Jméno a příjmení – ženské příjmení

 1. Název úkonu
  Jméno a příjmení – ženské příjmení
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru nebo jiné podobě, kterou pravidla české mluvnice umožňují.
 3. Charakteristika úkonu
  Řízení o žádosti o zápis příjmení v mužském tvaru nebo jiné podobě, kterou pravidla české mluvnice umožňují.
 4. Výsledek úkonu
  Matriční doklad opravňující ženu užívat příjmení v mužském tvaru nebo jiné podobě, kterou pravidla české mluvnice umožňují.
   
 5. Kdy věc řešit
  Při osobním požadavku/potřebě na užívání příjmení ženy v mužském tvaru nebo jiné podobě, kterou pravidla české mluvnice umožňují.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Písemnou žádost podává žadatelka na tiskopise, který je ke stažení na webových stránkách městské části, nebo formou individuální žádosti, která musí obsahovat údaje o žadatelce: jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatelky, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, případně adresu pro doručování a požadovaný tvar příjmení. Za nezletilé dítě žádají oba rodiče, pak musí individuální žádost obsahovat výše uvedené údaje žadatelů - zákonných zástupců, údaje o nezletilém dítěti: jméno, popř. jména a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu. Dále bude uveden požadovaný tvar příjmení nezletilého dítěte a u nezletilého dítěte staršího 12 let musí žádost obsahovat i jeho souhlas. Za nezletilé dítě žádají oba jeho rodiče.
  Přílohou žádosti pak bude:
  • rodný list, oddací list případně doklad o partnerství osoby jíž se žádost týká,
  • případně další matriční doklady v nichž zletilá žadatelka požaduje opravu svého příjmení na základě žádosti (např. rodné listy dětí),
  • souhlas nezletilého dítěte staršího 12 let, jde-li o změnu jejího příjmení.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Při osobní návštěvě předkládá žadatelka (v případě žádosti o užívání příjmení v jiném tvaru pro nezletilé dítě rodiče) doklad totožnosti a dále písemnou žádost na tiskopise, který je ke stažení na webových stránkách městské části (lze vyplnit přímo na místě), nebo individuální žádost, která musí obsahovat údaje o žadatelce: jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatelky, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, případně adresu pro doručování a požadovaný tvar příjmení. Za nezletilé dítě žádají oba rodiče, pak musí individuální žádost obsahovat výše uvedené údaje žadatelů - zákonných zástupců, údaje o nezletilém dítěti: jméno, popř. jména a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu. Dále bude uveden požadovaný tvar příjmení nezletilého dítěte a u nezletilého dítěte staršího 12 let musí žádost obsahovat i jeho souhlas. Za nezletilé dítě žádají oba jeho rodiče.
  Přílohou žádosti pak bude:
  • rodný list, oddací list případně doklad o partnerství osoby jíž se žádost týká,
  • případně další matriční doklady v nichž zletilá žadatelka požaduje opravu svého příjmení na základě žádosti (např. rodné listy dětí),
  • souhlas nezletilého dítěte staršího 12 let, jde-li o změnu jejího příjmení.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Podáním prostřednictvím zpřístupněné datové schránky do datové schránky kteréhokoli matričního úřadu. Případně podáním s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
  Žádost lze podat prostřednictví zpřístupněné datové schránky do datové schránky ID: qykbwe7. Podáním s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na elektronické adrese podatelna.stred@brno.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobní návštěvou kteréhokoli matričního úřadu. Žádost lze vyřídit na Matričním úřadu ÚMČ Brno-střed, Nádražní 4, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin.
  Žádost (včetně případných příloh) lze zaslat v písemné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo podat osobně u příslušného matričního úřadu.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovské nám. 3, Brno, a to prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Matriční agenda.
 18. Klíčová slova
  Příjmení, mužský tvar příjmení, bez -ová, přechylování, pravidla české mluvnice.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  21. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Po provedení zápisu požadovaného tvaru příjmení do matriční knihy je změna tvaru příjmení zapsána do agendového informačního systému evidence obyvatel.

Důležité odkazy