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
  • písemný souhlas dítěte staršího 15 let se změnou jména/příjmení
  • další doklady dle individualit žádosti
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře žádostí o povolení změny jména/příjmení získáte na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Žádost o povolení změny jména - příjmení - zletilý
  Žádost o povolení změny jména - příjmení - nezletilé dítě
  Žádost o povolení změny jména - příjmení - nezletilé dítě
  Souhlas manželky se změnou příjmení druhého manžela
  Souhlas manželky se změnou příjmení druhého manžela
  Souhlas druhého z rodičů se změnou jména - příjmení nezletilého dítěte
  Souhlas druhého z rodičů se změnou jména - příjmení nezletilého dítěte
  Souhlas nezletilého dítěte staršího 15 let se změnou jména - příjmení
  Souhlas nezletilého dítěte staršího 15 let se změnou jména - příjmení
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek za vydání povolení změny jména nebo příjmení činí 1 000 Kč.
  Správní poplatek za změnu příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na příjmení dřívější činí 100 Kč.
  Výše uvedené správní poplatky se hradí v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-střed po vystavení předpisu příjmů na Odboru matrika, nebo lze správní poplatek uhradit poštovní poukázkou.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna.stred@brno.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.
  K získání přehledu o odbavování klientů a rezervování termínu k odbavení můžete použít automatický On-line rezervační systém.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno a to cestou Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed prostřednictvím podatelny ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  Změnu příjmení lze povolit tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to závažný důvod.
  Změna jména se nepovolí, jde-li o změnu jména:
  • fyzické osoby ženského pohlaví na mužské jméno
  • fyzické osoby mužského pohlaví na ženské jméno
  • na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké
  • na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů

  Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad osvědčující správnost pravopisné podoby vydaný znalcem.
  U nezletilých dětí se změna jména/příjmení nepovolí, jestliže by tato změna byla v rozporu se zájmy a potřebami nezletilého.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  www.portal.gov.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor matrika, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Markéta Tintěrová, matrikářka, tel.: +420 542 526 230
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 10. 2007
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  28. 1. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------