Jméno a příjmení – prohlášení o volbě druhého jména

 1. Název úkonu
  Jméno a příjmení – prohlášení o volbě druhého jména
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Prohlášení o volbě druhého jména.
 3. Charakteristika úkonu
  Řízení o prohlášení o volbě druhého jména.
 4. Výsledek úkonu
  Rodný list opravňující fyzickou osobu užívat dvě jména.
 5. Kdy věc řešit
  Při osobním požadavku/potřebě na užívání dvou jmen.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Při osobní návštěvě prohlašovatel předkládá doklad totožnosti a dále písemné prohlášení na tiskopise, který je ke stažení na webových stránkách městské části (lze vyplnit přímo na místě), nebo individuální prohlášení, které musí obsahovat údaje o prohlašovateli: jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, případně adresu pro doručování a jméno, které si prohlašovatel zvolil na pozici druhého jména.
  Za nezletilé dítě činí prohlášení jeho zákonní zástupci, pak musí individuální prohlášení obsahovat výše uvedené údaje obou zákonných zástupců, údaje o nezletilém: jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, jméno, které prohlašovatelé zvolili nezletilému na pozici druhého jména a u nezletilého dítěte staršího 12 let musí prohlášení obsahovat i jeho souhlas. Za nezletilého činí prohlášení oba jeho zákonní zástupci.
  Přílohou prohlášení pak bude:
  • rodný list osoby jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká,
  • případně další matriční doklady v nichž zletilý prohlašovatel požaduje opravu svého jména na základě prohlášení (např. oddací list, doklad o partnerství, rodné listy nezletilých dětí),
  • písemný souhlas nezletilého dítěte staršího 12 let pokud se prohlášení vztahuje k jeho osobě.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobní návštěvou příslušného matričního úřadu, dle místa trvalého pobytu nebo místa narození prohlašovatele, u prohlášení o volbě druhého jména pro nezletilé dítě u matričního úřadu dle místa trvalého pobytu nebo místa narození nezletilého dítěte.
  Prohlášení o volbě druhého jména pro osoby s místem trvalého pobytu na území městských částí Brno-střed, Bohunice, Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec a Starý Lískovec, nebo místem narození Brno lze vyřídit na Matričním úřadu ÚMČ Brno-střed, Nádražní 4, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin.
  Prohlášení o volbě druhého jména pro státní občany České republiky narozené v cizině lze vyřídit u zastupitelských úřadů ČR v zahraniční a na zvláštní matrice Matričního úřadu ÚMČ Brno-střed, Nádražní 4, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  ----------
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o zamítnutí přijetí prohlášení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovské nám. 3, Brno, a to prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Matriční agenda
 18. Klíčová slova
  Jméno, dvě jména, prohlášení.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  21. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Po provedení zápisu požadovaného druhého jména do matriční knihy je druhé jméno zapsáno do agendového informačního systému evidence obyvatel.

Důležité odkazy