Vydávání matričních dokladů – duplikáty

 1. Název úkonu
  Vydávání matričních dokladů – duplikáty
 2. V jakém případě ve věci 
  O vydání duplikátu matričního dokladu – rodného, oddacího, úmrtního listu a dokladu o partnerství mohou požádat:
  • fyzické osoby, kterých se zápis týká, nebo jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci a jejich zmocněnci,
  • fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné k uplatnění jejich práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků,
  • osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění jejího právního nároku v cizině.
  O vydání úmrtního listu může dále požádat i:
  • osoba, která na vydání dokladu prokáže právní zájem,
  • osoba, která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti,
  • osoba, která je vypravitelem pohřbu.
 3. Charakteristika úkonu
  Vystavení a vydání matričního dokladu.
 4. Výsledek úkonu
  Matriční doklad – rodný list, oddací list, úmrtní list a doklad o partnerství.
  Matriční doklad je vydáván na předepsaném tiskopise a  obsahuje údaje zapsané v matriční knize a je opatřen zvláštními zajišťovacími prvky proti jeho padělání a pozměnění.
  Rodným listem se prokazuje narození, oddacím listem se prokazuje uzavření manželství, dokladem o partnerství se prokazuje vznik partnerství a úmrtním listem se prokazuje úmrtí.
 5. Kdy věc řešit
  Při nutnosti uplatnit práva nebo splnění zákonných povinnosti před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků. Pro soukromý účel, např. sestavování rodokmenů.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Písemnou žádost podává žadatel na tiskopise, který je ke stažení na webových stránkách městské části, nebo formou individuální žádosti, která musí obsahovat: údaje o žadateli (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, případně adresu pro doručování, oprávněnost zájmu) a dále jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká, a dále datum a místo matriční události.
  Přílohou žádosti pak bude:
  • matriční doklad, ze kterého bude zřejmé, že matriční doklad, který žadatel požaduje, se týká členů rodiny nebo sourozenců, a nebo veřejná listina, kterou prokáže, že požadovaný matriční doklad je nezbytný pro uplatnění práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků, nebo že požadovaný matriční doklad je nezbytný pro uplatnění právního nároku v cizině, a nebo v případě vystavení duplikátu úmrtního listu listina, kterou prokáže, že má na vydání duplikátu právní zájem, že žil se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti, nebo že je vypravitelem pohřbu,
  • plná moc s úředně ověřeným podpisem žadatele vyřizuje-li žádost zmocněnec.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Při osobní návštěvě žadatel předkládá doklad totožnosti a dále písemnou žádost na tiskopise, který je ke stažení na webových stránkách městské části (lze vyplnit přímo na místě), nebo formou individuální žádosti, která musí obsahovat: údaje o žadateli (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, případně adresu pro doručování, oprávněnost zájmu) a dále jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká, a dále datum a místo matriční události.
  Přílohou žádosti pak bude:
  • matriční doklad, ze kterého bude zřejmé, že matriční doklad, který žadatel požaduje, se týká členů rodiny nebo sourozenců, a nebo veřejná listina, kterou prokáže, že požadovaný matriční doklad je nezbytný pro uplatnění práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků, nebo že požadovaný matriční doklad je nezbytný pro uplatnění právního nároku v cizině, a nebo v případě vystavení duplikátu úmrtního listu listina, kterou prokáže, že má na vydání duplikátu právní zájem, že žil se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti, nebo že je vypravitelem pohřbu,
  • plná moc s úředně ověřeným podpisem žadatele vyřizuje-li žádost zmocněnec.  
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Podáním prostřednictvím zpřístupněné datové schránky do datové schránky  příslušného matričního úřadu, do jehož působnosti spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž doklad se žádá, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Podáním prostřednictvím zpřístupněné datové schránky do datové schránky  příslušného registrujícího matričního úřadu, do jehož působnosti spadá místo, kde fyzická osoba, o jejíž doklad se žádá, uzavřela partnerství. Případně podáním s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
  Žádost s přílohami je možné zaslat elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: podatelna.stred@brno.cz nebo do datové schránky, ID: qykbwe7. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.
  Lze žádat o matriční doklady:
  • matričních událostí nastalých na celém území města Brna do 31. 12. 2002,
  • matričních událostí nastalých na území městských částí Brno-střed, Bohunice, Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec a Starý Lískovec po 1. 1. 2003,
  • partnerství vzniklých na území Jihomoravského kraje do 31. 12. 2023,
  • matričních událostí českých státních občanů nastalých v cizině.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Osobní návštěvou příslušného matričního úřadu, do jehož působnosti spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž doklad se žádá narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Případně osobní návštěvou příslušného matričního úřadu podle místa uzavření partnerství.
  Žádosti o matriční doklady:
  • matričních událostí nastalých na celém území města Brna do 31. 12. 2002,
  • matričních událostí nastalých na území městských částí Brno-střed, Bohunice, Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec a Starý Lískovec po 1. 1. 2003,
  • partnerství vzniklých na území Jihomoravského kraje do 31. 12. 2023,
  lze vyřídit na Matričním úřadu ÚMČ Brno-střed, Nádražní 4, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin. Doklady matričních událostí českých státních občanů nastalých v cizině lze vyřídit na zvláštní matrice Matričního úřadu ÚMČ Brno-střed, Nádražní 4, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin.
  Žádost (včetně případných příloh) lze zaslat v písemné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo podat osobně u příslušného matričního úřadu nebo registrujícího matričního úřadu.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  - správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu 300 Kč,
  - správní poplatek za vydání vícejazyčného standardního formuláře k matričnímu dokladu 100 Kč.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  - správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu 300 Kč,
  - správní poplatek za vydání vícejazyčného standardního formuláře k matričnímu dokladu 100 Kč,
  - plus poplatek přepravní společnosti, je-li žádost zaslána prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu nebo dokladu o partnerství je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovské nám. 3, Brno, a to prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno. 
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Matriční agenda
 18. Klíčová slova
  Matriční doklad, rodný list, oddací list, doklad o partnerství, úmrtní list.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  12. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy