Žádost o závazné stanovisko

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  SSU_06
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o závazné stanovisko
 4. Základní informace k životní situaci
  Závazné stanovisko vydává speciální stavební úřad v případech, kdy se vede společné povolení souboru staveb a speciální (komunikační) stavba je stavbou vedlejší. K žádosti je třeba doložit veškeré přílohy a doklady jako ke stavebnímu povolení.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost nemá předepsaný formulář, ale musí obsahovat náležitosti dle správního řádu.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručit písemnou žádost s veškerými přílohami poštou, osobně přímo na podatelnu nebo elektronicky.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Podáním žádosti včetně požadovaných příloh, osobně na podatelnu nebo poštou na ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, Měnínská 4, 601 92 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, oddělení speciální stavební úřad a silniční správní orgán, pracoviště Měnínská 4, 2. patro, Miloslav Adam, DiS. tel.: +420 542 526 419, Ing. Adéla Kainráthová tel.: +420 542 526 425 v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce k nahlédnutí originál plné moci a doklad totožnosti.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost nemá zákonem předepsanou formu.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  ----------
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Dle individuálního případu
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost o změnu stavby před dokončením s ověřeným elektronickým podpisem lze podat na el. adresu podatelna.stred@brno.cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
  • zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Odvolání lze podat prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí, ke kterému bylo toto závazné stanovisko vydáno, viz ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Výše sankcí se posuzuje podle ustanovení § 178 až § 183 stavebního zákona.
 21. Nejčastější dotazy
  V jakém případě je nutné si stanovisko vyřídit?
  V případě, že se jedná o společné povolení souboru staveb, kde je komunikační stavba stavbou vedlejší.
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Osobně na ÚMČ Brno-střed, Stavebním úřadě, oddělení speciální stavební úřad a silniční správní orgán, Měnínská 4, Brno, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin nebo telefonicky na čísle +420 542 526 419 a +420 542 526 425.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Stavební úřad, ÚMČ Brno-střed.
 26. Kontaktní osoba
  Miloslav Adam, DiS., odborný referent Stavebního úřadu, ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 419
  Ing. Adéla Kainráthová, odborná referentka Stavebního úřadu, ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 425
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  18. 5. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------