Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Jméno a příjmení – ženské příjmení

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  ZJP_02
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Jméno a příjmení – ženské příjmení
 4. Základní informace k životní situaci
  Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.

  Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, a to jestliže je dítě cizinkou, občankou, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, jejíž jeden z rodičů je cizinec, nebo je-li dítě občankou jiné než české národnosti.

  Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku partnerství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, uvést příjmení, které bude po uzavření manželství nebo vstupu do partnerství užívat v mužském tvaru, jde-li o cizinku, občanku která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, jejíž manžel je cizinec, nebo jejíž partnerka je cizinka, nebo je-li občankou jiné než české národnosti. Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud své příjmení v souladu s pravidly české mluvnice, lze na základě žádosti ženy uvést její příjmení v mužském tvaru, jde-li o cizinku, občanku která má trvalý pobyt v cizině, jejíž manžel je cizinec, nebo jejíž partnerka je cizinka, nebo je-li občankou jiné než české národnosti. Případně na základě žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví lze uvést příjmení v mužském tvaru, je-li dítě cizinkou, občankou, která má trvalý pobyt v cizině, jejíž jeden z rodičů je cizinec, nebo je-li dítě občankou jiné než české národnosti. Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení. Užívá-li žena své příjmení v mužském tvaru, může u kteréhokoli matričního úřadu požádat o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice. Za nezletilé dítě žádají jeho zákoní zástupci. Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru podává žadatelka, která chce mužský tvar příjmení užívat, za nezletilou žádají zákonní zástupci. U nezletilých osob starších 15 let je nezbytný jejich písemný souhlas s mužským tvarem příjmení.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žadatelka podá písemnou žádost o zápis příjmení v mužském tvaru u kteréhokoli matričního úřadu. Pokud matriční úřad není příslušný k zápisu mužského tvaru příjmení do příslušné matriční knihy postoupí tuto žádost příslušnému matričnímu úřadu. Po provedení zápisu v matriční knize je vystaven nový matriční doklad s mužským tvarem příjmení.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Osobní návštěvou na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Písemnou žádost o zápis příjmení v mužském tvaru lze podat u kteréhokoli matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu České republiky.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Na Odboru matrika ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, severní budova, přízemí, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K písemné žádosti žadatelé předloží:
  • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu)
  • rodný list, oddací list
  • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let (jedná-li se o příjmení nezletilého dítěte)
  • písemný souhlas druhého rodiče (jedná-li se o příjmení nezletilého dítěte)
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru získáte na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - zletilá
  Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - zletilá
  Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - nezletilá dcera - při narození dítěte
  Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - nezletilá dcera - při narození dítěte
  Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - nezletilá dcera - dodatečný zápis
  Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - nezletilá dcera - dodatečný zápis

  Formuláře Žádost o užívání příjmení v souladu s pravidly české mluvnice získáte na Odboru matrika, ÚMČ Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Žádost o užívání příjmení v souladu s pravidly české mluvnice - nezletilá
  Žádost o užívání příjmení v souladu s pravidly české mluvnice - nezletilá
  Žádost o užívání příjmení v souladu s pravidly české mluvnice - zletilá
  Žádost o užívání příjmení v souladu s pravidly české mluvnice - zletilá
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro zápis do matriční knihy je 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna.stred@brno.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.
  K získání přehledu o odbavování klientů a rezervování termínu k odbavení můžete použít automatický On-line rezervační systém.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  ----------
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  www.portal.gov.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Vydávání matričních dokladů – duplikáty
  Manželství – uzavření manželství
  Narození – vystavení rodného listu (prvopis)
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor matrika, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  U matričních událostí – narození, manželství do 31. 12. 2008
  Pavla Laštovková, matrikářka, tel.: +420 542 526 236
  Naďa Klusáková, matrikářka, tel.: +420 542 526 235
  Ivana Nejezchlebová, matrikářka, tel.: +420 542 526 234
  Romana Plšková, matrikářka, tel.: +420 542 526 233
  Eva Šimoníková, matrikářka, tel.: +420 542 526 243
  U matričních události – narození po 1. 1. 2009:
  Dagmar Lišková, matrikářka, tel.: +420 542 526 231 (porodnice Polní)
  Monika Šmerdová, matrikářka, tel.: +420 542 526 249 (porodnice Polní)
  Lenka Hynštová, matrikářka, tel.: +420 542 526 241 (porodnice Bohunice)
  Dita Lišková, matrikářka, tel.: +420 542 526 232 (porodnice Bohunice)
  Vendula Rozmanová, matrikářka, tel.: +420 542 526 248 (porodnice Obilní trh)
  Sylvie Urbánková, matrikářka, tel.: +420 542 526 247 (porodnice Obilní trh)

  U matričních událostí – manželství po 1. 1. 2009
  Daniela Uherová, matrikářka, tel.: +420 542 526 238
  Bc. Ivana Rozehnalová, matrikářka, tel.: +420 542 526 237
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 10. 2007
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 4. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------