Žádost o změnu komunikační stavby před dokončením

 1. Název úkonu
  Žádost o změnu komunikační stavby před dokončením
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Stavební úřad může na žádost stavebníka povolit změnu stavby před jejím dokončením.
 3. Charakteristika úkonu
  Změna stavby před dokončením je upravena v § 118 zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
 4. Výsledek úkonu
  Rozhodnutí o změně stavby před dokončením.
 5. Kdy věc řešit
  Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle stavebního zákona. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Žádost nemá zákonem předepsanou formu, lze využít formulář pro stavební povolení, v němž žadatel uvede, že se jedná o změnu stavby před dokončením. Formulář je možné stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Žádost nemá zákonem předepsanou formu, lze využít formulář pro stavební povolení, v němž žadatel uvede, že se jedná o změnu stavby před dokončením. Formuláře lze získat na sekretariátu stavebního úřadu nebo je možné si je stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost o změnu stavby před dokončením s uznávaným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu: podatelna.stred@brno.cz, nebo datovou schránkou, ID: qykbwe7, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Žádost o změnu stavby před dokončením doloženou přílohami podat osobně na podatelnu nebo zaslat poštou na Úřad městské části Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Za vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením se vyměřují správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Za vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením se vyměřují správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění + poštovné (je-li ohlášení doručováno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb). Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí je možné podle ust. § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění podat odvolání do 15 dnů od jeho oznámení a to k Odboru dopravy Magistrátu města Brna prostřednictvím Stavebního úřadu Úřadu městské části Brno-střed, speciální stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 14. Často kladené dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Sankční postih je uveden v § 178–183 stavebního zákona.
 16. Působnost
  Speciální stavební úřad vykonává státní správu v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Stavební a správní právo.
 18. Klíčová slova
  Stavební úřad, změna, komunikační stavba.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  3. 9. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Eviduje se v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy