Změna jména a příjmení

 1. Název úkonu
  Změna jména a příjmení
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Povolení změny jména nebo příjmení na žádost.
 3. Charakteristika úkonu
  Správní řízení o žádosti o povolení změny jména nebo příjmení.
 4. Výsledek úkonu
  Pravomocné rozhodnutí o žádosti o změnu jména nebo příjmení.
 5. Kdy věc řešit
  Při osobním požadavku/potřebě na změnu jména nebo příjmení fyzické osoby.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Písemnou žádost podává žadatel na tiskopise, která je ke stažení na webových stránkách městské části, nebo formou individuální žádosti, která musí obsahovat údaje o žadateli: jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, případně adresu pro doručování. Jméno, popřípadě jména nebo příjmení, které si žadatel zvolil, jméno, popřípadě jména, příjmení popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna příjmení i na tyto fyzické osoby, údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte, odůvodnění žádosti.
  Přílohou žádosti pak bude:
  • rodný, popřípadě oddací list žadatele, nebo doklad o uzavřeném partnerství žadatele,
  • rodný list nezletilého dítěte,
  • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
  • jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera,
  • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
  • doklad o státním občanství, jde-li o cizince,
  • souhlas nezletilého dítěte staršího 12 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení,
  • souhlas druhého z manželů mají-li manželé společné příjmení a má se povolená změna příjmení vztahovat i na druhého z nich,
  • k žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte písemný souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
  • další doklady prokazují tvrzení uvedená žadatelem v odůvodnění žádosti,
  • plnou moc s úředně ověřeným podpisem vyřizuje-li žádost zmocněnec,
  • souhlas nezletilého dítěte staršího 12 let, má-li se změna příjmení jeho rodičů za trvání manželství vztahovat i na toto nezletilé dítě.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Při osobní návštěvě žadatel předkládá doklad totožnosti a dále písemnou žádost na tiskopise, který je ke stažení na webových stránkách městské části (lze vyplnit přímo na místě), nebo individuální žádost, která musí obsahovat údaje o žadateli: jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, případně adresu pro doručování. Jméno, popřípadě jména nebo příjmení, které si žadatel zvolil, jméno, popřípadě jména, příjmení popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna příjmení i na tyto fyzické osoby, údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte, odůvodnění žádosti.
  Přílohou žádosti pak bude:
  • rodný, popřípadě oddací list žadatele, nebo doklad o uzavřeném partnerství žadatele,
  • rodný list nezletilého dítěte,
  • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
  • jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera,
  • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
  • doklad o státním občanství, jde-li o cizince,
  • souhlas nezletilého dítěte staršího 12 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení,
  • souhlas druhého z manželů mají-li manželé společné příjmení a má se povolená změna příjmení vztahovat i na druhého z nich,
  • k žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte písemný souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
  • další doklady prokazují tvrzení uvedená žadatelem v odůvodnění žádosti,
  • plnou moc s úředně ověřeným podpisem vyřizuje-li žádost zmocněnec,
  • souhlas nezletilého dítěte staršího 12 let, má-li se změna příjmení jeho rodičů za trvání manželství vztahovat i na toto nezletilé dítě.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Podáním prostřednictvím zpřístupněné datové schránky do datové schránky příslušného matričního úřadu, dle místa trvalého pobytu žadatele, u žádosti o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte u matričního úřadu dle místa trvalého pobytu nezletilého dítěte. Případně podáním s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
  O povolení změny jména nebo příjmení osoby s místem trvalého pobytu na území městských částí Brno-střed, Bohunice, Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec a Starý Lískovec lze žádat podáním prostřednictví zpřístupněné datové schránky do datové schránky ID: qykbwe7. Podáním s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na elektronické adrese podatelna.stred@brno.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobní návštěvou příslušného matričního úřadu, dle místa trvalého pobytu žadatele, u žádosti o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte u matričního úřadu dle místa trvalého pobytu nezletilého dítěte.
  O povolení změny jména nebo příjmení osoby s místem trvalého pobytu na území městských částí Brno-střed, Bohunice, Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec a Starý Lískovec lze vyřídit na Matričním úřadu ÚMČ Brno-střed, Nádražní 4, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin.
  Žádost (včetně případných příloh) lze zaslat v písemné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo podat osobně u příslušného matričního úřadu.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  200 Kč – vydání povolení změny příjmení hanlivého a směšného,
  300 Kč - vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení,
  3 000 Kč – vydání povolení změny příjmení v ostatních případech,
  3 000 Kč - vydání povolení změny jména.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  200 Kč – vydání povolení změny příjmení hanlivého a směšného,
  300 Kč - vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení,
  3 000 Kč – vydání povolení změny příjmení v ostatních případech,
  3 000 Kč - vydání povolení změny jména.
  Plus poplatek přepravní společnosti, je-li žádost zaslána prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovské nám. 3, Brno, a to prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Matriční agenda.
 18. Klíčová slova
  Jméno, příjmení, rodné příjmení.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  19. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy